Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2013.gada 12.septembra 515.lēmumu
Grozījumi ar domes 2012.gada 26.janvāra 13.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2011.gada 24.novembrīNr. 505

protokols Nr. 22, 5. punkts

Par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā
„Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumu Nr.743 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”” papildinājuma 3.2.1.2. aktivitāti „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piedalīties Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi”, papildinājuma 3.2.1.2. aktivitātē „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” ar projektu „Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve”, kas paredz rekonstruēt un attīstīt pilsētas tranzītielu nodrošinot komfortablu un drošu satiksmi tajā.

2. Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļai uzdot projekta pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu Latvijas Republikas Satiksmes ministrijā līdz 2012.gada 16.janvārim.

3. Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļai uzdot organizēt iepirkumu par Tehniski ekonomiskās analīzes izstrādi projektam „Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve”, atbilstoši lēmuma 2.punkta termiņam.

4. Jūrmalas pilsētas domes Būvniecības nodaļai uzdot organizēt iepirkumu par Skiču projekta izstrādi projektam „Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve” un izstrādātā skiču projekta saskaņošanu Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldē, atbilstoši lēmuma 2.punkta termiņam.

5. Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļai uzdot uzraudzīt projekta dokumentācijas sagatavošanas gaitu.

6. Projekta pieteikuma sagatavošanu kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam ekonomikas un attīstības jautājumos M.Dzenītim. Grozīts ar domes 2012.gada 26.janvāra 13.lēmumu

7. Papildināts ar domes 2012.gada 26.janvāra 13.lēmumu; Grozīts ar domes 2013.gada 12.septembra 515.lēmumu

8. Papildināts ar domes 2012.gada 26.janvāra 13.lēmumu

9. Papildināts ar domes 2012.gada 26.janvāra 13.lēmumu; Svītrots ar domes 2013.gada 12.septembra 515.lēmumu

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF