Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 12.septembrīNr. 515

protokols Nr. 22, 19. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 24.novembra lēmumā Nr.505
„Par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā „Jūrmalas pilsētas
tranzītielas P128 (Talsu šoseja/ Kolkas iela) izbūve”

Pamatojoties uz 2013.gada 30.augusta Jūrmalas pilsētas pašvaldības ERAF projekta „Jūrmalas pilsētas tranzītielas T128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve” (Vienošanās vadības grupas lēmumu, kā arī Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2013.gada 11.septembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-80/3) un 2012.gada 1.oktobra Vienošanos par Eiropas Savienības projekta Nr.3DP/3.2.1.2.0/12/APIA/SM/009 „Jūrmalas pilsētas tranzītielas T128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve” īstenošanu Nr.SM2012/-65 speciālo noteikumu 4.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 24.novembra lēmumā Nr.505 „Par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā „Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/ Kolkas iela) izbūve” :

1. Lēmuma 7.punktu izteikt šādā redakcijā:

„7. Noteikt projekta kopējās izmaksas Ls 3 281 383.10 (EUR 4 668 987.51), saskaņā ar pielikumu, t.sk. attiecināmā summa Ls 3 271 158.10 (EUR 4 654 438.65), kur Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums Ls 2 420 656.99 (EUR 3 444 284.59) (74%), valsts budžeta dotācija Ls 73 601.06 (EUR 104 724.87) (2.25%), bet Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums Ls 776 900.05 (EUR 1 105 429.18) (23.75%). Neattiecināmā summa, kuru sedz Jūrmalas pilsētas dome, sastāda Ls 10 225 (EUR 14 548.86)”.

2. Svītrot lēmuma 9.punktu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 12.septembra lēmumu Nr.515

(protokols Nr.22, 19.punkts)

Projekta „Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve” finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs:

Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļa

Projekta nosaukums:

Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve

Funkcionālās klasifikācijas kods:

04.510

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta pieteikumu:

LVL 3 281 383.10 (EUR 4 668 987.51), t.sk. ERAF finansējums LVL 2 420 656.99 (EUR 3 444 284.59), valsts budžeta dotācija LVL 73 601.06 (EUR 104 724.87), pašvaldības finansējums attiecināmajām izmaksām LVL 776 900.05 (EUR 1 105 429.18), pašvaldības finansējums neattiecināmajām izmaksām LVL 10 225.00 (EUR 14 548.86)

2012.gads

2013.gads

2014.gads

2015.gads

Pozīcija/gads

1.ceturk.

2.ceturk.

3.ceturk.

4.ceturk.

Kopā

Ls

EUR

Ls

EUR

LS

EUR

Ls

EUR

Ls

EUR

Ls

EUR

Ls

EUR

Ls

EUR

IEŅĒMUMI kopā

4 552

6 477

3 939

5 605

11 815

16 812

17 200

24 474

7 294

10 378

22 524

32 049

2 450 260

3 486 406

1 350 529

1 921 630

Atlikums perioda sākumā, t.sk

0

0

1 970

2 803

3 939

5 605

11 815

16 812

1 970

2 803

1 970

2 803

0

0

542 542

771 968

no pašvaldības budžeta

1 970

2 803

1 970

2 803

1 970

2 803

1 970

2 803

1 970

2 803

no valsts budžeta

58

83

290

413

16 009

22 779

no ES fonda

1 911

2 719

9 555

13 596

526 533

749 189

no ārvalstu finanšu palīdzības

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

1 970

2 803

0

0

Līdzfinasējums no pašvaldības budžeta

613

872

484

689

484

689

455 052

647 481

320 751

456 388

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

4 901

6 973

5 324

7 575

10 225

14 548

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinasētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

1 969

2 802

1 969

2 802

7 876

11 207

9 845

14 009

1 995 208

2 838 925

487 236

693 274

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti (18.6.9.0.)

0

0

IZDEVUMI kopā

2 582

3 674

0

0

0

0

15 230

21 672

5 324

7 575

20 554

29 247

1 907 718

2 714 438

1 350 529

1 921 630

Atlikums perioda beigās, t.sk:

1 970

2 803

3 939

5 605

11 815

16 811

1 970

2 802

1 970

2 803

1 970

2 803

542 542

771 968

0

0

atlikums projekta turpmākai īstenošanai F22010000 bankā

1 970

2 803

3 939

5 605

11 815

16 811

1 970

2 802

1 970

2 803

0

0

542 542

771 968

0

0

pašvaldības līdzekļi F22010000 bankā

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 970

2 803

0

0

0

0


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF