Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 21.04.2011. Stājas spēkā 22.04.2011.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2015.gada 3.decembra 44.saistošajiem noteikumiem

2011.gada 31.martāNr. 16

protokols Nr. 7, 29. punkts

Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas teritorijā publiskās vietās
tiek organizēta ielu tirdzniecība un sniegti sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440
„Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību,
un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 8. un 9.punktu

I. Vispārīgie jautājumi .

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas teritorijā publiskās vietās tiek organizēta ielu tirdzniecība un sniegti sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi.

2. Jūrmalas pilsētas teritorijā publiskās vietās ielu tirdzniecība un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana atļauta tikai ar Jūrmalas pilsētas domes rakstisku atļauju.

3. Saistošo noteikumu regulējuma subjekti ir jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kas Jūrmalas pilsētā veic vai organizē ielu tirdzniecību vai sniedz ēdināšanas pakalpojumus.

4. Noteikumos lietotie jēdzieni ir interpretējami atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumos Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” sniegtajiem terminu skaidrojumiem.

II. Ielu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas veidi.

5. Jūrmalas pilsētas administratīvās teritorijas publiskās vietās, neatkarīgi no to piederības, atļauti šādi ielu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas veidi:

5.1. tirdzniecība ielu tirdzniecības vietās;

5.2. tirdzniecības organizēšana ielu tirdzniecības vietās;

5.3. tirdzniecība pasākumu laikā;

5.4. tirdzniecības organizēšana pasākumu laikā;

5.5. tirdzniecība no transporta līdzekļiem;

5.6. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi ar piesaisti pastāvīgai pakalpojumu sniegšanas vietai (Piesaiste pastāvīgai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai pastāv, kad sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs pastāvīgajā un publiskajā vietā ir viena un tā pati persona, kā arī pastāvīgo sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietu un publisko sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietu nešķir zemesgabals vai teritorija, kas atrodas ielas sarkano līniju robežās);

5.7. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi pasākumu laikā.

III. Ielu tirdzniecības vietās realizējamās preču grupas .

6. Ielu tirdzniecības vietās Jūrmalas pilsētā starp Ērgļu ielu, Jomas ielu, Lienes ielu, Meža prospektu un Madonas ielu tiek atļautas šādas realizējamo preču grupas:

6.1. pašu izgatavoti mākslas un amatniecības priekšmeti;

6.2. rūpnieciski ražoti suvenīri ar Jūrmalas vai Latvijas tematiku;

6.3. saldējums;

6.4. ogas, rieksti, augļi un dārzeņi;

6.5. ziedi;

6.6. svaigi spiestas augļu un dārzeņu sulas, bezalkoholiskie dzērieni;

7. Informācija par ielu tirdzniecības vietām publiskās vietās uz pašvaldībai piederošas zemes pieejama interneta mājas lapā www.jurmala.lv, sadaļā publiskie reģistri.

8. Pasākumu laikā, kā arī pārējā pilsētas teritorijā, realizējamo preču grupas netiek ierobežotas.

9. Ielu tirdzniecību no transporta līdzekļiem un to piekabēm (izņemot pasākumu laikā) atļauta tikai fiziskām personām, zemnieku saimniecībām un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvām sabiedrībām, kas atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumiem Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” realizē 7.1.- 7.4. apakšpunktos norādītās preču grupas.

IV. Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja ielu tirdzniecībai un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai publiskās vietās.

10. Atļaujas saņemšanai tās pieprasītājs Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā iesniedz attiecīgu iesniegumu:

10.1. tirdzniecībai ielu tirdzniecības vietā – veidlapa 1.pielikumā;

10.2. tirdzniecības organizēšanai ielu tirdzniecības vietā – veidlapa 2.pielikumā;

10.3. tirdzniecībai pasākuma laikā – veidlapa 3.pielikumā;

10.4. tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā – veidlapa 4.pielikumā;

10.5. tirdzniecībai no transporta līdzekļa – veidlapa 5.pielikumā;

10.6. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem ar piesaisti pastāvīgai pakalpojuma sniegšanas vietai – veidlapa 6.pielikumā;

10.7. atļaujas saņemšanai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai pasākuma laikā – veidlapa 7.pielikumā.

11. Atļauju ielu tirdzniecībai un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai vai atteikumu izsniedz Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors, un Apmeklētāju apkalpošanas centrā pieprasītājs pēc nodevas samaksas var saņemt šāda parauga atļaujas:

11.1. tirdzniecībai ielu tirdzniecības vietā – 8.pielikums;

11.2. tirdzniecības organizēšanai ielu tirdzniecības vietā - 9.pielikums;

11.3. tirdzniecībai pasākuma laikā - 10.pielikums;

11.4. tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā - 11.pielikums;

11.5. tirdzniecībai no transporta līdzekļa - 12.pielikums;

11.6. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai ar piesaisti pastāvīgai pakalpojuma sniegšanas vietai - 13.pielikums;

11.7. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai pasākuma laikā - 14.pielikums.

V. Ielu tirdzniecības dalībnieka, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzēja un ielu tirdzniecības organizatora pienākumi kārtības nodrošināšanai.

12. Tirdzniecības dalībnieks vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir atbildīgs:

12.1. par tirdzniecības noteikumu ievērošanu konkrētajā tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietā;

12.2. par atļaujā norādīto nosacījumu ievērošanu;

12.3. par tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietas izvietojuma un vizuālā risinājuma ievērošanu;

12.4. par tīrības un kārtības nodrošināšanu konkrētajā ielu tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietā un 1,5 m rādiusā ap to, atkritumu urnu izvietošanu un to savlaicīgu iztukšošanu;

12.5. par speciālo iekārtu un objektu, kas tiek izmantoti tirdzniecības veikšana vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai, atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

12.6. par speciālo iekārtu un objektu, kas tiek izmantoti tirdzniecības veikšanai vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai uzturēšanu kārtībā, tīrībā un bez bojājumiem, kā arī iekārtu un objektu, kas zaudējuši savu funkcionālo nozīmi, novākšanu.

13. Tirdzniecības organizators ir atbildīgs:

13.1. par 12.punktā minēto nosacījumu ievērošanu;

13.2. par to, ka tirdzniecības vietā atrodas ar preci un tirdzniecību veic tikai:

13.2.1. tirdzniecības atļaujā norādītā persona;

13.2.2. norādītā fiziskā persona, kas nav reģistrējusi saimniecisko darbību, vai šīs personas pilnvarots ģimenes loceklis, uzrādot notariāli apstiprinātu pilnvaru;

13.2.3. persona, kas ar atļaujā norādīto juridisko personu ir juridiski noformējusi darba tiesiskās attiecības un ir attiecīgi pilnvarota.

14. Tirdzniecības organizatoram, tirdzniecības dalībniekam vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam aizliegts:

14.1. bojāt pilsētvides un apstādījumu elementus;

14.2. traucēt tuvumā esošo kultūras iestāžu, valsts un pašvaldības iestāžu, vispārizglītojošo mācību iestāžu darbu;

14.3. pārdot dzērienus stikla vai cita veida plīstošā iepakojumā pasākumu laikā;

14.4. izvietot ar realizējamo produkciju nesaistītu reklāmu;

14.5. aizsegt stacionārus reklāmas objektus.

15. Ielu tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietā jābūt šiem noteikumiem atbilstošai atļaujai un tirdzniecības vietas pase vai saskaņojums tirdzniecības vietas dizaina risinājumam.

16. Tirdzniecības dalībnieka, tirdzniecības organizatoram vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam pēc kontrolējošās amatpersonu pieprasījuma jāuzrāda:

16.1. personu apliecinošs dokuments, uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija, ja nepieciešams pilnvara;

16.2. tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas atļauja;

16.3. tirdzniecības vietas pase vai saskaņojums tirdzniecības vietas dizaina risinājumam;

17. V.nodaļas noteikumu neievērošana tiek pielīdzināta tirdzniecībai bez pašvaldības izsniegtas atļaujas.

VI. Pašvaldības izsniegto ielu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas sniegšanas pakalpojumu atļauju apturēšanas kārtība.

18. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors var pieprasīt, lai tirdzniecības dalībnieks, tirdzniecības organizators vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs pārtrauc darbību un atbrīvo konkrēto darbības vietu uz laiku, informējot par to tirdzniecības dalībnieku, tirdzniecības organizatoru vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju, šādos gadījumos:

18.1. sakarā ar pilsētā veicamiem neatliekamiem remontdarbiem (komunikāciju, ietvju, ielas seguma remonts u.c.);

18.2. sakarā ar paredzētajiem pašvaldības rīkotajiem publiskiem izklaides un svētku pasākumiem;

18.3. ja tas rada draudus apmeklētāju drošībai.

VII. Noslēguma jautājumi.

19. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību persona var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu Jūrmalas pilsētas domē.

20. Saistošo noteikumu 15.punkts ir piemērojams ar brīdi, kad stājas spēkā tiesiskais regulējums par tirdzniecības vietas pases izsniegšanas kārtību vai tirdzniecības vietas dizaina risinājuma saskaņošanas kārtību.

21. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

22. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 8.maija saistošie noteikumi Nr.4 „Par tirdzniecību publiskās vietās”.

23. Informācija par ielu tirdzniecības vietām publiskās vietās uz pašvaldībai piederošas zemes pieejama interneta mājas lapā www.jurmala.lv, sadaļā publiskie reģistri.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā publiskās vietās tiek organizēta tirdzniecība un sniegti sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi; ielu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas veidus; ielu tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas; kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja ielu tirdzniecībai un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai publiskās vietās; ielu tirdzniecības dalībnieka, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzēja un ielu tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības nodrošināšanai; izsniegto ielu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas sniegšanas pakalpojumu atļauju apturēšanas kārtību; administratīvo aktu pārsūdzēšanas kārtību

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Ar Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” spēkā stāšanos ir mainīta līdzšinējā kārtība tirdzniecībai publiskās vietās. Minēto noteikumu 9.punktā pašvaldībām tiek deleģēts izdot saistošos noteikumus par paskaidrojuma raksta 1.punktā minēto.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi nerada izmaiņas pašvaldības budžetā.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Tiek definēti visi nepieciešamie priekšnoteikumi atļaujas saņemšanai konkrētam ielu tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas veidam.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi samazina privātpersonām nepieciešamo dokumentu, kas jāiesniedz, lai saņemtu atļauju ielu tirdzniecībai vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai, skaitu.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas


Pielikums Nr.1 DOC

Pielikums Nr.2 DOC

Pielikums Nr.3 DOC

Pielikums Nr.4 DOC

Pielikums Nr.5 DOC

Pielikums Nr.6 DOC

Pielikums Nr.7 DOC

Pielikums Nr.8 PDF

Pielikums Nr.9 PDF

Pielikums Nr.10 PDF

Pielikums Nr.11 PDF

Pielikums Nr.12 PDF

Pielikums Nr.13 PDF

Pielikums Nr.14 PDF


Lejupielāde: DOC un PDF