Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 07.01.2016. Stājas spēkā 08.01.2016.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2020.gada 17.decembra 37.saistošajiem noteikumiem

2015.gada 3.decembrīNr. 44

protokols Nr. 21, 17. punkts

Par kārtību, kādā tiek organizēta ielu tirdzniecība un
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jūrmalas
pilsētas administratīvajā teritorijā

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 12.maija
noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem,
kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības
organizēšanas kārtību” 8. un 9.punktu
Grozīts ar domes 2019.gada 18.aprīļa 15.saistošajiem noteikumiem

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka:

1.1. kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar Jūrmalas pilsētas pašvaldību (turpmāk – pašvaldība) tirdzniecības vietas iekārtošanu un saņem atļauju:

1.1.1. ielu tirdzniecībai pastāvīgā ielu tirdzniecības vietā;

1.1.2. ielu tirdzniecības organizēšanai pastāvīgā ielu tirdzniecības vietā;

1.1.3. ielu tirdzniecībai pasākumu laikā;

1.1.4. ielu tirdzniecības organizēšanai pasākumu laikā;

1.1.5. tirdzniecībai no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta, tostarp transporta līdzekļa;

1.1.6. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai ar piesaisti pastāvīgai pakalpojuma sniegšanas vietai (piesaiste pastāvīgai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietai pastāv, kad sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs pastāvīgajā un publiskajā vietā ir viena un tā pati persona, kā arī pastāvīgo sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietu un publisko sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietu nešķir zemesgabals vai teritorija, kas atrodas ielas sarkano līniju robežās).

1.2. ielu tirdzniecības vietās realizējamās preču grupas;

1.3. tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības nodrošināšanai;

1.4. nosacījumus pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības, ielu tirdzniecības organizatora vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas atļaujas darbības apturēšanai uz laiku.

2. Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā publiskās vietās ielu tirdzniecība un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana atļauta tikai ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora izsniegtu rakstisku atļauju. Grozīts ar domes 2019.gada 18.aprīļa 15.saistošajiem noteikumiem

3. Saistošo noteikumu regulējuma subjekti ir jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kas Jūrmalas pilsētā veic vai organizē ielu tirdzniecību vai sniedz sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus.

II. Kārtība, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar pašvaldību pastāvīgās ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu

4. Pastāvīgās ielu tirdzniecības vieta Jūrmalas pilsētā starp Ērgļu ielu, Jomas ielu, Lienes ielu, Meža prospektu un Madonas ielu tiek saskaņota, ņemot vērā šādus kritērijus:

4.1. tirdzniecības vietā tiek nodrošināts Jūrmalas pilsētvides apbūves raksturam un mērogam atbilstošs dizaina risinājums;

4.2. tirdzniecības vieta iekārtota uz cietā seguma, nebojājot zaļo zonu un apstādījumus;

4.3. tirdzniecības vietā tiek izvietoti tikai vieglas konstrukcijas saulessargi (ne lielāki kā 2 m diametrā);

4.4. tirdzniecības iekārtas ir viegli demontējamas, nav pieļaujamas stacionāras iekārtas un īslaicīgas lietošanas būves;

4.5. tirdzniecības aprīkojumā tiek izmantoti individuāla rakstura etnogrāfiskā mantojuma tradīcijās stilizēti risinājumi vai mūsdienu dizaina risinājumi, piemēram, pūra lādes, rati, salokāmi galdiņi, koka konstrukcijas (izņemot speciālas iekārtas pārtikas produktu tirdzniecībai);

4.6. vienā ielu tirdzniecības vietā tiek izmantota tikai viena tirdzniecības iekārta, kuras izmērs nepārsniedz 2x2m (galds, speciāla iekārta pārtikas produktu tirdzniecībai vai saldējuma vitrīna u.tml.), īpaša dizaina individuāla risinājuma tirdzniecības iekārtām pieļaujami atšķirīgi izmēri.

5. Pārējā Jūrmalas pilsētas teritorijā pašvaldības pastāvīgās ielu tirdzniecības vietas izvietošanai kritēriji nav noteikti.

6. Tirdzniecības vietās aizliegts:

6.1. izvietot teltis, nojumes ar nolaižamām sienām vai cita veida norobežojošas konstrukcijas, izņemot iznomātajās Jūrmalas pilsētas pludmales teritorijās;

6.2. bojāt pilsētvides un apstādījumu elementus;

6.3. traucēt tuvumā esošo kultūras iestāžu, valsts un pašvaldības iestāžu darbu;

6.4. pārdot dzērienus stikla vai cita veida plīstošā iepakojumā publiska pasākuma laikā;

6.5. izvietot ar realizējamo produkciju nesaistītu reklāmu;

6.6. aizsegt stacionārus reklāmas objektus;

6.7. izmantot zemas kvalitātes sērijveidā ražotus standarta risinājumus, interjera iekārtas, piemēram, ledusskapjus, izstāžu zāļu vai veikalu aprīkojumu, statīvus un iekārtas.

III. Ielu tirdzniecības vietās realizējamās preču grupas

7. Ielu tirdzniecības vietās Jūrmalas pilsētā starp Ērgļu ielu, Jomas ielu, Lienes ielu, Meža prospektu un Madonas ielu tiek atļautas šādas realizējamo preču grupas:

7.1. pašu izgatavoti mākslas un amatniecības priekšmeti;

7.2. rūpnieciski ražoti suvenīri ar Jūrmalas vai Latvijas tematiku;

7.3. saldējums;

7.4. ogas, rieksti, augļi;

7.5. ziedi.

7.6. svaigi spiestas augļu un dārzeņu sulas, bezalkoholiskie dzērieni.

7.7. Papildināts ar domes 2019.gada 18.aprīļa 15.saistošajiem noteikumiem

8. Pasākumu laikā, kā arī pārējā pilsētas teritorijā, realizējamo preču grupas netiek ierobežotas, ievērojot šo noteikumu 6.4.un 6.5.apakšpunktā noteikto.

9. Informācija par ielu tirdzniecības vietām publiskās vietās uz pašvaldībai piederošas zemes pieejama Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, sadaļas “Pašvaldība” apakšsadaļā „Pašvaldības publiskie reģistri”.

10. Informācija par ielu tirdzniecības vietām publisku pasākumu laikā pieejama Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē - www.jurmala.lv , sadaļas „Pašvaldība” apakšsadaļā „Pašvaldības publiskie reģistri”.

11. Ielu tirdzniecību no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta, tostarp transporta līdzekļiem un to piekabēm (izņemot publisku pasākumu laikā) atļauta tikai tām fiziskajām personām, zemnieku saimniecībām un kooperatīvām sabiedrībām, kas nodarbojas ar lauksaimniecības pakalpojumiem un atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka tirdzniecības veidus, kas saskaņojami ar pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas kārtību, realizē šo noteikumu 7.1.-7.4.apakšpunktā norādītās preču grupas.

IV. Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja ielu tirdzniecībai un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai publiskās vietās

12. Atļaujas saņemšanai persona Jūrmalas pilsētas pašvaldības Apmeklētāju apkalpošanas centros (Jūrmalā, Jomas ielā 1/5; Kauguros, Raiņa ielā 110; Ķemeros, Tukuma ielā 30) iesniedz attiecīgu iesniegumu: Grozīts ar domes 2019.gada 18.aprīļa 15.saistošajiem noteikumiem

12.1. tirdzniecībai ielu tirdzniecības vietā saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu;

12.2. tirdzniecības organizēšanai ielu tirdzniecības vietā saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu;

12.3. tirdzniecībai pasākuma laikā saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu;

12.4. tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumu;

12.5. tirdzniecībai no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta, tostarp transporta līdzekļa saskaņā ar šo noteikumu 5.pielikumu;

12.6. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem ar piesaisti pastāvīgai pakalpojuma sniegšanas vietai saskaņā ar šo noteikumu 6.pielikumu;

12.7. atļaujas saņemšanai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai pasākuma laikā saskaņā ar šo noteikumu 7.pielikumu.

13. Šo noteikumu 12.punktā minētajam iesniegumam pēc vajadzības pievieno šādus dokumentus:

13.1. ielu tirdzniecības vietas projektu (vietas fotofiksāciju, objekta izvietojumu kartē, tirdzniecības vietas iekārtojuma izvietojumu un vizualizāciju, kas iepriekš saskaņota ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļu);

13.2. ielu tirdzniecības vietā plānoto preču sortimenta aprakstu un vizualizāciju;

13.3. autotransporta izvietojumu un kustības maršrutu, atzīmējot to kartē un norādot tirdzniecības veikšanai nepieciešamās pieturvietas, ja tirdzniecība tiek veikta no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta, tostarp no transporta līdzekļa;

13.4. saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiek veikta uz valsts vai privātīpašumā esoša zemes gabala;

13.5. saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par ielu tirdzniecības veikšanu pasākuma norises laikā un vietā;

13.6. tirdzniecības organizators iesniedz tirdzniecības dalībnieku sarakstu, kurā norādīts dalībnieka nosaukums, juridiskas personas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs.

14. Šo noteikumu 12.punktā minētajam iesniegumam nepieciešamie dokumenti tiek pievienoti, ņemot vērā attiecīgo tirdzniecības veidu un vietu.

15. Ja ielu tirdzniecība ir paredzēta pašvaldības nekustamajā īpašumā, tad par ielu tirdzniecību ir jāmaksā pašvaldības nodeva, kas noteikta Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos par nodevu apmēru ielu tirdzniecībai un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai publiskās vietās Jūrmalā.

15.1 Papildināts ar domes 2019.gada 18.aprīļa 15.saistošajiem noteikumiem

16. Pašvaldība piecu darba dienu laikā izskata iesniegumu un izsniedz atļauju ielu tirdzniecībai publiskās vietās (ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai, ielu tirdzniecībai pasākumu laikā, ielu tirdzniecības organizēšanai pasākumu laikā, ielu tirdzniecībai no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta, tostarp, transporta līdzekļa, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai ar piesaisti pastāvīgai pakalpojuma sniegšanas vietai, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai pasākumu laikā) vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju, rakstiski informējot par to iesnieguma iesniedzēju.

17. Atļauju ielu tirdzniecībai publiskā vietā vai ielu tirdzniecības organizēšanai publiskā vietā izsniedz uz iesniegumā norādīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu.

18. Lai pagarinātu tirdzniecības atļaujas termiņu, nepieciešams iesniegt šo noteikumu 12.punktā minēto iesniegumu atkarībā no tirdzniecības veida. Šo noteikumu 13.punktā minētos dokumentus nav atkārtoti jāiesniedz.

19. Iesniegums par ielu tirdzniecību pasākuma laikā vai tirdzniecības organizēšanu pasākuma laikā iesniedzams ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms paredzētā pasākuma.

20. Atļaujas ielu tirdzniecībai un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai tiek izsniegtas Jūrmalas pilsētas domes Apkalpošanas centrā, Jomas ielā 1/5, pirmajā stāvā, darba dienās, no plkst. 8:30 līdz 17:00. Grozīts ar domes 2019.gada 18.aprīļa 15.saistošajiem noteikumiem

V. Ielu tirdzniecības dalībnieka, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzēja un ielu tirdzniecības organizatora pienākumi kārtības nodrošināšanai

21. Tirdzniecības dalībnieks, tirdzniecības organizators vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir atbildīgs:

21.1. par tirdzniecības noteikumu ievērošanu konkrētajā tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietā;

21.2. par tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietas izvietojuma un vizuālā risinājuma ievērošanu;

21.3. par tīrības un kārtības nodrošināšanu konkrētajā ielu tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietā un 2 m rādiusā ap to, atkritumu urnu izvietošanu un to savlaicīgu iztukšošanu;

21.4. par tirdzniecības vietas izvietojuma platības ievērošanu.

22. Ielu tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietā jābūt atbilstoši šiem noteikumiem izsniegtai atļaujai vai tās kopijai.

23. Tirdzniecības dalībniekam, tirdzniecības organizatoram vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam pēc kontrolējošās amatpersonas pieprasījuma jāuzrāda Jūrmalas pilsētas pašvaldības izsniegta ielu tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas atļauja vai tās kopija. Grozīts ar domes 2019.gada 18.aprīļa 15.saistošajiem noteikumiem

VI. Pašvaldības izsniegto ielu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas sniegšanas pakalpojumu atļauju apturēšanas kārtība

24. Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektors var pieprasīt, lai ielu tirdzniecības dalībnieks, ielu tirdzniecības organizators vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs ne vēlāk kā trīs darba dienas no paziņojuma saņemšanas brīža pārvieto konkrēto ielu tirdzniecības vietu, iespēju robežās paliekot tuvāk savai tirdzniecības vietai, uz noteiktu laiku šādos gadījumos:

24.1. sakarā ar veicamajiem neatliekamiem remontdarbiem (komunikāciju, ietvju, ielas seguma remonts u.tml.);

24.2. sakarā ar pašvaldības rīkotajiem publiskiem izklaides un svētku pasākumiem;

24.3. ja tas rada draudus apmeklētāju vai tirgotāja drošībai.

VII. Noslēguma jautājumi

25. Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību persona var apstrīdēt, iesniedzot apstrīdēšanas iesniegumu Jūrmalas pilsētas domē.

26. Uzraudzību un kontroli par saistošo noteikumu ievērošanu nodrošina Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policija.

27. Personas, kuras pārkāpj šo saistošo noteikumu prasības, tiek sauktas pie atbildības saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

28. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta saistošie noteikumi Nr.16 „Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas teritorijā publiskās vietās tiek organizēta ielu tirdzniecība un sniegti sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi”.

29. Papildināts ar domes 2020.gada 21.maija 14.saistošajiem noteikumiem

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 3.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.44

(protokols Nr.21, 17.punkts)

Iesniegums atļaujas saņemšanai tirdzniecībai ielu tirdzniecības vietā PDF Grozīts ar domes 2018.gada 26.jūlija 28.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2019.gada 18.aprīļa 15.saistošajiem noteikumiem2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 3.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.44

(Protokols Nr.21, 17.punkts)

Iesniegums atļaujas saņemšanai tirdzniecības organizēšanai ielu tirdzniecības vietā PDF Grozīts ar domes 2018.gada 26.jūlija 28.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2019.gada 18.aprīļa 15.saistošajiem noteikumiem3.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 3.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.44

(Protokols Nr.21, 17.punkts)

Iesniegums atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai pasākuma laikā PDF Grozīts ar domes 2018.gada 26.jūlija 28.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2019.gada 18.aprīļa 15.saistošajiem noteikumiem4.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 3.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.44

(Protokols Nr.21, 17.punkts)

Iesniegums atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā PDF Grozīts ar domes 2018.gada 26.jūlija 28.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2019.gada 18.aprīļa 15.saistošajiem noteikumiem


5.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 3.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.44

(Protokols Nr.21, 17.punkts)

Iesniegums atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai no transporta līdzekļa PDF Grozīts ar domes 2018.gada 26.jūlija 28.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2019.gada 18.aprīļa 15.saistošajiem noteikumiem


6.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 3.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.44

(Protokols Nr.21, 17.punkts)

Iesniegums atļaujas saņemšanai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai PDF Grozīts ar domes 2018.gada 26.jūlija 28.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2019.gada 18.aprīļa 15.saistošajiem noteikumiem7.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 3.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.44

(Protokols Nr.21, 17.punkts)

Iesniegums atļaujas saņemšanai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai pasākuma laikā PDF Grozīts ar domes 2018.gada 26.jūlija 28.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2019.gada 18.aprīļa 15.saistošajiem noteikumiem


Paskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.44
„Par kārtību, kādā tiek organizēta ielu tirdzniecība un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

1.Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Ar Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" spēkā stāšanos ir mainīta līdzšinējā kārtība tirdzniecībai publiskās vietās. Minēto noteikumu 9.punktā pašvaldībām tiek deleģēts izdot saistošos noteikumus par paskaidrojuma raksta 1. punktā minēto.

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā publiskās vietās tiek organizēta tirdzniecība un sniegti sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi; ielu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas veidus; ielu tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas; kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja ielu tirdzniecībai un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai publiskās vietās; ielu tirdzniecības dalībnieka, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzēja un ielu tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības nodrošināšanai; izsniegto ielu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas sniegšanas pakalpojumu atļauju apturēšanas kārtību; administratīvo aktu vai faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtību.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Lai sezonas tirdzniecības vietas atbilstu kopējam vizuālam risinājumam, kas attiecīgi ļautu izveidot ielu tirdzniecības vietu vienotu izskatu, nepieciešams izstrādāt jaunus saistošos noteikumus, kas noteiktu kārtību, kādā publiskās vietās tiek saskaņota un organizēta tirdzniecība un sniegti sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi un atzīt par spēku zaudējušiem šobrīd spēkā esošos Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta saistošos noteikumus Nr.16 “Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas teritorijā publiskās vietās tiek organizēta ielu tirdzniecība un sniegti sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi”, kas neparedz konkrētus kritērijus tirdzniecības vietu iekārtošanā un izskatā.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav iespējams noteikt saistošo noteikumu īstenošanas finansiālās ietekmes prognozi uz pašvaldības budžetu, jo pašvaldība nevar prognozēt kāds skaits atļaujas tiks pieprasīts.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Tiek definēti visi nepieciešamie priekšnoteikumi atļaujas saņemšanai konkrētam ielu tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas veidam.

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecas uz fiziskajām, juridiskajām personām, zemnieku saimniecībām un kooperatīvām sabiedrībām.

Attiecībā uz mērķgrupu saistošo noteikumu tiesiskais regulējums nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas, veicinās tiesību realizēšanu, uzlabos pakalpojumu pieejamību u.c.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu noteiktajā kārtībā ielu tirdzniecības dalībniekiem vai ielu tirdzniecības organizatoriem Jūrmalas pilsētas domes Apkalpošanas centrā jāiesniedz iesniegums, pievienojot dokumentus. Pašvaldība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izskata iesniegtos dokumentus un izsniedz attiecīgu atļauju tirdzniecībai publiskās vietās vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis