Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 08.07.2011. Stājas spēkā 09.07.2011.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2011.gada 30.jūnijāNr. 24

protokols Nr. 11, 30. punkts

Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā,
Bražciems 0501 un Bražciems 0502 projekta grafiskās daļas,
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 78.punktu un
Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.februāra lēmumu Nr.183
„Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem
Jūrmalā, Bražciems 0501 un Bražciems 0502”

1. Apstiprināt detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Bražciems 0501 un Bražciems 0502 projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus saskaņā ar pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus vietējā pašvaldības laikrakstā un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF