Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2011.gada 30.jūnijāNr.11

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1005

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes administratīvās nodaļas lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

domes priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos

Māris Dzenītis

domes priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

Larisa Loskutova

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Iveta Blaua, Egmonts Krūmiņš, Vladimirs Maksimovs, Zigurds Starks, Ilmārs Ančāns (nepiedalās no plkst.1101 – 1108), Raimonds Munkevics, Dzintra Homka, Juris Visockis, Aigars Tampe, Marija Vorobjova, Romualds Ražuks (nepiedalās no plkst.1006- 1015, no plkst.1044-1047 un no plkst.1050-1103)

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Valdis Vītoliņš

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Juridiskās nodaļas vadītāja

Evija Rakiša

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja

Ligita Maziņa

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja

Zoja Gorenko

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Reinholds Pelše

Sēdē uzaicināti:

Sandra Brauere , Veronika Ramāne, Laima Grobiņa, Indra Brikmane, Agita Bērzupe, Atis Sapronovs, Bruno Plinta, Gunta Ušpele, Gunta Smalkā, Māris Demme, Dzintars Krūmiņš, Baiba Birka, Anna Deičmane, Mārīte Birzniece

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

G.Truksnis ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut papildu jautājumu :

· Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā „Par Jūrmalas pilsētas domes administratīvo komisiju”

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājuma iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 9 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, R.Munkevics, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis), „pret” – nav, „atturas”- 6 (J.Visockis, A.Tampe, Z.Starks, I.Blaua, R.Ražuks, Dz.Homka)), papildu jautājums sēdes darba kārtībā netiek iekļauts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, A.Tampe, V.Maksimovs, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Ražuks, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas”- nav), sēdes darba kārtība tika apstiprināta.

Darba kārtība:

1.

Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu un nacionālās kustības dalībnieka apliecības izsniegšanu

2.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada publisko pārskatu

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu”

4.

Par dalību programmā „Starptautisku tematisku tūrisma produktu veicināšana Eiropas Savienībā kā ilgtspējīga tūrisma attīstība” (Promotion of trans-national thematic tourism products in the European Union as means of sustainable tourism develpoment) ar projektu „Pedal&Paddle”

5.

Par atbalstu nozaru vadības papildināšanai ar teritoriālo vadību

6.

Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu

7.

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu

8.

Par atbalstu projektu pieteikumiem Eiropas sociālajam fondam, realizējot Rīgas plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmu alternatīvajiem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem 2010.-2016.gadam

9.

Par dzīvokļu jautājumiem

10.

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

11.

Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 9

12.

Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 15

13.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Mastu ielā 1

14.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Piestātnes ielā 7

15.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Viktorijas ielā 47

16.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.decembra lēmumā Nr.1282 „Par atļauju izsniegšanu būvju demontāžai Jūrmalā, Bulduru prospektā 19”

17.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 2.februāra lēmumā Nr.89 „Par adreses maiņu dzīvokļiem Jūrmalā, Puķu ielā 7”

18.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Baložu ielā 10 (kadastra apzīmējums 1300 014 1916)

19.

Par iespēju turpināt būvniecību zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 019 2903 Jūrmalā, Zvārtas ielā 16

20.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Cīruļu ielā 48, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

21.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Jasmīnu ielā 14, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

22.

Par zemes ierīcības projekta un zemesgabalu sadales apstiprināšanu Silu ielā 5, Jūrmalā, Silu ielā 7, Jūrmalā adreses maiņu un adreses piešķiršanu

23.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 103

24.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 28.jūlija lēmuma Nr.556 „Par detālā plānojuma izstrādāšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ķemeru ielā 76/84” atzīšanu par spēku zaudējušu un par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ķemeru ielā 76/84

25.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Birzes ielā 4 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

26.

Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 6a nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

27.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 49 apstiprināšanu

28.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 49 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

29.

Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Bražciems 0501 un Bražciems 0502 apstiprināšanu

30.

Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Bražciems 0501 un Bražciems 0502 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

31.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Zigrīda Meierovica prospektā 31 apstiprināšanu

32.

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Zigrīda Meierovica prospektā 31 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

33.

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 70

34.

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Žubītes ielā 45

35.

Par zemesgabala Jūrmalā, Tirgoņu ielā 8 daļas un zemesgabala Jūrmalā, Majori 2515 daļas iegūšanu pašvaldības īpašumā

36.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 18, korpuss 3 izsoles rezultātu apstiprināšanu

37.

Par neapdzīvojamās telpas Nr.700 un kopīpašuma 7680/29780 domājamo daļu no daudzdzīvokļa mājas un ar to funkcionāli saistītām būvēm un zemes Jūrmalā, Mārupes ielā 7 otrās izsoles organizēšanu

38.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Jūrmalā, Slokas ielā 24 trešās izsoles organizēšanu

39.

Par zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 1111 izsoles uzskatīšanu par nenotikušu

40.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Asaru prospektā 64 k-2 atsavināšanu

41.

Par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Kalnciema ielā 20-5 atsavināšanu

42.

Par kuģīšu piestātņu nodošanu patapinājumā

1. Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu un nacionālās kustības dalībnieka apliecības izsniegšanu (lēmums Nr.277)

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, A.Tampe, V.Maksimovs, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Ražuks, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu un nacionālās kustības dalībnieka apliecības izsniegšanu.

 Iziet R.Ražuks

2. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada publisko pārskatu (lēmums Nr.278)

Ziņo:

R.Pelše

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, A.Tampe, V.Maksimovs, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas”- nav, R.Ražuks izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada publisko pārskatu.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.23)

Ziņo:

I.Brača

Izsakās:

I.Ančāns izsaka priekšlikumu, ņemot vērā Ķemeru vidusskola s pieprasījumu, saistošo noteikumu projekta 1.1.apakšpunktā piešķirt Ķemeru vidusskola i līdzekļus 1000 Ls apmērā skolēnu galdu un konferences zāles galdu iegādei.

G.Truksnis aicina deputātus balsot par I.Ančāna priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par I.Ančāna priekšlikumu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, A.Tampe, V.Maksimovs, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas”- nav, R.Ražuks izgājis), I.Ančāna priekšlikums tika atbalstīts.

Ienāk R.Ražuks

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar izmaiņām („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, A.Tampe, V.Maksimovs, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu” ar izmaiņām saistošo noteikumu 1.1.apakšpunktā.

4. Par dalību programmā „Starptautisku tematisku tūrisma produktu veicināšana Eiropas Savienībā kā ilgtspējīga tūrisma attīstība” (Promotion of trans-national thematic tourism products in the European Union as means of sustainable tourism develpoment) ar projektu „Pedal&Paddle” (lēmums Nr.279)

Ziņo:

G.Ušpele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, A.Tampe, V.Maksimovs, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Ražuks, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību programmā „Starptautisku tematisku tūrisma produktu veicināšana Eiropas Savienībā kā ilgtspējīga tūrisma attīstība” (Promotion of trans-national thematic tourism products in the European Union as means of sustainable tourism develpoment) ar projektu „Pedal&Paddle”.

5. Par atbalstu nozaru vadības papildināšanai ar teritoriālo vadību (lēmums Nr.280)

Ziņo:

L.Maziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, A.Tampe, V.Maksimovs, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Ražuks, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par atbalstu nozaru vadības papildināšanai ar teritoriālo vadību.

6. Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu (lēmums Nr.281)

Ziņo:

B.Birka

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, A.Tampe, V.Maksimovs, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Ražuks, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu.

7. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu (lēmums Nr.282)

Ziņo:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, A.Tampe, V.Maksimovs, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Ražuks, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu.

8. Par atbalstu projektu pieteikumiem Eiropas sociālajam fondam, realizējot Rīgas plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmu alternatīvajiem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem 2010.-2016.gadam (lēmums Nr.283)

Ziņo:

L.Grobiņa

Izsakās:

R.Munkevics vērš deputātu uzmanību uz Budžeta nodaļas piezīmi precizēt lēmumprojekta 3.punkta redakciju.

G.Truksnis aicina deputātus balsot par lēmumprojektu, precizējot 3.punkta redakciju saskaņā Budžeta nodaļas priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, A.Tampe, V.Maksimovs, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Ražuks, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par atbalstu projektu pieteikumiem Eiropas sociālajam fondam, realizējot Rīgas plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmu alternatīvajiem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem 2010.-2016.gadam, precizējot 3.punkta redakciju.

9. Par dzīvokļu jautājumiem (lēmums Nr.284)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, A.Tampe, V.Maksimovs, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Ražuks, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļu jautājumiem.

10. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.285)

Ziņo:

Dz.Krūmiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, A.Tampe, V.Maksimovs, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Ražuks, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu.

G.Truksnis uzrunā futbola jaunatnes komandas „Spartaks/Kauguru VSK” dalībniekus, kuri ieradušies uz domes sēdi jautājumā par finansējuma piešķiršanu šīs komandas U-16, u-15, U-14 grupām.

11. Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 9 (lēmums Nr.286)

12. Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 15 (lēmums Nr.287)

Ziņo:

A.Sapronovs

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 10 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas”- 5 (A.Ābelītis, Z.Starks, I.Blaua, R.Ražuks, A.Tampe)), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 9.

2. Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 15.

13. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Mastu ielā 1 (lēmums Nr.288)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, A.Tampe, V.Maksimovs, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Ražuks, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Mastu ielā 1.

14. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Piestātnes ielā 7 (lēmums Nr.289)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, A.Tampe, V.Maksimovs, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Ražuks, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Piestātnes ielā 7.

15. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Viktorijas ielā 47 (lēmums Nr.290)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, A.Tampe, V.Maksimovs, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Ražuks, R.Munkevics), „pret” – 1 (A.Ābelītis), „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Viktorijas ielā 47.

16. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.decembra lēmumā Nr.1282 „Par atļauju izsniegšanu būvju demontāžai Jūrmalā, Bulduru prospektā 19” (lēmums Nr.291)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, A.Tampe, V.Maksimovs, Z.Starks, I.Blaua, Dz.Homka, R.Ražuks, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas”- 3 (A.Ābelītis , M.Dzenītis, I.Ančāns)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.decembra lēmumā Nr.1282 „Par atļauju izsniegšanu būvju demontāžai Jūrmalā, Bulduru prospektā 19”.

17. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 2.februāra lēmumā Nr.89 „Par adreses maiņu dzīvokļiem Jūrmalā, Puķu ielā 7” (lēmums Nr.292)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, A.Tampe, V.Maksimovs, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Ražuks, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 2.februāra lēmumā Nr.89 „Par adreses maiņu dzīvokļiem Jūrmalā, Puķu ielā 7”.

18. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Baložu ielā 10 (kadastra apzīmējums 1300 014 1916) (lēmums Nr.293)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, A.Tampe, V.Maksimovs, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Ražuks, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Baložu ielā 10 (kadastra apzīmējums 1300 014 1916).

Iziet R.Ražuks

19. Par iespēju turpināt būvniecību zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 019 2903 Jūrmalā, Zvārtas ielā 16 (lēmums Nr.294)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

A.Ābelītis izsaka priekšlikumu noteikt, ka lēmumprojekta 2.punkts stājas spēkā tikai pēc lēmumprojekta 1.punkta izpildes.

G.Truksnis aicina deputātus balsot par lēmumprojektu ar A.Ābelīša priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar A.Ābelīša priekšlikumu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, A.Tampe, V.Maksimovs, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas”- nav, R.Ražuks izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par iespēju turpināt būvniecību zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 019 2903 Jūrmalā, Zvārtas ielā 16, nosakot, ka lēmuma 2.punkts stājas spēkā tikai pēc lēmuma 1.punkta izpildes.

20. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Cīruļu ielā 48, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.295)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, A.Tampe, V.Maksimovs, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas”- nav, R.Ražuks izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Cīruļu ielā 48, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

21. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Jasmīnu ielā 14, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.296)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, A.Tampe, V.Maksimovs, Z.Starks, I.Blaua, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas”- nav, R.Ražuks izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Jasmīnu ielā 14, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

22. Par zemes ierīcības projekta un zemesgabalu sadales apstiprināšanu Silu ielā 5, Jūrmalā, Silu ielā 7, Jūrmalā adreses maiņu un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.297)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, A.Tampe, V.Maksimovs, Z.Starks, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas”- 1 (I.Blaua), R.Ražuks izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemesgabalu sadales apstiprināšanu Silu ielā 5, Jūrmalā, Silu ielā 7, Jūrmalā adreses maiņu un adreses piešķiršanu.

Ienāk R.Ražuks

23. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 103

(lēmums Nr.298)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, I.Blaua, M.Vorobjova, A.Tampe, V.Maksimovs, Z.Starks, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 103.

24. Par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 28.jūlija lēmuma Nr.556 „Par detālā plānojuma izstrādāšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ķemeru ielā 76/84” atzīšanu par spēku zaudējušu un par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ķemeru ielā 76/84 (lēmums Nr.299)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, I.Blaua, M.Vorobjova, A.Tampe, V.Maksimovs, Z.Starks, Dz.Homka, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas”- 3 (A.Ābelītis, M.Dzenītis, R.Ražuks)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 28.jūlija lēmuma Nr.556 „Par detālā plānojuma izstrādāšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ķemeru ielā 76/84” atzīšanu par spēku zaudējušu un par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ķemeru ielā 76/84.

25. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Birzes ielā 4 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.300)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, I.Blaua, M.Vorobjova, A.Tampe, V.Maksimovs, Z.Starks, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Birzes ielā 4 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšana.

Iziet R.Ražuks

26. Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 6a nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.301)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, A.Tampe, V.Maksimovs, Z.Starks, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas”- 2 (I.Blaua, A.Ābelītis), R.Ražuks izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 6a nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

27. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 49 apstiprināšanu

28. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 49 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

G.Truksnis novirza šo jautājumu izskatīšanai Transporta un komunālo jautājumu komitejā, izvērtējot ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumus šajā zemesgabalā.

29. Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Bražciems 0501 un Bražciems 0502 apstiprināšanu (lēmums Nr.302)

30. Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Bražciems 0501 un Bražciems 0502 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.24)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 9 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics), „pret” – nav, „atturas”- 5 (A.Ābelītis, I.Blaua, Z.Starks, J.Visockis, A.Tampe), R.Ražuks izgājis), nolēma pieņemt:

1. Lēmumu par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Bražciems 0501 un Bražciems 0502 apstiprināšanu.

2. Saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Bražciems 0501 un Bražciems 0502 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

31. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Zigrīda Meierovica prospektā 31 apstiprināšanu (lēmums Nr.303)

32. Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Zigrīda Meierovica prospektā 31 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.25)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, I.Blaua, M.Vorobjova, A.Tampe, V.Maksimovs, Z.Starks, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas”- nav, R.Ražuks izgājis), nolēma pieņemt:

1. Lēmumu par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Zigrīda Meierovica prospektā 31 apstiprināšanu.

2. Saistošos noteikumus par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Zigrīda Meierovica prospektā 31 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

33. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 70 (lēmums Nr.304)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, I.Blaua, M.Vorobjova, A.Tampe, V.Maksimovs, Z.Starks, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas”- nav, R.Ražuks izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 70.

 Iziet I.Ančāns

34. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Žubītes ielā 45 (lēmums Nr.305)

Ziņo:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 10 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas”- 3 (I.Blaua, A.Tampe, Z.Starks), R.Ražuks un I.Ančāns izgājuši), nolēma pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Žubītes ielā 45.

35. Par zemesgabala Jūrmalā, Tirgoņu ielā 8 daļas un zemesgabala Jūrmalā, Majori 2515 daļas iegūšanu pašvaldības īpašumā (lēmums Nr.306)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics, A.Ābelītis, I.Blaua, A.Tampe, Z.Starks), „pret” – nav, „atturas”- nav, R.Ražuks un I.Ančāns izgājuši), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Tirgoņu ielā 8 daļas un zemesgabala Jūrmalā, Majori 2515 daļas iegūšanu pašvaldības īpašumā.

Ienāk R.Ražuks

36. Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 18, korpuss 3 izsoles rezultātu apstiprināšanu (lēmums Nr.307)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics, A.Ābelītis, I.Blaua, A.Tampe, Z.Starks, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav, I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 18, korpuss 3 izsoles rezultātu apstiprināšanu.

37. Par neapdzīvojamās telpas Nr.700 un kopīpašuma 7680/29780 domājamo daļu no daudzdzīvokļa mājas un ar to funkcionāli saistītām būvēm un zemes Jūrmalā, Mārupes ielā 7 otrās izsoles organizēšanu (lēmums Nr.308)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics, A.Ābelītis, I.Blaua, A.Tampe, Z.Starks, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav, I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par neapdzīvojamās telpas Nr.700 un kopīpašuma 7680/29780 domājamo daļu no daudzdzīvokļa mājas un ar to funkcionāli saistītām būvēm un zemes Jūrmalā, Mārupes ielā 7 otrās izsoles organizēšanu.

38. Par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Jūrmalā, Slokas ielā 24 trešās izsoles organizēšanu

(lēmums Nr.309)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics, A.Ābelītis, I.Blaua, A.Tampe, Z.Starks, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav, I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Nr.7 Jūrmalā, Slokas ielā 24 trešās izsoles organizēšanu.

39. Par zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 1111 izsoles uzskatīšanu par nenotikušu

(lēmums Nr.310)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics, A.Ābelītis, I.Blaua, A.Tampe, Z.Starks, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav, I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 1111 izsoles uzskatīšanu par nenotikušu.

40. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Asaru prospektā 64 k-2 atsavināšanu (lēmums Nr.311)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics, A.Ābelītis, I.Blaua, A.Tampe, Z.Starks, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav, I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Asaru prospektā 64 k-2 atsavināšanu.

41. Par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Kalnciema ielā 20-5 atsavināšanu (lēmums Nr.312)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics, A.Ābelītis, I.Blaua, A.Tampe, Z.Starks, R.Ražuks), „pret” – nav, „atturas”- nav, I.Ančāns izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Kalnciema ielā 20-5 atsavināšanu.

Ienāk I.Ančāns

42. Par kuģīšu piestātņu nodošanu patapinājumā (lēmums Nr.313)

Ziņo:

G.Jubele

B.Plinta

Izsakās:

Z.Starks uzskata, ka jautājums par piestātņu remontu būtu jārisina Būvniecības nodaļai.

M.Dzenītis izsakās, ka jautājums par piestātnes remontu Vikingu ielā ir aktualizējies, kad no kāda burinieku kuģa tika saņemts piedāvājums organizēt izbraucienus pa Lielupi, kas būtu interesanti un saistoši Jūrmalas tūristiem. Uzskata, ka, lai šādu iespēju jau varētu realizēt šajā sezonā, ar jautājumu par piestātnes sakārtošanu būtu jānodarbojas Lielupes ostas pārvaldei. Aicina deputātus atbalstīt šo lēmumprojektu.

J.Visockis izsakās, tā kā šis pašvaldības zemesgabals Vikingu ielā ir iznomāts līdz 2044.gadam, tad vispirms ir jānoslēdz oficiāla vienošanās ar zemesgabala nomnieku.

A.Ābelītis izsakās, ka būtu jārisina arī jautājums arī par to, lai iedzīvotājiem būtu brīva piekļuve pie Lielupes arī pie blakus esošajiem zemesgabaliem.

Z.Starks aicina deputātus atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu.

R.Ražuks uzskata, ka vajadzētu atjaunot gājēju celiņu izejai uz Lielupi no O.Kalpaka prospekta un nodrošināt iedzīvotājiem publisku pieeju uz piestātni.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics, A.Ābelītis, I.Blaua, A.Tampe, Z.Starks, R.Ražuks, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par kuģīšu piestātņu nodošanu patapinājumā.

Sēde slēgta plkst.11.30

Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2011.gada 21.jūlijā plkst.10.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2011.gada 4.jūlijā


Lejupielāde: DOC un PDF