Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 04.10.2011. Stājas spēkā 05.10.2011.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2011.gada 11.augustāNr. 32

protokols Nr. 15, 12. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.11
„Par transporta komunikāciju norobežošanas kārtību un rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
15.panta 1.daļas13.punktu, 43.panta 1.daļas 1.punktu

1. Saistošo noteikumu 5.punktā vārdus „Valsts zemes dienesta vai Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes topogrāfisko informāciju” aizstāt ar vārdiem „Jūrmalas pilsētas domes inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas topogrāfiskās datu bāzes informāciju”.

2. Visā saistošo noteikumu tekstā vārdus „Jūrmalas pilsētas domes pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas pārstāvis” aizstāt ar vārdiem „Jūrmalas pilsētas domes būvniecības nodaļas pārstāvis” attiecīgajā locījumā..

3. Visā saistošo noteikumu tekstā vārdus „Pilsētplānošanas nodaļa” aizstāt ar vārdiem „Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa” attiecīgajā locījumā.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts

Vispārējas ziņas

Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa ir Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienība, kas nodrošina pilsētas ģeodēziskā tīkla uzraudzību un uzturēšanu, inženierbūvju būvniecības ieceres, projektēšanas un inženierizpētes jautājumu uzraudzību atbilstoši savai kompetencei un saskaņā ar šo nolikumu. Nodaļa veic darbību, ievērojot Ģeotelpiskās informācijas likumu, Būvniecības likumu, Meliorācijas likumu un citus Latvijas Republikā spēkā esošos likumus, Ministru kabineta Vispārīgos būvnoteikumus, Latvijas būvnormatīvus un citus normatīvos aktus, kā arī Jūrmalas pilsētas domes lēmumus un saistošos noteikumus.

Projekta satura izklāsts

Atbilstoši izmaiņām pašvaldības nolikumā tiek veikti grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par transporta komunikāciju norobežošanas kārtību un rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā”

Projekta nepieciešamības pamatojums

Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas izveidošana saskaņā ar nodaļas nolikumu.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Papildus izdevumi 2011.gadā netiek plānoti.

Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā nav

Ietekme uz administratīvajām procedūrām nav

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas

Sagatavoja Ģ.Brambergs 67147594

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF