Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2011.gada 11.augustāNr.15

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1005

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes administratīvās nodaļas lietvede

Liene Zalkovska

Sēdē piedalās:

domes priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos

Māris Dzenītis (nepiedalās no plkst.1005 – 1021, 1300- līdz sēdes beigām)

domes priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

Larisa Loskutova

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Iveta Blaua, Egmonts Krūmiņš, Vladimirs Maksimovs, Zigurds Starks (nepiedalās no plkst.1005- 1009), Ilmārs Ančāns (nepiedalās no plkst.1005- 1007, 1115- 1119) Raimonds Munkevics, Dzintra Homka, Juris Visockis, Marija Vorobjova (nepiedalās no plkst.1115- 1125) Romualds Ražuks (nepiedalās no plkst.1005- 1020, no plkst.1200-1225)

Deputāti nepiedalās:

Aigars Tampe

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Valdis Vītoliņš

Administratīvās nodaļas vadītājas p.i.

Mārīte Birzniece

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Juridiskās nodaļas vadītājas p.i.

Eduards Grietiņš

Budžeta nodaļas vadītājas p.i.

Daiga Paule

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja

Zoja Gorenko

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs

Reinholds Pelše

Sēdē uzaicināti:

Ģirts Brambergs, Guna Voitkāne, Laima Grobiņa, Gunta Jubele, Veronika Ramāne, Toms Strazdiņš, Anna Deičmane, Māris Demme, Agita Bērzupe, Jekaterina Beļajeva, Jānis Rāfelds

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

G.Truksnis ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut papildu jautājumu par zemes gabala lietošanas maksu V.L. un izskatīt to kā pirmo darba kārtības jautājumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar papildinājumu („par” – 10 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, R.Munkevics, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, I.Blaua, Dz.Homka), „pret” – nav, „atturas”- nav, Z.Starks, M.Dzenītis, I.Ančāns un R.Ražuks vēl nav ieradušies)), sēdes darba kārtība ar papildinājumu tika apstiprināta.

Darba kārtība:

1.

Par zemes gabala lietošanas maksu V.L.

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.716 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”

3.

Par deputāta Egmonta Krūmiņa amatu savienošanu

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”

5.

Par Jūrmalas pilsētas domes inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas vadītāja amatu

6.

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu

7.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmuma Nr.974 „Par nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām atvieglojumu piešķiršanu 2009.gadam” 4.punkta atcelšanu

8.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”

9.

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas muzejā un muzeja filiālēs – Aspazijas mājā un Jūrmalas brīvdabas muzejā

10.

Par atbalstu Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra dalībai projektu konkursā inovāciju īstenošanai izglītībā

11.

Par prasības celšanu

12.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par transporta komunikāciju norobežošanas kārtību un rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā”

13.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija saistošajos noteikumos Nr.47 „Par topogrāfiskās informācijas aktualizāciju un vienotā digitālā topogrāfiskā plāna, t.sk. izpildshēmu un aizsargjoslu uzturēšanas kārtību Jūrmalas pilsētā”

14.

Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem pirmās redakcijas un vides pārskata pilnveidošanu un galīgās redakcijas sagatavošanu

15.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Jaunā ielā 12, Jūrmalā un Jaunā ielā 14, Jūrmalā

16.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Gončarova ielā 4/6, Jūrmalā un Gončarova ielā 8/10, Jūrmalā

17.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 1993.gada 9.septembra lēmumā Nr.456 „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un namīpašuma denacionalizāciju Jūrmalā, Rotas ielā 2”

18.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Bulduru prospektā 102

19.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jaunā ielā 80

20.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jelgavas ielā 14

21.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Meža prospekts 23

22.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 27.janvāra lēmumā Nr.34 (protokols Nr.3, 15.punkts) „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Braslas ielā 3 (kadastra apzīmējums 1300 012 1502)”

23.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 17.jūnija lēmumā Nr.458 (protokols Nr.17, 21.punkts) „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Rīgas ielā 9 (kadastra apzīmējums 1300 009 6008)”

24.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 004 5503 Jūrmalā, Meža prospektā 46

25.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 008 6606 Jūrmalā, Augusta ielā 4A; Ošu ielā 10

26.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Dzintaru prospektā 45 (kadastra apzīmējums 1300 008 1309)

27.

Par iespēju turpināt paviljona-veikala ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1803 002 rekonstrukciju Jūrmalā, Nometņu ielā 9a

28.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 1

29.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 2

30.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Āraišu ielā 2

31.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 69A un Slokas ielā 69B

32.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Ernesta Birznieka-Upīša ielā 2 apstiprināšanu

33.

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Ernesta Birznieka-Upīša ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

34.

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabala daļai Jūrmalā, Dzintaru prospektā 10

35.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dārzkopības ielā 15 atsavināšanu

36.

Par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Krāslavas ielā 3-8 atsavināšanu

37.

Par ēku (būvju) nekustamā īpašuma Jūrmalā, Turaidas ielā 11 atsavināšanu

38.

Par būves ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1509 002 un 48/100 domājamo daļu no zemesgabala ar kadastra numuru 1300 009 1509 Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2 atsavināšanu

Ierodas I.Ančāns.

1. Par zemes gabala lietošanas maksu V.L. (lēmums Nr.351)

Ziņo:

E.Grietiņš

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, R.Munkevics, A.Ābelītis, I.Blaua, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav, Z.Starks, M.Dzenītis un R.Ražuks vēl nav ieradušies), nolēma pieņemt lēmumu par zemes gabala lietošanas maksu V.L.

Ierodas Z.Starks.

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.716 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi” (lēmums Nr.352)

Ziņo:

M.Birzniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Z.Starks, Dz.Homka, R.Munkevics, A.Ābelītis, I.Blaua, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav, M.Dzenītis un R.Ražuks vēl nav ieradušies), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.716 „Par Lielupes ostas pārvaldes valdi”.

3. Par deputāta Egmonta Krūmiņa amatu savienošanu (lēmums Nr.353)

Ziņo:

M.Birzniece ziņo, ka sakarā ar to, ka tika pieņemts iepriekšējais lēmums, šajā lēmumprojektā vārdus: „Lielupes ostas pārvaldes valdes priekšsēdētājs” ir nepieciešams aizstāt ar vārdiem: „Lielupes ostas pārvaldes valdes loceklis”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar izmaiņām („par” – 11 (L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, Z.Starks, R.Munkevics, A.Ābelītis, I.Blaua, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav, M.Dzenītis un R.Ražuks vēl nav ieradušies, E.Krūmiņš nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par deputāta Egmonta Krūmiņa amatu savienošanu, ar izmaiņām.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā” (lēmums Nr.354)

Ziņo:

G.Voitkāne – lūdz lēmuma projektā grozīt 1.punktu ar kuru tiek grozīts ekonomikas un attīstības nodaļas štatu saraksts un mainīt amata nosaukumu uz vides aizsardzības vecākais speciālists.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar grozījumu („par” – 12 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Z.Starks, Dz.Homka, R.Munkevics, A.Ābelītis, I.Blaua, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav, M.Dzenītis un R.Ražuks vēl nav ieradušies), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”.

5. Par Jūrmalas pilsētas domes inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas vadītāja amatu (lēmums Nr.355)

Ziņo:

G.Voitkāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Z.Starks, Dz.Homka, R.Munkevics, A.Ābelītis, I.Blaua, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav, M.Dzenītis un R.Ražuks vēl nav ieradušies), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas vadītāja amatu.

6. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu (lēmums Nr.356)

Ziņo:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Z.Starks, Dz.Homka, R.Munkevics, A.Ābelītis, I.Blaua, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav, M.Dzenītis un R.Ražuks vēl nav ieradušies), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu.

Ierodas R.Ražuks.

7. Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmuma Nr.974 „Par nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām atvieglojumu piešķiršanu 2009.gadam” 4.punkta atcelšanu (lēmums Nr.357)

Ziņo:

A.Lindermane

Izsakās:

A.Ābelītis – uzskata, ka atlaide tika piešķirta pamatoti, lai arī iespējams netika ievērotas visas juridiskās nianses. Šis objekts Jūrmalas pilsētai ir ļoti būtisks un faktiski piesaista lielāko daļu tūristu, kas iebrauc pilsētā. Baltijas valstīs ir sabūvēts liels skaits ūdens atrakciju parku un tādēļ Akvaparka darbība ir apgrūtināta, tādēļ pašvaldībai ir tiesības palīdzēt uzņēmējiem un viņus atbalstīt. Neatbalstīs šo lēmuma projektu.

G.Truksnis – pēc būtības atbalsta šī atvieglojuma piešķiršanu, taču tas nav juridiski korekts, tādēļ lūdz deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, Dz.Homka, R.Munkevics, I.Blaua, I.Ančāns), „pret” – 1 (A.Ābelītis), „atturas”- 4 (M.Vorobjova, Z.Starks, V.Maksimovs, R.Ražuks), M.Dzenītis vēl nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmuma Nr.974 „Par nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām atvieglojumu piešķiršanu 2009.gadam” 4.punkta atcelšanu.

Ierodas M.Dzenītis.

8. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību” (saistošie noteikumi Nr.31)

Ziņo:

A.Lindermane

Izsakās:

R.Ražuks iesniedz deputātiem savus sagatavotos ierosinājumus saistošo noteikumu grozījumiem. Tā kā jau ilgstoši tiek diskutēts par jautājumu, kādām jābūt nekustamā īpašuma atlaidēm cilvēkiem, kas Jūrmalā dzīvo jau gadiem, kam īpašumi ir saņemti mantojumā no vecākiem un vecvecākiem.

G.Truksnis – uzskata ka R.Ražuka iesniegtie priekšlikumi ir vērā ņemami, taču tie būtu jāvirza izvērtēšanai Nodokļu nodaļā, Juridiskajā nodaļā un izskatīšanai Finanšu komitejā, un tikai tad, kad būs saņemti speciālistu saskaņojumi un komitejas atzinums, virzīt atkārtotai izskatīšanai domes sēdē. Aicina deputātus balsot par R.Ražuka iesniegtajiem priekšlikumiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par R.Ražuka iesniegtajiem priekšlikumiem („par” – 5 (J.Visockis, Z.Starks, R.Ražuks A.Ābelītis, I.Blaua), „pret” – nav, „atturas”- 9 (M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, I.Ančāns, Dz.Homka, R.Munkevics, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis)), priekšlikumi netiek pieņemti.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics, Z.Starks, R.Ražuks A.Ābelītis, I.Blaua, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”.

G.Truksnis – Nodokļu nodaļai kopā ar atbildīgajām amatpersonām līdz nākamajai domes sēdei izvērtēt R.Ražuka iesniegtos priekšlikumus un to lietderību un iespēju iekļaut nākamajos saistošo noteikumu grozījumos.

L.Loskutova – atturējās balsojumā par iesniegtajiem papildus priekšlikumiem, jo uzskata, ka tie ir jāizvērtē atbildīgajiem domes darbiniekiem un jāizskata Finanšu komitejā.

R.Ražuks – lūdz Nodokļu nodaļas vadītāju informēt par jautājuma virzību.

9. Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas muzejā un muzeja filiālēs – Aspazijas mājā un Jūrmalas brīvdabas muzejā (lēmums Nr.358)

Ziņo:

I.Baumane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics, Z.Starks, R.Ražuks A.Ābelītis, I.Blaua, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas muzejā un muzeja filiālēs – Aspazijas mājā un Jūrmalas brīvdabas muzejā.

10. Par atbalstu Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra dalībai projektu konkursā inovāciju īstenošanai izglītībā (lēmums Nr.359)

Ziņo:

E.Majore

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics, Z.Starks, R.Ražuks A.Ābelītis, I.Blaua, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par atbalstu Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra dalībai projektu konkursā inovāciju īstenošanai izglītībā.

11. Par prasības celšanu (lēmums Nr.360)

Ziņo:

E.Grietiņš - papildus ir iesniegts grozīts lēmuma projekts, kurā tiek lemts nevis par prasības celšanu, bet par vienpusēju atkāpšanos no sadarbības līguma, tādēļ lūdz grozīt lēmuma projekta nosaukumu izsakot to sekojošā redakcijā: „Par vienpusēju atkāpšanos no sadarbības līguma”.

Izsakās:

A.Ābelītis nesaprot kādu labumu varētu dot šī līguma laušana. Uzskata, ka šāds solis sadarbību starp uzņēmēju un pašvaldību neuzlabos. Neatbalstīs šo lēmumu, jo tas ir tikai formāls. Domei būtu jādomā par Ķemeru attīstību.

R.Munkevics – šis līgums ir iepriekšējā mēra vienpersoniski parakstīts līgums. Tas netika izskatīts domes sēdē. Ķemeru sanatorijā jau daudzus gadus nekas netiek darīts, un neizskatās, ka viesnīca – sanatorija tuvākajā laikā tiks atvērta. Uzņēmējs nav nācis uz domi lai meklētu sadarbības iespējas, šis sadarbības līgums tika noslēgts tikai tādēļ, ka tas bija viens no privatizācijas procesa pabeigšanas nosacījumiem. Uzkata, ko no šī sadarbības līguma ir jāatkāpjas.

R.Ražuks – uzskata, ka šis līgums tiek lauzts, jo par šo nekustamo īpašumu notiek cīņa, ir ieinteresētās personas, kas vēlas, lai privatizācijas process netiktu pabeigts. Šis objekts ir vienīgais, kas varētu attīstīties un piesaistīt pilsētai tūristus.

I.Ančāns – SIA „Ominasis Latvija” bieži neielaiž deputātus Ķemeru sanatorijā, taču ņemot vērā to, ka privatizācijas process nav pabeigts viņi nav īpašnieki un viņiem nav tiesību pašvaldības pārstāvjus neielaist.

M.Dzenītis - šis sadarbības līgums tika parakstīts pirms gada, taču Ķemeru sanatorijas attīstībā nekas nav pavirzījies vai mainījies. Turklāt šis līgums tika parakstīts vienpersoniski, tas netika izskatīts domes sēdē. Aicina atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.

J.Visockis – ja varētu noteikt, ko darīt ar šo objektu, paturētu to pašvaldības īpašumā un nodotu M.Malkielam lietošanā, jo viņš spētu objektu gan attīstīt, gan atrast jaunus investorus.

Z.Starks – uzskata, ka izdarīts ir diezgan daudz. Lai gan sanatorija vēl nav atvērta, tā ir saglabāta un netiks sagrauta.

G.Truksnis – kopš sadarbības līguma parakstīšanas ir pagājis gads un pa šo laiku nekas nav noticis, tātad šis līgums nestrādā. Dome būs ieinteresēta noslēgt saturiski citu līgumu. Aicina balsot par lēmuma projekta precizēto variantu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par precizēto lēmuma projektu („par” – 10 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics, I.Ančāns), „pret” – 1 (R.Ražuks), „atturas”- 3 (A.Ābelītis, I.Blaua, Z.Starks), nolēma pieņemt lēmumu par vienpusēju atkāpšanos no sadarbības līguma.

12. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par transporta komunikāciju norobežošanas kārtību un rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā” (saistošie noteikumi Nr.32)

13. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija saistošajos noteikumos Nr.47 „Par topogrāfiskās informācijas aktualizāciju un vienotā digitālā topogrāfiskā plāna, t.sk. izpildshēmu un aizsargjoslu uzturēšanas kārtību Jūrmalas pilsētā” (saistošie noteikumi Nr.33)

Ziņo:

Ģ.Brambergs

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektiem („par” – 14 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics, Z.Starks, R.Ražuks A.Ābelītis, I.Blaua, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt:

1. Grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par transporta komunikāciju norobežošanas kārtību un rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā”.

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija saistošajos noteikumos Nr.47 „Par topogrāfiskās informācijas aktualizāciju un vienotā digitālā topogrāfiskā plāna, t.sk. izpildshēmu un aizsargjoslu uzturēšanas kārtību Jūrmalas pilsētā”.

14. Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem pirmās redakcijas un vides pārskata pilnveidošanu un galīgās redakcijas sagatavošanu (lēmums Nr.361)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

R.Ražuks – uzskata, ka teritorijas plānojuma pirmā redakcija nav pieņemama, ir jāizstrādā jauna pirmā redakcija, nevis jāpilnveido jau izstrādātā. Nevar atbalstīt.

G.Truksnis – šis lēmums ir tikai procedūras lēmums ar kuru pirmā redakcija netiek ne apstiprināta, ne noraidīta, tā tiek nosūtīta pārstrādāšanai. Aicina deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics, A.Ābelītis, I.Ančāns), „pret” – 1 (R.Ražuks), „atturas”- 2 (I.Blaua, Z.Starks)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem pirmās redakcijas un vides pārskata pilnveidošanu un galīgās redakcijas sagatavošanu.

Pārtraukums no plkst.11.30 – 12.00

15. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Jaunā ielā 12, Jūrmalā un Jaunā ielā 14, Jūrmalā (lēmums Nr.362)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, Dz.Homka, Z.Starks, R.Munkevics, A.Ābelītis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav, R.Ražuks balsošanas laikā izgājis, I.Blaua nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Jaunā ielā 12, Jūrmalā un Jaunā ielā 14, Jūrmalā.

16. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Gončarova ielā 4/6, Jūrmalā un Gončarova ielā 8/10, Jūrmalā (lēmums Nr.363)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, Dz.Homka, Z.Starks, R.Munkevics, A.Ābelītis, I.Blaua, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav, R.Ražuks balsošanas laikā izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Gončarova ielā 4/6, Jūrmalā un Gončarova ielā 8/10, Jūrmalā.

17. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 1993.gada 9.septembra lēmumā Nr.456 „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un namīpašuma denacionalizāciju Jūrmalā, Rotas ielā 2” (lēmums Nr.364)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, Dz.Homka, Z.Starks, R.Munkevics, A.Ābelītis, I.Blaua, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav, R.Ražuks balsošanas laikā izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 1993.gada 9.septembra lēmumā Nr.456 „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un namīpašuma denacionalizāciju Jūrmalā, Rotas ielā 2”.

18. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Bulduru prospektā 102 (lēmums Nr.365)

19. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jaunā ielā 80 (lēmums Nr.366)

20. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jelgavas ielā 14 (lēmums Nr.367)

21. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Meža prospekts 23 (lēmums Nr.368)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, Dz.Homka, Z.Starks, R.Munkevics, A.Ābelītis, I.Blaua, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav, R.Ražuks balsošanas laikā izgājis),nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Bulduru prospektā 102.

2. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jaunā ielā 80.

3. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jelgavas ielā 14.

4. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Meža prospekts 23.

22. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 27.janvāra lēmumā Nr.34 (protokols Nr.3, 15.punkts) „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Braslas ielā 3 (kadastra apzīmējums 1300 012 1502)” (lēmums Nr.369)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, Dz.Homka, Z.Starks, R.Munkevics, A.Ābelītis, I.Blaua, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav, R.Ražuks balsošanas laikā izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 27.janvāra lēmumā Nr.34 (protokols Nr.3, 15.punkts) „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Braslas ielā 3 (kadastra apzīmējums 1300 012 1502)”.

23. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 17.jūnija lēmumā Nr.458 (protokols Nr.17, 21.punkts) „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Rīgas ielā 9 (kadastra apzīmējums 1300 009 6008)” (lēmums Nr.370)

24. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 004 5503 Jūrmalā, Meža prospektā 46 (lēmums Nr.371)

25. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 008 6606 Jūrmalā, Augusta ielā 4A; Ošu ielā 10 (lēmums Nr.372)

26. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Dzintaru prospektā 45 (kadastra apzīmējums 1300 008 1309) (lēmums Nr.373)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, Dz.Homka, Z.Starks, R.Munkevics, A.Ābelītis, I.Blaua, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav, R.Ražuks balsošanas laikā izgājis), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 17.jūnija lēmumā Nr.458 (protokols Nr.17, 21.punkts) „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Rīgas ielā 9 (kadastra apzīmējums 1300 009 6008)”.

2. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 004 5503 Jūrmalā, Meža prospektā 46.

3. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 008 6606 Jūrmalā, Augusta ielā 4A; Ošu ielā 10.

4. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Dzintaru prospektā 45 (kadastra apzīmējums 1300 008 1309).

27. Par iespēju turpināt paviljona-veikala ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1803 002 rekonstrukciju Jūrmalā, Nometņu ielā 9a (lēmums Nr.374)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, Dz.Homka, Z.Starks, R.Munkevics, A.Ābelītis, I.Blaua, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav, R.Ražuks balsošanas laikā izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par iespēju turpināt paviljona-veikala ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 1803 002 rekonstrukciju Jūrmalā, Nometņu ielā 9a.

28. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 1 (lēmums Nr.375)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, Dz.Homka, Z.Starks, R.Munkevics, I.Blaua, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- 1 (A.Ābelītis), R.Ražuks balsošanas laikā izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 1.

29. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 2 (lēmums Nr.376)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, Dz.Homka, Z.Starks, R.Munkevics, A.Ābelītis, I.Blaua, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav, R.Ražuks balsošanas laikā izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 2.

30. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Āraišu ielā 2 (lēmums Nr.377)

Ziņo:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, Dz.Homka, Z.Starks, R.Munkevics, I.Blaua, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- 1 (A.Ābelītis), R.Ražuks balsošanas laikā izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Āraišu ielā 2.

31. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 69A un Slokas ielā 69B (lēmums Nr.378)

Ziņo:

V.Zvejniece

Izsakās:

M.Dzenītis uzskata, ka nav pareizi, ka jautājums kas tika noņemts no izskatīšanas attīstības un vides jautājumu komitejā tiek virzīts uz domes sēdi bez komitejas atzinuma.

V.Zvejniece – detālplānojuma darba uzdevums paredz zemesgabalu robežu sakārtošanu, un tā kā daļa šo zemesgabalu atrodas izpētes zonā, tad robežas sakārtot ar ierīcības projektu nav iespējams.

M.Dzenītis – šis jautājums tika divas reizes noņemts no attīstības un vides jautājumu komitejas darba kārtības ar mērķi iegūt no īpašniekiem attīstības vīziju. Uzskata, ka virzot šo jautājumu uz domes sēdi bez komitejas atzinuma ir pārkāpts Jūrmalas pilsētas domes nolikums. Ja zemes gabala attīstītāji ir gatavi uzņemties risku izstrādāt detālplānojuma pirmo redakciju un tad iespējams viņu pārstrādāt, tad atbalstīs šo lēmuma projektu lai nekavētu jautājuma virzību.

G.Truksnis - jautājums tika virzīts izskatīšanai domes sēdē bez komitejas atzinuma, jo uzskata, ka tas, ka nebija iesniegta attīstības vīzijas vizualizācija, nav pietiekams pamatojums, lai jautājumu divas reizes noņemtu no komitejas darba kārtības. Aicina deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, Dz.Homka, Z.Starks, R.Munkevics, A.Ābelītis, I.Ančāns), „pret” – 1 (I.Blaua), „atturas”- nav, J.Visockis un R.Ražuks nebalso), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 69A un Slokas ielā 69B.

32. Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Ernesta Birznieka-Upīša ielā 2 apstiprināšanu (lēmums Nr.379)

33. Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Ernesta Birznieka-Upīša ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu (saistošie noteikumi Nr.34)

Ziņo:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma un saistošo noteikumu projektiem („par” – 14 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, R.Ražuks, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, Dz.Homka, Z.Starks, R.Munkevics, A.Ābelītis, I.Blaua, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt:

1. Lēmumu par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Ernesta Birznieka-Upīša ielā 2 apstiprināšanu.

2. Saistošos noteikumus par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Ernesta Birznieka-Upīša ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.

34. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabala daļai Jūrmalā, Dzintaru prospektā 10

Ziņo:

V.Zvejniece (A.Deičmane nav ieradusies)

G.Truksnis – noņem jautājumu no izskatīšanas un novirza izvērtēšanai Finanšu komitejā.

Jautājums noņemts no izskatīšanas un novirzīts izskatīšanai Finanšu komitejā.

35. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dārzkopības ielā 15 atsavināšanu (lēmums Nr.380)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics, Z.Starks, R.Ražuks A.Ābelītis, I.Blaua, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dārzkopības ielā 15 atsavināšanu.

36. Par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Krāslavas ielā 3-8 atsavināšanu (lēmums Nr.381)

Ziņo:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, M.Dzenītis, Dz.Homka, R.Munkevics, Z.Starks, R.Ražuks A.Ābelītis, I.Blaua, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Krāslavas ielā 3-8 atsavināšanu.

37. Par ēku (būvju) nekustamā īpašuma Jūrmalā, Turaidas ielā 11 atsavināšanu (lēmums Nr.382)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

A.Ābelītis – kad dome gribēja ar šiem zemes īpašniekiem vienoties par nomas maksu b/d „Rūķītis”, viņi nepiekāpās ne par santīmu. Tagad dome iet pretī un nosaka tik zemu sākumcenu īpšumam, kas atrodas stratēģiskā vietā un kura kadastrālā vērtība pēc neoficiālas informācijas ir 72 000 Ls. Uzskata, ka šis jautājums jārisina savādāk un z/g īpašniekiem jāpiedāvā cits zemesgabals ši vietā.

Z.Starks – daļēji piekrīt A.Ābelīša teiktajam. Taču ne noteiktā sākumcena ir svarīgākais jautājums. Svarīgākais ir – vai ir nepieciešams muzejs? Pilsētā tiek likvidēti tādi objekti, kas var piesaistīt tūristus, uzskata, ka tas ir bēdīgi. Aicina neatbalstīt.

R.Munkevics – ja uz šo jautājumu skatās no īpašuma stratēģiskās atrašanās vietas, tad, protams, to nevajadzētu atsavināt, taču, skatoties no otras puses – šeit vēsturiski atradusies baznīca. Iespējams, lietderīgi būtu teritorijas plānojumā noteikt, ka zemesgabala lietošanas mērķis ir baznīcas būvniecība.

L.Loskutova – atbalsta šo lēmuma projektu, jo tas ir sagatavots tiesiski. Jūrmalas kultūras centram jāizvērtē turpmākā sadarbība ar uzņēmējiem, un arī iespējamās muzeju atrašanās vietas pilsētas teritorijā.

R.Ražuks – uzskata, ka baznīca, kas vēsturiski šeit ir atradusies, ir jāatjauno, viss pārējais ir otršķirīgs jautājums.

M.Dzenītis – sākotnēji sarunās ar baznīcu tika lemts, ka zemesgabala daļa, kas atrodas pie Turaidas ielas, tiks paturēta pašvaldības īpašumā un uz tās varēs izvietot tūristu piesaistei paredzētus objektus, taču šīs sarunas nonāca strupceļā, un, nezināmu iemeslu dēļ, doma par zemesgabala dalīšanu tika noraidīta. Tagad ēkas tiek atsavinātas par nesamērīgi zemu cenu. Uzskata, ka, ja šis lēmums tiks pieņemts, šeit būs darbs Valsts kontrolei un citām iestādēm. Ir bažas, ka zemesgabals pēc atsavināšanas tiks izmantots citiem mērķiem. Nebalsos par šo lēmumu.

G.Truksnis – uzskata, ka lēmums ir sagatavots likumīgi. Ierosina Teritorijas plānojumā izstrādāšanas gaitā iestrādāt, ka šis zemes gabals paredzēts baznīcas būvniecībai. Aicina deputātus balsot.

M.Dzenītis iziet.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, J.Visockis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, R.Munkevics, R.Ražuks, A.Ābelītis, I.Ančāns), „pret” – nav, „atturas”- 2 (I.Blaua, Z.Starks) M.Dzenītis balsošanas laikā izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par ēku (būvju) nekustamā īpašuma Jūrmalā, Turaidas ielā 11 atsavināšanu.

38. Par būves ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1509 002 un 48/100 domājamo daļu no zemesgabala ar kadastra numuru 1300 009 1509 Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2 atsavināšanu (lēmums Nr.383)

Ziņo:

G.Jubele

Izsakās:

Z.Starks aicina nepiekrist atsavināšanai, jo šī pašvaldības ēka atrodas startēģiski labā vietā un nākotnē var izrādīties nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai.

A.Ābelītis uzskata, ka var atrast citu risinājumu, un atsavināt ēku būtu nepareizi.

G.Truksnis – uzskata, ka ēka jāatsavina, jo 2009.gadā dome neizmantoja pirmpirkuma tiesības uz zemesgabalu, uz kura atrodas šī ēka. Ja pirmpirkuma tiesības toreiz būtu izmantotas, šobrīd gan zemes gabals, gan ēka piederētu pašvaldībai. Aicina balsot.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 8 (E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, R.Munkevics, I.Ančāns), „pret” – 2 (J.Visockis, A.Ābelītis), „atturas”- 3 (I.Blaua, Z.Starks, R.Ražuks), M.Dzenītis balsošanas laikā izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par būves ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1509 002 un 48/100 domājamo daļu no zemesgabala ar kadastra numuru 1300 009 1509 Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2 atsavināšanu.

Sēde slēgta plkst.13.20

Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2011.gada 8.septembrī plkst.10.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

L.Zalkovska

2011.gada 16.augustā


Lejupielāde: DOC un PDF