Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 23.08.2011. Stājas spēkā 24.08.2011.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2011.gada 11.augustāNr. 34

protokols Nr. 15, 33. punkts

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Ernesta Birznieka-Upīša ielā 2
projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 78.punktu un
Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 21.oktobra lēmumu Nr.714
„Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu
zemesgabalam Jūrmalā, Ernesta Birznieka-Upīša ielā 2”

1. Apstiprināt detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Ernesta Birznieka-Upīša ielā 2 projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus saskaņā ar pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus vietējā pašvaldības laikrakstā un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF