Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 29.12.2011. Stājas spēkā 30.12.2011.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2011.gada 15.decembrīNr. 46

protokols Nr. 24, 52. punkts

Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Stigas ielā 2 un Stigas ielā 5
projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 78.punktu un
Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumu Nr.936
„Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem
Jūrmalā, Stigas ielā 2 un Stigas ielā 5”

1. Apstiprināt detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Stigas ielā 2 un Stigas ielā 5 projekta grafisko daļu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus saskaņā ar pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt saistošos noteikumus vietējā pašvaldības laikrakstā un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF