Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2016.gada 21.janvāra 8.lēmumu

2012.gada 5.aprīlīNr. 171

protokols Nr. 6, 12. punkts

Par minimālo dividendēs izmaksājamo
peļņas daļu noteikšanu

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 3.pantu, Komerclikuma 180.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, 14.panta pirmās daļas 1.punktu un 77.panta otro daļu, un ņemot vērā kapitālsabiedrību, kurās Jūrmalas pilsētas pašvaldībai pieder kapitāla daļas, izveidošanas un darbības mērķi, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” un sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens”, kuru pamatdarbība ir saistīta ar pašvaldības autonomo funkciju izpildi, nenoteikt dividendes, lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu pakalpojumu sniegšanu, un nesadalīto peļņu novirzīt kapitālsabiedrības attīstībai vai iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai.

2. Pārējām Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībām un pašvaldības izšķirošajā ietekmē esošām kapitālsabiedrībām noteikt minimālās dividendes 10% apmērā no tīrās pārskata gada peļņas.

3. Noteikt, ka:

3.1. konkrēto dividenžu apmēru Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībām un pašvaldības izšķirošajā ietekmē esošām kapitālsabiedrībām saskaņā ar revidētiem gada pārskatiem nosaka kapitāla daļu turētāja pārstāvis, bet ne mazāku par lēmuma 2.punktā minēto dividenžu apmēru;

3.2. publiski privātās un privātās kapitālsabiedrībās, kurās Jūrmalas pilsētas pašvaldībai nav izšķirošās ietekmes, kārtējā dalībnieku (akcionāru) sapulces sasaukumā par gada pārskata apstiprināšanu un pārskata gada peļņas izlietošanu kapitāla daļu turētāja pārstāvis sniedz priekšlikumu noteikt dividendēs izmaksājamo peļņas daļu ne mazāku par 10% no tīrās pārskata gada peļņas;

3.3. pēc kapitālsabiedrības pārvaldes institūcijas tiesiski un ekonomiski pamatota priekšlikuma kapitāla daļu turētāja pārstāvis var noteikt atšķirīgu minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par attiecīgo pārskata gadu, ja tas ir nepieciešams, lai novērstu draudus komercdarbības ilgtspējīgai attīstībai un konkurētspējas saglabāšanai;

3.4. nesadalītā peļņa tiek novirzīta iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai. vai kapitālsabiedrības attīstībai, ja šādi ilgtermiņa vai īstermiņa ieguldījumi nepieciešami kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības nodrošināšanai, ilgtspējīgai attīstībai un konkurētspējas saglabāšanai, ņemot vērā kapitālsabiedrības darbības stratēģijā vai darbības plānā noteiktos kapitālsabiedrības mērķus.

4. Noteikt, ka kapitālsabiedrības valdei, sagatavojot un iesniedzot kārtējai dalībnieku sapulcei priekšlikumu par peļņas izlietošanu, jānorāda konkrēti peļņas izlietošanas mērķi, kā arī jāiesniedz detalizēta informācija par iepriekšējā gada nesadalītās peļņas izlietošanu atbilstoši noteiktajiem mērķiem.

5. Dividendes ieskaitāmas Jūrmalas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta kontā ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no kārtējās dalībnieku sapulces lēmuma par peļņas sadali pieņemšanas dienas.

6. Noteikt, ka šajā lēmumā noteiktās dividendes piemēro, sākot ar 2011.gada pārskata gadu.

7. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF