Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.janvārīNr. 8

protokols Nr. 1, 13. punkts

Par dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanas un izmaksāšanas kārtību
kapitālsabiedrībās, kurās Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ir izšķirošā ietekme

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 35.panta pirmo daļu un tā pārejas noteikumu 5.punkta 2.apakšpunktu pašvaldības domei jānosaka kārtība, kādā nosakāma dividendēs izmaksājamā peļņas daļa kapitālsabiedrībā, kurā pašvaldībai ir izšķirošā ietekme.

Attiecībā uz publiski privātām kapitālsabiedrībām, publiskas personas kontrolētām kapitālsabiedrībām un privātām kapitālsabiedrībām, kurās Jūrmalas pilsētas pašvaldībai nav izšķirošās ietekmes, kārtība ir rekomendējoša.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 35.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 77.panta otro daļu, un ņemot vērā kapitālsabiedrību, kurās Jūrmalas pilsētas pašvaldībai pieder kapitāla daļas, izveidošanas un darbības mērķi, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībām dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanas un izmaksāšanas kārtību saskaņā ar pielikumu.

2. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.aprīļa lēmums Nr.171 “Par minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu noteikšanu”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 21.janvāra lēmumam Nr.8

(protokols Nr.1, 13.punkts)

Kapitālsabiedrībās, kurās Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ir izšķirošā ietekme, dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanas un izmaksāšanas kārtība

I. Vispārīgie jautājumi

1. Kārtība nosaka:

1.1. kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk arī pašvaldība) kapitālsabiedrības, kā arī kapitālsabiedrības, kurās pašvaldībai ir izšķirošā ietekme (turpmāk kopā – kapitālsabiedrības), prognozējama un nosakāma peļņas daļa, kas izmaksājama dividendēs;

1.2. kapitāla daļu turētāja rīcību, izlietojot dalībnieka tiesības lemt par dividendēs izmaksājamo peļņas daļu;

1.3. kārtību, kādā tiek veikti un ieskaitīti pašvaldības budžetā maksājumi par dividendēs izmaksājamās peļņas daļa, kā arī to apmēru.

2. Kārtības mērķis ir nodrošināt, ka kapitālsabiedrības dividendēs izmaksājamā peļņas daļa tiek prognozēta un noteikta atbilstoši labas korporatīvās pārvaldības principiem, tādējādi veicinot pašvaldības ieguldītā vai kapitālsabiedrības apsaimniekotā pašvaldības kapitāla lielāku atdevi un kapitālsabiedrības vispārējo stratēģisko mērķu sasniegšanu.

II. Kārtība, kādā nosaka prognozējamo peļņas daļu, kas izmaksājama dividendēs

3. Kapitālsabiedrība, izstrādājot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteikto stratēģiju, ietver tajā priekšlikumu un ekonomisko pamatojumu par prognozējamo peļņas daļu, kas izmaksājama dividendēs (naudas izteiksmē un procentos no prognozētās tīrās peļņas visam stratēģijas darbības termiņam) Jūrmalas pilsētas pašvaldībai saskaņā ar šo kārtību un normatīvo aktu prasībām, ietverot to kapitālsabiedrību izstrādātajos un pašvaldībai iesniedzamajos dokumentos (kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģija, finanšu plāni u.c.).

4. Jūrmalas pilsētas domes profilējošā komiteja, izskatot kapitālsabiedrības iesniegto kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju atbilstoši pašvaldības noteiktajai kārtībai, sniedz atzinumu kapitāla daļu turētāja pārstāvim par attiecīgās kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā iekļauto prognozējamo peļņas daļu.

5. Kapitālsabiedrības dividendēs izmaksājamo peļņas daļu un dividenžu apmēru nosaka, ievērojot sekojošus nosacījumus:

5.1. kapitālsabiedrības mērķus un to īstenošanu;

5.2. kapitālsabiedrības budžetu (finanšu plānu) un tajā iekļauto peļņas prognozi, atbilstoši vidēja termiņa darbības stratēģijai;

5.3. vidēja termiņa darbības stratēģijā iekļauto informāciju par plānoto kapitālsabiedrības budžetu nākamajiem gadiem, turpmākajiem kapitālsabiedrības attīstības un investīciju piesaistes virzieniem, finanšu ieguldījumiem un to avotiem un citiem pasākumiem, kas palielina kapitālsabiedrības vērtību, kapitāla turpmāko atdevi;

5.4. nepieciešamību nodrošināt optimālu kapitāla struktūru (pašu kapitāla un aizņemtā kapitāla attiecību), sabalansējot finanšu riskus, kā arī izvērtējot kapitāla pietiekamības un atdeves rādītājus.

III. Kapitāla daļu turētāja pārstāvja rīcība, lemjot par dividendēs izmaksājamo peļņas daļu

6. Kapitālsabiedrības sagatavo un kopā ar gada pārskatu iesniedz priekšlikumu dalībnieku sapulcei par peļņas izlietošanu, vadoties no šīs kārtības 5. punktā minētajiem nosacījumiem un norāda konkrētus peļņas izlietošanas mērķus.

7. Kapitālsabiedrības valde iesniedz kapitāla daļu turētājam attiecīgu ekonomisko pamatojumu par nepieciešamību palielināt vai samazināt dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, ja kapitālsabiedrības valdes priekšlikums par dividendēs izmaksājamo peļņas daļu (procentos no kapitālsabiedrības tīrās peļņas) atšķiras no kapitālsabiedrības stratēģijā noteiktā un pastāv kāds no zemāk minētajiem apstākļiem:

7.1. kapitālsabiedrība nav veikusi vai nav veikusi plānotajā apmērā un turpmākajā pārskata gadā neveiks kapitāla ieguldījumus;

7.2. no kapitālsabiedrības darbības neatkarīgu apstākļu dēļ, neparedzētu notikumu vai ārkārtas situāciju dēļ ir iestājušās faktiskās sekas, kuru novēršanai un kapitālsabiedrības stratēģijā noteikto mērķu īstenošanai kapitālsabiedrības rīcībā nepieciešams atstāt finanšu līdzekļus dividendēs izmaksājamās peļņas daļas apmērā (pilnībā vai daļēji);

7.3. kapitālsabiedrība no tās neatkarīgu apstākļu dēļ nav veikusi kapitāla ieguldījumus, bet konkrētos kapitāla ieguldījumus kapitālsabiedrība plāno veikt kārtējā pārskata gadā;

7.4. dividenžu izmaksa prognozētajā apmērā var radīt draudus kapitālsabiedrības finanšu stabilitātei;

7.5. īpašos gadījumos, kad kapitālsabiedrībai ir pienākums turpmākajos pārskata gados īstenot pasākumus, lai veicinātu kapitālsabiedrības darbības virzieniem atbilstošu pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanu, kuru nodrošināšanai nepieciešams ieguldīt papildu finanšu līdzekļus, vai samazināt pakalpojuma tarifu tā lietotājiem;

7.6. daļa peļņas gūta, pārvērtējot kapitālsabiedrības ilgtermiņa ieguldījumus;

7.7. pastāv citi gadījumi, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

8. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa, izskatot pašvaldības noteiktajā kārtībā iesniegtos kapitālsabiedrības gada pārskatus, izvērtē kapitālsabiedrības priekšlikumu dalībnieku sapulcei par peļņas izlietošanu un izmaksājamām dividendēm, salīdzinot ar attiecīgās kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā ietverto prognozējamo peļņas daļu un apmēru (naudas izteiksmē un procentos no sabiedrības tīrās peļņas, robežās no 0 – 100 %, ja tāda noteikta), kas izmaksājama dividendēs, ievērojot kārtības 5. un 7.punktā minētos kritērijus un nosacījumus, un iesniedz kapitāla daļu turētāja pārstāvim atzinumu par kapitālsabiedrības priekšlikumu par peļņas izlietošanu un izmaksājamām dividendēm.

9. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis pēc gada pārskata apstiprināšanas dalībnieku sapulcē pieņem lēmumu par dividendēs izmaksājamo peļņas daļu procentos no kapitālsabiedrības tīrās peļņas, ievērojot šīs kārtības 3., 4., 5. un 7. punktā minēto.

10. Kapitālsabiedrības dalībnieku sapulce, nosakot kapitālsabiedrības dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, pieņem lēmumu par neizmaksātās peļņas daļas izlietošanu, ievērojot sekojošus principus:

10.1. nesadalītā peļņa tiek novirzīta iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai;

10.2. nesadalītā peļņa tiek novirzīta kapitālsabiedrības attīstībai, ja šādi ilgtermiņa vai īstermiņa ieguldījumi nepieciešami kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības nodrošināšanai, ilgtspējīgai attīstībai un konkurētspējas saglabāšanai, ņemot vērā kapitālsabiedrības darbības stratēģijā vai darbības plānā noteiktos kapitālsabiedrības mērķus.

11. Publiski privātā kapitālsabiedrība un publiskas personas kontrolēta kapitālsabiedrībā, kurās Jūrmalas pilsētas pašvaldībai nav izšķirošās ietekmes, dalībnieku sapulcē par pārskata gada peļņas izlietošanu kapitāla daļu turētāja pārstāvis sniedz priekšlikumu noteikt dividendēs izmaksājamo peļņas daļu un apmēru (procentos no sabiedrības tīrās peļņas robežās no 0 – 100 %), ievērojot kapitālsabiedrības valdes priekšlikumu, kapitālsabiedrības darbības rezultātus, vidēja termiņa darbības stratēģiju, šīs kārtības 5. un 7.punktā minētos kritērijus.

IV. Kārtība, kādā tiek veikti un ieskaitīti pašvaldības budžetā dividendēs izmaksājamās peļņas daļa

12. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa 10 (desmit) darbdienu laikā pēc lēmuma par dividendēs izmaksājamo peļņas daļu pieņemšanas informē Jūrmalas pilsētas domes Centralizēto grāmatvedību un Budžeta nodaļu par pārskata gada peļņu, pašvaldībai piekritīgajām dividendēm un datumu, līdz kuram dividendes tiks ieskaitītas pašvaldības budžetā.

13. Kapitālsabiedrības valde nodrošina, ka kapitālsabiedrība dividendes ieskaita Jūrmalas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta kontā ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no dalībnieku sapulces lēmuma par peļņas sadali pieņemšanas dienas, ja dalībnieku sapulces lēmumos vai citos tiesību aktos nav noteikts cits dividenžu izmaksas termiņš.


Lejupielāde: DOC un PDF