Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 3.maijāNr. 222

protokols Nr. 7, 2. punkts

Grozījumi 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7
„Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” II nodaļas 19.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7 ,,Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums):

1.1. Likvidēt Lēmuma 36.pielikumā (informatīvi – Jūrmalas Kultūras centrs) šādu amata vienību:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Izstāžu zāles un mākslas projektu vadītājs

1

420

420

1.2. Lēmuma 34.pielikumā (informatīvi - Jūrmalas pilsētas muzejs) sadaļā „Filiāle - Jūrmalas brīvdabas muzejs”:

1.2.1. likvidēt amata vienību:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Dežurants

1

205

205

1.2.2. amata vienību:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Dežurants

3

243

729

turpmāk izteikt šādā redakcijā:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Dežurants

4

243

972

2. Papildināt Lēmumu ar 11.punktu šādā redakcijā:

„11. Izglītības iestādēs pirmsskolas pedagogu likmju skaits tiek noteikts atbilstoši tarifikācijai 2012.gadam apstiprinātā budžeta ietvaros, nepārsniedzot divas likmes uz katru grupu.”

3. Lēmuma 1.1.punkts stājas spēkā ar 2012.gada 15.maiju.

4. Lēmuma 1.2.punkts stājas spēkā ar 2012.gada 3.maiju.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF