Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Ir grozījumi ar domes 2012.gada 20.decembra 675.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2012.gada 22.novembra 619.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2012.gada 17.septembra 499.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2012.gada 30.augusta 463.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2012.gada 30.augusta 462.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2012.gada 30.augusta 461.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2012.gada 30.augusta 460.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2012.gada 19.jūlija 381.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2012.gada 19.jūlija 378.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2012.gada 7.jūnija 274.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2012.gada 3.maija 223.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2012.gada 3.maija 222.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2012.gada 5.aprīļa 172.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2012.gada 5.aprīļa 166.lēmumu

2012.gada 26.janvārīNr. 7

protokols Nr. 1, 9. punkts

Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” II nodaļas 19.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pašvaldības domes padotībā esošo iestāžu (turpmāk – Iestādes) darbinieku skaita (darba vietu) sarakstus saskaņā ar 1.-36.pielikumiem. Atcelts ar domes 2012.gada 20.decembra 675.lēmumu

2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu saskaņā ar 37.pielikumu. Atcelts ar domes 2012.gada 20.decembra 675.lēmumu

3. Lēmuma 1.- 35.pielikumi (informatīvi: Iestādes) un 37.pielikums stājas spēkā ar 2012.gada 1.janvāri. Atcelts ar domes 2012.gada 20.decembra 675.lēmumu

4. Lēmuma 36.pielikums (informatīvi: Jūrmalas Kultūras centrs) stājas spēkā ar 2012.gada 1.februāri. Atcelts ar domes 2012.gada 20.decembra 675.lēmumu

5. Noteikt, ka šādi amati ar attiecīgajām skaita vienībām un amata likmēm, stājas spēkā ar 2012.gada 1.februāri: Atcelts ar domes 2012.gada 20.decembra 675.lēmumu

5.1. lēmuma 33.pielikumā (informatīvi: iestāde „Sprīdītis):

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Sociālais pedagogs

4

363

1 451

Pedagogs

6.25

363

2 267

5.2. lēmuma 14.pielikumā (informatīvi: Ķemeru vidusskola):

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Bibliotekārs

0.50

255

128

5.3. lēmuma 34.pielikumā (informatīvi: Jūrmalas pilsētas muzejs):

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Dežurants

1

205

205

5.4. lēmuma 37.pielikumā (Jūrmalas pilsētas dome):

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Vecākais eksperts

1

900

900

10. Pilsētplānošanas nodaļa

Lietvedis

1

474

474

15. Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļa

Pilsētas galvenais mākslinieks

1

743

743

18.Saimniecības nodaļa

Garderobists

1

243

243

21. Informātikas nodaļa

Datortehnikas inženieris

1

614

614

6. Noteikt, ka līdz 2012.gada 31.janvārim ir spēkā šādi amati ar attiecīgajām skaita vienībām un amata likmēm: Atcelts ar domes 2012.gada 20.decembra 675.lēmumu

6.1. lēmuma 33.pielikumā (informatīvi: iestāde „Sprīdītis):

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Pedagogs

4.5

355

1 598

Sociālais pedagogs

2

355

710

Sociālais pedagogs

3.75

350

1 313

6.2. lēmuma 14.pielikumā (informatīvi: Ķemeru vidusskola):

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Pavārs

1

200

200

6.3. lēmuma 34.pielikumā (informatīvi: Jūrmalas pilsētas muzejs):

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Sētnieks (sezonā dārznieks)

0.50

205

103

Apkopējs (sezonā kurinātājs)

0.50

205

103

7. Lēmuma 34.pielikumā (informatīvi: Jūrmalas pilsētas muzejs) ar 2012.gada 1.maiju tiek likvidēta amata vienība: Atcelts ar domes 2012.gada 20.decembra 675.lēmumu

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Kasieris (biļešu)

1

300

300

8. Lēmuma 36.pielikums (informatīvi: Jūrmalas Kultūras centrs) līdz 2012.gada 31.janvārim ir spēkā Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmuma Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā” 38.pielikumā izteiktajā redakcijā. Atcelts ar domes 2012.gada 20.decembra 675.lēmumu

9. Personāla nodaļai, mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža, iesniegt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam tālākai virzībai Jūrmalas pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu. Atcelts ar domes 2012.gada 20.decembra 675.lēmumu

10. Noteikt sākumskolas „Taurenītis” direktorei S.Limbai piemaksu 20% apmērā no mēnešalgas par Sporta nama izmantošanas un apsaimniekošanas organizēšanu un vadīšanu. Atcelts ar domes 2012.gada 20.decembra 675.lēmumu

11. Noteikt Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolas direktoram A.Ļeonovam piemaksu 20% apmērā no mēnešalgas par Slokas stadiona un Skeitparka izmantošanas un apsaimniekošanas organizēšanu un vadīšanu. Atcelts ar domes 2012.gada 20.decembra 675.lēmumu

12. Noteikt, ka Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam var būt ārštata padomnieki ar mēneša amatalgas likmi ne vairāk kā Ls 1 100, Jūrmalas pilsētas priekšsēdētāja vietniekiem var būt ārštata padomnieks ar mēneša amatalgas likmi ne vairāk kā Ls 1 100 un Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram var būt ārštata padomnieki ar mēneša amatalgas likmi ne vairāk kā Ls 850.

13. Lēmums attiecībā uz darbinieku mēnešalgām (amata likmēm) ir spēkā līdz darbinieku novērtēšanai saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra nolikumu Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pārvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”. Atcelts ar domes 2012.gada 20.decembra 675.lēmumu

14. Jūrmalas pašvaldības iestāžu vadītājiem veikt izmaiņas darbinieku darba tiesiskajās attiecībās atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Atcelts ar domes 2012.gada 20.decembra 675.lēmumu

15. Ar 2012.gada 1.janvāri spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmums Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā” (izņemot 38.pielikumu). Atcelts ar domes 2012.gada 20.decembra 675.lēmumu

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikumi Nr.1 - 35 XLS

Pielikums Nr.36 XLS

Pielikums Nr.37 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF