Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 3.maijāNr. 230

protokols Nr. 7, 10. punkts

Par atzinības izteikšanu
Ziemas peldētājai S.G.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2011. gada 31.marta nolikuma Nr.7 „Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” 9.2.3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izteikt atzinību un piešķirt naudas balvu LVL 1400.00 (viens tūkstotis četri simti lati, 00 santīmi) apmērā (pēc nodokļu nomaksas), pamatojoties uz minētā nolikuma 9.2.3.punktu un minētā nolikuma 14.punktu piemērojot kā neolimpiskajam sporta veidam koeficientu 0,7, Jūrmalas pilsētas iedzīvotājai S.G. (personas kods ***, dzīvojoša ***), par izcīnīto 3.vietu Pasaules čempionātā Ziemas peldēšanā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF