Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2023.gada 24.augusta 63.nolikumu
Grozījumi ar domes 2022.gada 5.maija 46.nolikumu
Grozījumi ar domes 2019.gada 21.februāra 4.nolikumu
Grozījumi ar domes 2018.gada 15.marta 14.nolikumu
Grozījumi ar domes 2015.gada 12.novembra 45.nolikumu
Grozījumi ar domes 2014.gada 9.oktobra 19.nolikumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 27.decembra 40.nolikumu
Grozījumi ar domes 2012.gada 11.oktobra 18.nolikumu
Grozījumi ar domes 2012.gada 9.augusta 14.nolikumu
Grozījumi ar domes 2012.gada 8.marta 3.nolikumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2011.gada 31.martāNr. 7

protokols Nr. 7, 6. punkts

Naudas balvas par izciliem sasniegumiem
sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs

Izdots saskaņā ar Latvijas Republikas
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.pantu
Grozīts ar domes 2023.gada 24.augusta 63.nolikumu

1. Vispārīgie jautājumi.

1. Noteikumi (turpmāk- noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek piešķirtas Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk –Dome) naudas balvas Jūrmalas pilsētas sportistiem, viņu treneriem, kā arī kultūras sfēras dalībniekiem, un naudas balvas apmēru. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 46.nolikumu

2. Naudas balvas pretendentam jābūt deklarētam Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā. Grozīts ar domes 2012.gada 11.oktobra 18.nolikumu; Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 19.nolikumu

3. Naudas balvas tiek piešķirtas, lai publiski pateiktos to ieguvējiem par izcilajiem panākumiem kultūras, mākslas un sporta jomā un sekmētu dalību kultūras un sporta aktivitātēs Latvijā un ārvalstīs, izvērtējot pasākuma nozīmi, lietderību un konkrētās personas vai kolektīva ieguldījumu kultūras, mākslas un sporta popularizēšanā Jūrmalā, un sasniegtos rezultātus starptautiskos festivālos un par sasniegumiem, kas uzrādīts oficiālās starptautiskās klātienes sacensībās, kuras ir iekļautas attiecīgās starptautiskās sporta federācijas sacensību kalendārā.

4. Naudas balvas saņēmējs tiek reģistrēts naudas balvu reģistrā, norādot apbalvotās personas vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi, naudas balvas apmēru, saņemšanas pamatojumu.

5. Līdzekļi naudas balvām tiek piešķirti saskaņā ar pašvaldības budžeta apropriāciju gadskārtējā pašvaldības budžeta ietvaros. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 46.nolikumu

2. Naudas balvas par sasniegumiem konkursā, festivālā, sporta sacensībās.

6. Lai saņemtu naudas balvu par izciliem sasniegumiem, ir jāiesniedz iesniegums (pielikums Nr. 1 vai 2) Domei ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc sacensību, festivāla, konkursa norises laika. Iesniegumā jānorāda: Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 46.nolikumu

6.1. fiziskai personai - rakstisku iesniegumu par naudas balvas piešķiršanu un apliecinošus dokumentus par panākumiem konkursos norādot balvas pretendenta datus :vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi;

6.2. mākslinieciskajam kolektīvam – kolektīva nosaukumu, dalībnieku vārdus, uzvārdus, personas kodus;

6.3. konkursa vai festivāla nosaukumu, mērogu, norises vietu, laiku;

6.4. iesniegumam pievieno dokumentus , kas apliecina dalībnieka vai kolektīva sasniegumus, par kuriem lūdz naudas balvu ( rezultātu protokola kopija vai diploma kopija).

7. Naudas balvu apmērs par sasniegumiem starptautiskajos kultūras konkursos vai festivālos (pēc nodokļu nomaksas):

7.1. par 1.vietu – līdz 3000 LVL; Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 19.nolikumu

7.2. par 2.vietu – līdz 2500 LVL; Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 19.nolikumu

7.3. par 3.vietu – līdz 2000 LVL. Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 19.nolikumu

8. Naudas balvu piešķir par sasniegumu, kas uzrādīts oficiālās starptautiskās klātienes sacensībās, kuras ir iekļautas attiecīgās starptautiskās sporta federācijas sacensību kalendārā. Attiecīgā sporta veida federācijai Latvijā ir jābūt reģistrētai Atzīto sporta federāciju reģistrā. Naudas balvu piešķir par sekojošām sacensībām:

8.1. Olimpiskās spēles un paraolimpiskās spēles;

8.2. Pasaules čempionātā vai pasaules kausa izcīņas kopvērtējumā;

8.3. Eiropas čempionātā vai Eiropas kausa izcīņas kopvērtējumā.

9. Sportistiem individuālajos sporta veidos, kā arī sporta spēļu nacionālo izlašu sportistiem, kas pārstāv Jūrmalas pilsētu, piešķir naudas balvas šādā apmērā (pēc nodokļu nomaksas): Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 46.nolikumu

9.1. par izcīnītajām godalgām Olimpiskajās (paraolimpiskās) spēlēs:

9.1.1. par 1.vietu – līdz 5000 LVL; Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 19.nolikumu

9.1.2. par 2.vietu – līdz 3000 LVL; Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 19.nolikumu

9.1.3. par 3.vietu – līdz 2000 LVL. Grozīts ar domes 2012.gada 9.augusta 14.nolikumu; Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 19.nolikumu

9.1.4. Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 19.nolikumu

9.2. par izcīnītajām godalgām Pasaules čempionātos, pasaules kausa izcīņas kopvērtējumā: Grozīts ar domes 2019.gada 21.februāra 4.nolikumu

9.2.1. par 1.vietu – līdz 3000 LVL; Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 19.nolikumu

9.2.2. par 2.vietu – līdz 2500 LVL; Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 19.nolikumu

9.2.3. par 3.vietu – līdz 2000 LVL. Grozīts ar domes 2012.gada 9.augusta 14.nolikumu; Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 19.nolikumu

9.3. par izcīnītajām vietām Eiropas čempionātos, Eiropas kausa izcīņas kopvērtējumā: Grozīts ar domes 2019.gada 21.februāra 4.nolikumu

9.3.1.par 1.vietu – līdz 2000 LVL; Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 19.nolikumu

9.3.2. par 2.vietu – līdz 1500 LVL; Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 19.nolikumu

9.3.3. par 3.vietu – līdz 1000 LVL. Grozīts ar domes 2012.gada 9.augusta 14.nolikumu; Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 19.nolikumu

9.4. Papildināts ar domes 2012.gada 9.augusta 14.nolikumu, Grozīts ar domes 2012.gada 11.oktobra 18.nolikumu

9.4.1. Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 19.nolikumu

9.4.2. Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 19.nolikumu

9.4.3. Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 19.nolikumu

9.5. Papildināts ar domes 2013.gada 27.decembra 40.nolikumu Grozīts ar domes 2015.gada 12.novembra 45.nolikumu

9.5.1. Papildināts ar domes 2013.gada 27.decembra 40.nolikumu; Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 19.nolikumu

9.5.2. Papildināts ar domes 2013.gada 27.decembra 40.nolikumu; Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 19.nolikumu

9.5.3. Papildināts ar domes 2013.gada 27.decembra 40.nolikumu; Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 19.nolikumu

9.6. Papildināts ar domes 2018.gada 15.marta 14.nolikumu

9.7. Papildināts ar domes 2018.gada 15.marta 14.nolikumu

10. Ja sportistam individuālajos sporta veidos vai sportistam, kas ir sporta spēļu nacionālās izlases sastāvā, kalendāra gadā ir vairāki sasniegumi, par kuriem saskaņā ar noteikumiem var tikt piešķirta naudas balva, naudas balvu piešķir tikai par to sasniegumu, par kuru noteikumos noteikts lielāks naudas balvas apmērs. Ja naudas balvas apmērs ir vienāds, naudas balvu piešķir tikai par vienu no sasniegumiem.

11. Sportistu treneriem piešķir naudas balvas līdz 50% apmērā no nolikuma 9.punktā minētajām summām, ja treneris atbilst sekojošajiem nosacījumiem:

11.1. trenera deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmalas pilsēta; Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 46.nolikumu

11.2. treneris trenē sportistu ne mazāk kā vienu gadu.

3. Kārtība, kādā tiek piešķirtas naudas balvas.

12. Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus par naudas balvas piešķiršanu izskata Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa. Grozīts ar domes 2012.gada 8.marta 3.nolikumu Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 19.nolikumu Grozīts ar domes 2018.gada 15.marta 14.nolikumu Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 46.nolikumu Grozīts ar domes 2023.gada 24.augusta 63.nolikumu

13. Sabiedrisko attiecību nodaļai ir pienākums: Grozīts ar domes 2012.gada 8.marta 3.nolikumu Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 19.nolikumu Grozīts ar domes 2018.gada 15.marta 14.nolikumu Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 46.nolikumu Grozīts ar domes 2023.gada 24.augusta 63.nolikumu

13.1. pārbaudīt pieteikuma atbilstību administratīvajiem kritērijiem- vai ir iesniegti visi prasītie dokumenti ar tiesībām pieprasīt papildu informāciju;

13.2. sniegt Domes Kultūras un sporta jautājumu komitejai ieteikumu par naudas balvas piešķiršanu; Grozīts ar domes 2012.gada 8.marta 3.nolikumu

13.3. neizskatīt iesniegumu par naudas balvas piešķiršanu un sniegt rakstisku atbildi iesnieguma iesniedzējam, ja:

13.3.1. iesniegumā nav norādītas visas nepieciešamās ziņas un nav pievienoti dokumenti, atbilstoši šiem noteikumiem;

13.3.2. iesniegumā norādītās ziņas ir nepatiesas;

13.3.3. nepiešķirt naudas balvu, ja pieteikums tiek atzīts par nepieņemamu vai neatbilst pašvaldības interesēm.

14. Sportistiem neolimpiskajos individuālajos (tehniskajos) sporta veidos un starptautiskās sporta federācijas atzītās disciplīnās, kas pārstāv Jūrmalas pilsētu, naudas balvas aprēķina, piemērojot koeficientu 0,7 no nolikuma 9.punktā minētajām summām. Grozīts ar domes 2018.gada 15.marta 14.nolikumu Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 46.nolikumu

15. Naudas balvas, ņemot vērā Domes Kultūras un sporta komitejas atzinumu, piešķir Jūrmalas pilsētas dome, pieņemot par to Domes lēmumu. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 46.nolikumu

16. Pēc lēmuma pieņemšanas naudas balva tiek pārskaitīta uz iesniegumā norādīto juridiskās vai fiziskās personas bankas kontu vai skaidrā naudā Jūrmalas pilsētas domes kasē. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 46.nolikumu

4. Nobeiguma jautājumi.

17. Nolikums stājās spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 DOC Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 46.nolikumu

Pielikums Nr.2 DOC Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 46.nolikumu


Lejupielāde: DOC un PDF