Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 3.maijāNr. 236

protokols Nr. 7, 17. punkts

Par atzinumu meža zemes transformācijai
zemesgabalā Jūrmalā, Bulduru prospektā 105

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 28.septembra noteikumu Nr.806 „Meža zemes transformācijas noteikumi” 23.punktu, Jūrmalas pilsētas dome sniedz atzinumu par transformācijas pamatotību un par iesniegumā norādītās plānotās darbības un plānotā nekustamā īpašuma lietošanas mērķa atbilstību pašvaldības teritorijas plānojuma atļautajai (plānotajai) teritorijas izmantošanai un detālplānojumam.

Atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 57. un 58.punkta prasībām, detālplānojuma izstrāde nav nepieciešama.

Ņemot vērā minēto un saskaņā ar Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības 2012.gada 7.marta iesniegumu Nr.5.5-3/326, Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 „ Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (publikācija laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 2007.gada 20.jūlijā) un Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisijas 2012.gada 3.februāra lēmumu Nr.158 - saskaņoto skiču projektu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atzīt, ka meža zemes transformācija zemesgabalā Jūrmalā, Bulduru prospektā 105 (kadastra Nr.13000042207) 1.kvartāla 1.nogabalā 0,0053 ha platībā, atbilst pašvaldības teritorijas plānojuma atļautajai (plānotajai) teritorijas izmantošanai un nekustamā īpašuma lietošanas mērķim.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF