Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 3.maijāNr. 246

protokols Nr. 7, 27. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes
2010.gada 20.maija lēmumā Nr.384 (protokols Nr.11, 18.punkts)
„Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu Jūrmalā,
Pilsoņu ielā 22A (kadastra Nr.1300 009 4216)”

Jūrmalas pilsētas dome 2010.gada 20.maijā pieņēma lēmumu Nr.384 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu Jūrmalā, Pilsoņu ielā 22A (kadastra Nr.1300 009 4216)” (turpmāk tekstā – Lēmums).

Lēmuma 1.punktā būvniecības pasūtītājai E.O. (personas kods ***) tika atļauts turpināt būvniecību līdz 2011 gada 1.oktobrim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādāt, saskaņot, Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē akceptēt būvprojektu un saņemt būvatļauju dzīvokļa Nr.2 - viendzīvokļa dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 009 4216 001) Jūrmalā, Pilsoņu ielā 22A rekonstrukcijai” un līdz 2012.gada 1.janvārim uzbūvēt dzīvokļa Nr.2 - viendzīvokļa dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 009 4216 001) Jūrmalā, Pilsoņu ielā 22A jumta konstrukciju un ugunsmūri atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē akceptētajam būvprojektam.

[1] Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa (turpmāk tekstā – Pilsētplānošanas nodaļa) 2012.gada 2.janvārī saņēma E.O. pilnvarotās personas Dz.Z. (turpmāk tekstā – Iesniedzējs) iesniegumu (lietas Nr.1.1-39/1-O) ar lūgumu atkārtoti pagarināt Lēmuma 1. punkta izpildes termiņu līdz 2012.gada 31.decmbrim.

Iesniedzējs savu lūgumu par Lēmuma izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamību argumentē ar sekojošo:

1) Lēmuma izpildes procesā ir veiktas sekojošas darbības uzsāktās būvniecības sakārtošanai: veikta zemes gabala topogrāfiskā uzmērīšana un būves inženiertehniskā apsekošana, sagatavojot slēdzienu, izstrādāts skiču projekts, skiču projekts saskaņots ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, visi nepieciešamie saskaņojumi ar nepieciešamajiem inženierkomunikāciju turētājiem un kopīpašnieku;

2) Skiču projekts nav saskaņots ar kaimiņu zemes gabala Pilsoņu ielā 24 īpašniekiem, jo nav atrodami deklarētajā dzīves vietā;

3) Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 13.februārī Jūrmalas pilsētas tiesā iesniegts prasības pieteikums par rekonstrukcijas projekta saskaņošanu no kaimiņu zemes gabala Pilsoņu ielā 24, Jūrmalā puses.

[2] Pamatojoties uz E.O. pilnvarotās personas Dz.Z. iesniegumu un Administratīvā procesa likuma 87.pantu, iestādē ierosināta administratīvā lieta par Lēmuma 1.punkta izpildes termiņa pagarināšanu.

Administratīvā procesa likuma 64.panta otrās daļas noteikumi pieļauj iestādei iespēju pagarināt lēmuma izdošanas termiņu, ja pastāv objektīvi iemesli. Tā kā pirmajā iestādē lieta tiek izskatīta pēc būtības, tai ir pienākums iegūt papildus informāciju un pierādījumus, objektīvs iestādes lēmums nav iespējams pirms procesā svarīgu argumentu noskaidrošanas.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu, Pilsētplānošanas nodaļa pagarināja administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 2012.gada 2.maijam.

[2] Administratīvā procesa likuma 68.panta otrajā daļā noteikts, ja piemērojamā tiesību norma neparedz ierobežojoša nosacījuma iekļaušanu administratīvajā aktā, iestāde to var ietvert, ja pati iestāde lemj par administratīvā akta izdošanu un saturu. Administratīvā procesa likuma 68.panta trešajā daļā noteikts, ka nosacījumam ir jābūt samērīgam ar administratīvā akta saturu un jāatbilst administratīvā akta jēgai un mērķim.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma prasībām pēc nepieciešamo faktu konstatēšanas un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas Jūrmalas pilsētas domei ir jāizvērtē lietas apstākļi un jāpieņem viens no lēmumiem:

1) par lietas izbeigšanu faktu trūkuma dēļ;

2) par lietas izbeigšanu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošana nav lietderīga – ja piemērojamā tiesību norma piešķir iestādei tā izdošanas izvēles tiesības;

3) par administratīvā akta izdošanu – ja piemērojamā tiesību norma paredz, ka administratīvais akts ir jāizdod vai arī piešķir iestādei izdošanas izvēles tiesības.

Konkrētajā gadījumā administratīvā lieta ir ierosināta pamatojoties uz Iesniedzējas pieteikumu.

Demokrātiskas valsts pamatprasība ir, ka attiecībām starp valsti un personu jābūt taisnīgām. Administratīvo tiesību piemērošanas uzdevums ir sabalansēt personas un sabiedrības intereses, radīt vislabāko līdzsvaru starp personas atsevišķo un sabiedrības kopīgo interešu ievērošanu, vienlaikus nodrošinot personu pret neattaisnotu viņa tiesību un leģitīmo interešu ierobežošanu.

Apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību, iestādei jālemj arī par administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu leģitīmo mērķi; par administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai; par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot personas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu aizskārumu un ņemot vērā, ka personas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums.

[3] Jūrmalas pilsētas domes būvvalde 2010.gada 26.novembrī izdeva plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr.1305 viena dzīvokļa dzīvojamās mājas Nr.001 dzīvokļa īpašuma Nr.2 rekonstrukcijai, saskaņā ar likumu Par dzīvokļa īpašumu, saglabājot funkciju un nepalielinot neatbilstību apbūves noteikumiem Jūrmalā, Pilsoņu ielā 22A.

Iesniedzēja norāda, ka Lēmuma izpildes procesā ir veiktas sekojošas darbības uzsāktās būvniecības sakārtošanai: veikta zemes gabala topogrāfiskā uzmērīšana un būves inženiertehniskā apsekošana, sagatavojot slēdzienu, izstrādāts skiču projekts, skiču projekts saskaņots ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, visi nepieciešamie saskaņojumi ar nepieciešamajiem inženierkomunikāciju turētājiem un kopīpašnieku, kā arī norāda uz to, ka Lēmuma 1.punkta neizpildes iemesls ir tas, ka skiču projekts nav saskaņots ar kaimiņu zemes gabala Pilsoņu ielā 24, Jūrmalā īpašniekiem Raiti Bebri un Annemariju Puriņu.

Iesniedzēja lietas materiāliem ir pievienojusi 2012.gada 13.februāra Jūrmalas pilsētas tiesai iesniegto prasības pieteikumu par rekonstrukcijas projekta saskaņošanu ar kaimiņu zemes gabala Pilsoņu ielā 24, Jūrmalā īpašniekiem.

Pēc nepieciešamo faktu konstatācijas, izvērtējot lietas apstākļus, kā arī piemērojot administratīvā procesa principus, Jūrmalas pilsētas domes ieskatā nav konstatējams tāds nozīmīgs sabiedrības labums, kura dēļ būtu Iesniedzējam būtu atsakāma Lēmuma izpildes termiņa pagarināšana.

Lietā vērā ņemams fakts ir tas, ka E.O. (personas kods ***) savas, pēc viņas ieskata aizskartās tiesības būvniecības procesā, ir nolēmusi aizstāvēt tiesā, iesniedzot prasības pieteikumu par rekonstrukcijas projekta saskaņošanu Jūrmalas pilsētas tiesā.

Ņemot vērā to, ka Lēmuma izpildē viens no nosacījumiem ir izstrādāt, saskaņot un Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijā akceptēt dzīvokļa Nr.2 - viendzīvokļa dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 1300 009 4216 001) Jūrmalā, Pilsoņu ielā 22A rekonstrukcijas projektu un projekta saskaņošanas jautājums tiks risināts tiesā, Domes ieskatā ir pagarināms Lēmuma izpildes termiņš.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 5., 8., 9.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 68.panta otrās daļas 1.punktu, 68.panta trešo daļu, 79.panta pirmo daļu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta sesto daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Grozīt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 20.maija lēmuma Nr.384 (protokols Nr.11, 18.punkts) „Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu Jūrmalā, Pilsoņu ielā 22A (kadastra Nr.1300 009 4216)” 1.punktu, izsakot šādā redakcijā:

„1. Būvniecības pasūtītājam E.O., personas kods ***, novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 4216 001 Pilsoņu ielā 22A, Jūrmalā:

1.1. līdz 2013. gada 1.maijam būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādāt, saskaņot, Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijā akceptēt būvprojektu un saņemt būvatļauju dzīvokļa Nr.2 - viendzīvokļa dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 1300 009 4216 001) Jūrmalā, Pilsoņu ielā 22A rekonstrukcijai”;

1.2. līdz 2013.gada 1.decembrim uzbūvēt dzīvokļa Nr.2 - viendzīvokļa dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 009 4216 001) Jūrmalā, Pilsoņu ielā 22A jumta konstrukciju un ugunsdrošo sienu atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijā akceptētajam būvprojektam.”

2. Lēmuma 1.punktā uzlikto pienākumu neizpildes gadījumā, Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram, saskaņā ar Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 370.panta noteikumiem, administratīvā akta adresātam ir tiesības uzlikt piespiedu naudu.

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītājam.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF