Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2019.gada 20.jūnija 301.lēmumu

2012.gada 3.maijāNr. 254

protokols Nr. 7, 35. punkts

Par detālplānojuma Jūrmalā, zemesgabaliem Kļavu ielā 1A,
Rūdolfa Blaumaņa ielā 15A un piegulošai kāpu teritorijai apstiprināšanu

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 28.jūlija lēmumu Nr.554 „Par detālplānojuma – Attīstības plāna grozījumu izstrādes uzsākšanu Jūrmalā, zemesgabalam Rūdolfa Blaumaņa ielā 15a un pieguļoši kāpu teritorijai” tika uzsākta detālplānojuma izstrāde.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.novembra lēmumu Nr.968 „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 28.jūlija lēmumā Nr.554 „Par detālplānojuma – Attīstības plāna grozījumu izstrādes uzsākšanu Jūrmalā, zemesgabalam Rūdolfa Blaumaņa ielā 15a un pieguļošai kāpu teritorijai un darba uzdevuma precizēšanu” tika veikti grozījumi lēmuma nosaukumā un precizēts darba uzdevums saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprināto Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu.

2009.gada 14.maijā tika pieņemts Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.343 „Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei Jūrmalā, zemesgabalam Kļavu ielā 1A, Rūdolfa Blaumaņa ielā 15A un piegulošai kāpu teritorijai ”.

Jūrmalas pilsētas domē ir iesniegta detālplānojuma gala redakcija.

Ņemot vērā minēto, vadoties no Latvijas Republikas Teritorijas attīstības plānošanas likuma un saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 76.1.punkta, un izskatot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2012.gada 4.aprīļa lēmumu (protokols Nr.1.1–59/04), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt detālplānojumu Jūrmalā, zemesgabaliem Kļavu ielā 1A, Rūdolfa Blaumaņa ielā 15A un piegulošai kāpu teritorijai un izdot saistošos noteikumus.

2. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvajai nodaļai nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

3. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt lēmumu par detālplānojuma apstiprināšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un vietējā pašvaldības laikrakstā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis