Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2023.gada 24.augusta 6.noteikumiem

2012.gada 19.jūlijāNr. 379

protokols Nr. 11, 2. punkts

Noteikumi par veselības apdrošināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums” 37.pantu, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra nolikuma Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 12.nodaļas 12.6.punktu, Jūrmalas pilsētas domes nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes noteikumus „Noteikumi par veselības apdrošināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”, saskaņā ar pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Saimniecības nodaļai līdz 2012.gada 31.augustam iesniegt apstiprināšanai pielikuma 1.4.punktā noteikto amatu sarakstu.

3. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram kontrolēt šī lēmuma izpildi.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 19.jūlija lēmumu Nr.379

(protokols Nr.11, 2.punkts)

Noteikumi par veselības apdrošināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

1. Vispārējie jautājumi

1.1. Noteikumi nosaka kritērijus un kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldības amatpersonām (darbiniekiem) (turpmāk-Apdrošināmie) tiek veikta veselības apdrošināšana (turpmāk-Apdrošināšana) pašvaldības budžetā pieejamo finanšu līdzekļu ietvaros.

1.2. Apdrošināšana ir sociāla garantija, saskaņā ar kuru tiek apmaksāti Apdrošināmo izdevumi par ārstnieciskajiem pakalpojumiem apdrošināšanas līgumā noteiktajā kārtībā.

1.3. Apdrošināmie šīs kārtības izpratnē ir:

1.3.1. Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieki, deputāti, izpilddirektors;

1.3.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāžu, aģentūru vadītāji un darbinieki, kuri pašvaldības iestādē ir nodarbināti ne mazāk kā 3 (trīs) mēnešus, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes noteiktajā kārtībā apstiprināto personāla sarakstu;

1.3.3. Jūrmalas pilsētas domes darbinieki, kuri pašvaldības iestādē ir nodarbināti ne mazāk kā 3 (trīs) mēnešus, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes noteiktajā kārtībā apstiprināto personāla sarakstu.

1.4. Jūrmalas pilsētas dome nosaka amatus, kurus ieņemošās amatpersonas (darbinieki) ir pakļautas reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam). Grozīts ar domes 2016.gada 16.decembra 629.lēmumu Grozīts ar domes 2017.gada 20.jūlija 331.lēmumu Grozīts ar domes 2022.gada 26.maija 215.lēmumu

1.5. Apdrošināšanas polises cena nedrīkst pārsniegt normatīvajos aktos par iedzīvotāju ienākuma nodokli noteikto apmēru 1.4.punktā noteiktajiem amatiem. Grozīts ar domes 2012.gada 30.augusta 459.lēmumu

1.6. 1.4.punktā neminētajiem amatiem veselības apdrošināšanas polises cena nedrīkst pārsniegt pusi no normatīvajos aktos par iedzīvotāju ienākuma nodokli noteiktā apmēra. Grozīts ar domes 2012.gada 30.augusta 459.lēmumu

2. Apdrošināšanas organizēšanas kārtība

2.1. Šo Noteikumu izpildei Jūrmalas pilsētas domes Iepirkumu birojs, sadarbojoties ar Jūrmalas domes Personāla nodaļu un Jūrmalas pašvaldības iestādēm, aģentūrām normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā izstrādā iepirkuma „Par veselības apdrošināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” (turpmāk- Iepirkums) procedūras izsludināšanai nepieciešamo dokumentāciju. Grozīts ar domes 2012.gada 30.augusta 459.lēmumu

2.2. Jūrmalas pilsētas domes Iepirkumu birojs ir atbildīgs par Iepirkuma organizēšanu.

2.3. Pēc Centralizētā iepirkuma rezultātu paziņošanas, līgumu ar Apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēju (turpmāk-Līgums) Jūrmalas pilsētas domes vārdā slēdz Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors un Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāžu, aģentūru vārdā slēdz un ir atbildīgs attiecīgās iestādes, aģentūras vadītājs.

2.4. Līgums tiek slēgts uz 12 mēnešiem no Līguma parakstīšanas brīža. Grozīts ar domes 2015.gada 30.jūlija 303.lēmumu

3. Apdrošināmo tiesības un pienākumi

3.1. Apdrošināmajam ir tiesības saņemt informāciju par piešķirto apdrošināšanas programmu un papildus apdrošināšanas programmām, kā arī par apdrošināšanas iespējām laulātajam, vecākiem un bērniem.

3.2. Apdrošināmajam, par papildus samaksu no saviem personiskajiem finanšu līdzekļiem, ir tiesības saņemt papildus apdrošināšanas programmas, Līgumā noteiktajā kārtībā.

3.3. Apdrošināmajiem, par saviem personiskajiem finanšu līdzekļiem, ir tiesības veikt apdrošināšanu laulātajam, vecākiem un bērniem, Līgumā noteiktajā kārtībā.

3.4. Darba tiesisko attiecību vai amata pilnvaru izbeigšanās gadījumā Apdrošināmajam, pēc izvēles, ir tiesības:

3.4.1. turpināt izmantot saņemto apdrošināšanas programmu, iemaksājot pašvaldības budžetā apdrošināšanas prēmijas neizmantoto daļu, kuras apmēru nosaka pamatojoties uz Līguma nosacījumiem;

3.4.2. nodot veselības apdrošināšanas karti attiecīgajam darba devējam (Apdrošināmā veselības apdrošināšana ar šo brīdi tiek izbeigta). Apdrošināmā personiskie finanšu līdzekļi, kas izlietoti par papildus apdrošināšanas programmu iegādi, netiek atlīdzināti.