Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2023.gada 24.augusta 6.noteikumiem

2015.gada 30.jūlijāNr. 303

protokols Nr. 13, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija
lēmumā Nr.379 „Noteikumi par veselības apdrošināšanu
Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 37.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmuma Nr.379 „Noteikumi par veselības apdrošināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” (turpmāk – Lēmums) pielikumā šādus grozījumus:

1. Pielikuma 2.4.punktu izteikt šādā redakcijā:

„2.4. Līgums var tikt slēgts uz laika periodu līdz 24 (divdesmit četri) mēnešiem no Līguma parakstīšanas brīža budžetā pieejamo finanšu līdzekļu ietvaros.”

2. 1.4.punkta pielikumu izteikt šādā redakcijā:

Pielikums 2012.gada 19.jūlija lēmumam Nr.379 1.4.punktam

Pašvaldības iestāžu, aģentūru un struktūrvienību amatu saraksts, kuri ir pakļauti reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam), veicot amata (darba, dienesta) pienākumus

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Amatu vienību skaits

Pašvaldības policija

1

Priekšnieks

1

2

Priekšnieka vietnieks

1

3

Dežūrdienesta priekšnieks

1

4

Vecākais inspektors 8st.

6

5

Inspektors 8 st.

4

6

Vecākais inspektors 24 st.

4

7

Inspektors 24 st.

20

8

Inspektors 12 st.

11

9

Glābšanas dienesta priekšnieks

1

10

Vecākais inspektors-glābējs 8 st.

1

11

Inspektors-glābējs 12 st.

14

12

Medicīnas māsa

4

13

Glābējs uz ūdeņiem (sezonas)

22

Kopā

90

Pirmsskolas izglītības iestāde „Podziņa”

1

Pirmsskolas izglītības skolotājs

8

2

Skolotājs logopēds

1.9

3

Izglītības psihologs

0.5

4

Skolotāja palīgs

4

5

Speciālais pedagogs

1

Kopā

15.4

Jūrmalas pašvaldības aģentūra „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”

Nakts patversme

1

Nakts patversmes vadītājs

1

2

Dežurants

2.5

3

Aprūpētājs

3

4

Autovadītājs

0.25

Dienas aprūpes centrs personām ar garīgas veselības traucējumiem

5

Dienas aprūpes centra vadītājs

1

6

Sociālais darbinieks

0.5

7

Sociālais aprūpētājs

1

8

Medicīnas māsa

0.75

9

Interešu pulciņa vadītājs

2.50

10

Ēkas dežurants

0.5

Specializētās darbnīcas personām ar garīgas veselības traucējumiem

11

Sociālais darbinieks

0.5

12

Interešu pulciņa vadītājs

1.5

13

Psihologs

0.3

Grupu dzīvokļu pakalpojumu nodaļa

14

Aprūpētājs

4.5

15

Sociālais darbinieks

1

Kopā

20.8

Jūrmalas pilsētas internātpamatskola

1

Direktors

1

2

Direktora vietnieks audzināšanas darbā, sociālais pedagogs

1

3

Direktora vietnieks izglītības jomā

1

4

Pirmsskolas izglītības skolotājs

1

5

Pirmsskolas izglītības skolotājs-logopēds

1

6

Speciālās izglītības skolotājs

7

7

Speciālās izglītības un internāta skolotājs

3

8

Internāta skolotājs

4

9

Pedagoga palīgs, speciālās izglītības skolotājs

1

10

Speciālās izglītības, internāta skolotājs

6

11

Nakts aukle

2

12

Medicīnas māsa

1

13

Ārsts

0.35

14

Automobiļa vadītājs

1

15

Sociālais aprūpētājs

2

Kopā

32.35

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde „Sprīdītis”

1

Medicīnas māsa

1

2

Pedagogs

6.25

3

Psihologs

1

4

Sociālais aprūpētājs

16.75

5

Sociālais pedagogs

4

6

Sociālais darbinieks

3

Kopā

32

Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde

Sociālais dienests

1

Pārvaldes vadītāja vietnieks - sociālā dienesta vadītājs

1

2

Sociālā darba daļas vadītājs

1

3

Vecākais sociālais darbinieks

2

4

Psihologs

1

Sociālo pakalpojumu daļa

5

Sociālo pakalpojumu daļas vadītājs

1

6

Sociālo pakalpojumu galvenais speciālists

1

Sociālās palīdzības daļa

7

Sociālās palīdzības daļas vadītājs

1

8

Sociālās palīdzības galvenais speciālists

2

9

Sociālā darba speciālists

8

Dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

10

Dienas centra vadītājs

1

11

Sociālais darbinieks

1

12

Logopēds

0,5

13

Audiologopēds

0,5

14

Fizioterapeits

1

Administratīvā daļa

15

Klientu apkalpošanas vecākais speciālists

1

16

Reģistrators

1

Nepilngadīgo uzraudzības nodaļa

17

Nepilngadīgo uzraudzības nodaļas vadītājs

1

18

Sociālais darbinieks

1

19

Psihologs

1

Kopā

26

Jūrmalas pilsētas dome

1

Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas speciālists

1

2

Sagādnieks

2

Kopā

3

Pavisam kopā

219.55

Priekšsēdētājs

G.Truksnis