Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2012.gada 19.jūnijāNr.11

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1005

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas lietvede

Liene Zalkovska

Sēdē piedalās:

domes priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos

Larisa Loskutova

Deputāti:

Arnis Ābelītis, Egmonts Krūmiņš, Vladimirs Maksimovs, Ilmārs Ančāns, Juris Visockis, Aigars Tampe, Marija Vorobjova, Dzintra Homka (nepiedalās no plkst.13.03-13.05), Raimonds Munkevics, Zigurds Starks (nepiedalās no plkst.12.15-13.05), Iveta Blaua, Māris Dzenītis (nepiedalās no plkst.12.40-13.05), Dzintra Hirša

Sēdē piedalās:

Izpilddirektors

Valdis Vītoliņš

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskās nodaļas vadītāja

Evija Rakiša

Budžeta nodaļas vadītājas p.i.

Daiga Paule

Pilsētplānošanas nodaļas vadītājas p.i.

Alise Landsberga

Nodokļu nodaļas vadītāja

Anita Lindermane

Revīzijas un audita nodaļas vadītāja

Anita Adijāne

Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītājas p.i.

Jekaterina Beļajeva

Sēdē uzaicināti:

Ruanete Meža, Agita Bērzupe, Gunta Jubele, Jānis Artemjevs, Dagnija Būmane, Guna Voitkāne, Rita Ansule, Anita Auziņa, Aina Birina, Laimonis Bobkovs, Maira Spudiņa, Sabīne Teicāne, Ģirts Brambergs

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

A.Ābelītis –vakar naktī nodegusi daļa no Ķemeru kūrortpoliklīnikas korpusa, jo Ominasis Latvia esot noņēmusi apsardzi gan no Ķemeru sanatorijas, gan kūrortpoliklīnikas ēkām. Pēc neoficiālas informācijas ir kļuvis zināms, ka arī Ķemeru sanatorijas ēka tiek pamazām izlaupīta. Vajadzētu nodrošināt vai diennakts apsardzi, vai vismaz Pašvaldības policijas reidus Ķemeru teritorijā.

G.Truksnis - Pašvaldības policijai jau ir dots rīkojums šos objektus uzraudzīt.

M.Dzenītis – vajadzētu lūgt Juridiskajai nodaļai izpētīt likumdošanu saistībā ar iespējām atsavināt Kultūras pieminekļus, ja tie netiek pienācīgi apsaimniekoti.

G.Truksnis ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut papildus jautājumus:

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu”;

· Par papildus speciālās pirmsskolas grupas atvēršanu Jūrmalas speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē „Podziņa”.

Izskatīt šos jautājumus pēc G.Voitkānes ziņotajiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar grozījumiem („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, Z.Starks , I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), sēdes darba kārtība tika apstiprināta.

Darba kārtība:

1.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

2.

Noteikumi par veselības apdrošināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

3.

Noteikumi par kompensācijas mācību uzdevumu segšanai un mācību atvaļinājuma piešķiršanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu”

5.

Par papildus speciālās pirmsskolas grupas atvēršanu Jūrmalas speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē „Podziņa”

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”

7.

Par Jūrmalas vakara vidusskolas dalību Nordplus programmā

8.

Par dalību Igaunijas - Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmā Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības ietvaros

9.

Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums

10.

Par Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvo padomi

11.

Saistošie noteikumi „Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes daļas izmantošanu”

12.

Nolikums „Par ūdenstilpju nomas noteikumiem un iznomāšanas kārtību”

13.

Par ūdenstilpes nomas maksas apmēru un samaksas kārtību

14.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta nolikumā Nr.14 „Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas nolikums”

15.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 5.augusta lēmumā Nr.568 „Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju”

16.

Par darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādē „Sprīdītis”

17.

Jūrmalas pilsētas Izglītības konsultatīvās padomes nolikums

18.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ceriņu ielā 22

19.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kļavu ielā 14

20.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vidus prospektā 16

21.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā Jūrmalā, Baznīcas ielā 30

22.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 4618 Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 18

23.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 6321 Jūrmalā, Rīgas ielā 21

24.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmumā Nr.549 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 001 1414 Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 20”

25.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Kalnu ielā 16/18, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

26.

Par zemes vienību Slokas ielā 69A, Jūrmalā un Slokas ielā 69B, Jūrmalā robežu maiņas apstiprināšanu

27.

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija lēmumā Nr.566 „Par zemesgabala apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Amatas ielā 1 un Jūrmalā, Amatas ielā 3A”

28.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kļavu ielā 5

29.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Otīlijas ielā 3

30.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 21.jūnija lēmuma Nr.583 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jaunķemeru ceļš 2” atzīšanu par spēku zaudējušu un par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jaunķemeru ceļš 2”

31.

Par detālplānojuma grozījumu pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Puķu ielā 1 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

32.

Par detālplānojuma zemesgabaliem Slokas ielā 51 un Slokas ielā 55B apstiprināšanu

33.

Par detālplānojuma zemesgabaliem Slokas ielā 51 un Slokas ielā 55B projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

34.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Muižas ielā 6, kadastra apzīmējums 1300 007 5504 001, daļas nomas līguma pagarināšanu ar V.B.

35.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Muižas ielā 6, kadastra apzīmējums 1300 007 5504 001, daļas nomas līguma pagarināšanu ar I.S.

36.

Par zemesgabala Jūrmalā, Jomas ielā 26 nomas līguma pagarināšanu ar akcijas sabiedrību „Fēnikss”

37.

Par zemesgabala Jūrmalā, „Sloka 0011” daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Bleste”

38.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 30.decembra nekustamā īpašuma patapinājuma līguma Nr.1.1-16/953 grozījumiem

39.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Slokas ielā 6 iznomāšanu

40.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija lēmumā Nr.375 „Par zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 0119 ar kadastra apzīmējumu 1300 010 0119 nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai-biedrībai „Jurmala Racing Team””

41.

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ludzas ielā 2-6, Ludzas ielā 2-7, Ludzas ielā 2-9 un Ludzas ielā 2-10 otrās izsoles rīkošanu

42.

Par dzīvokļa īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 2-3, Jūrmalā atsavināšanu

43.

Par dzīvokļa īpašuma Mārupes ielā 7-3, Jūrmalā atsavināšanu

44.

Par nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 3-600, Jūrmalā atsavināšanu

1. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.378)

Ziņotājs:

G.Voitkāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, Z.Starks , I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

2. Noteikumi par veselības apdrošināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā (lēmums Nr.379)

Ziņotājs:

G.Voitkāne

Izsakās:

I.Blaua jautā, vai šie noteikumi attiecas arī uz pedagogiem?

G.Voitkāne šobrīd tiek gaidīts skaidrojums no Finanšu ministrijas šajā jautājumā.

G.Truksnis aicina deputātus balsot, jo uzskata, ka skaidrojums būs par labu pedagogiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, Z.Starks , I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par noteikumiem par veselības apdrošināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā.

3. Noteikumi par kompensācijas mācību uzdevumu segšanai un mācību atvaļinājuma piešķiršanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā (lēmums Nr.380)

Ziņotājs:

G.Voitkāne

Izsakās:

Dz.Homka ierosina 2.7.punktā summu mainīt uz 500 Ls.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par Dz.Homkas priekšlikumu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, Z.Starks , A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – 2 (G.Truksnis, I.Blaua)), nolēma pieņemt priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar grozījumu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, Z.Starks , I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par noteikumiem par kompensācijas mācību uzdevumu segšanai un mācību atvaļinājuma piešķiršanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu” (lēmums Nr.381)

Ziņotājs:

A.Auziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, Z.Starks , I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu”.

5. Par papildus speciālās pirmsskolas grupas atvēršanu Jūrmalas speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē „Podziņa” (lēmums Nr.382)

Ziņotājs:

A.Auziņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, Z.Starks , I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par papildus speciālās pirmsskolas grupas atvēršanu Jūrmalas speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē „Podziņa”.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.26)

Ziņotājs:

D.Paule – informē, ka ir iesniegti papildinājumi budžeta grozījumiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, Z.Starks , I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”.

7. Par Jūrmalas vakara vidusskolas dalību Nordplus programmā (lēmums Nr.383)

Ziņotājs:

M.Spudiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, Z.Starks , I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas vakara vidusskolas dalību Nordplus programmā.

8. Par dalību Igaunijas - Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmā Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības ietvaros (lēmums Nr.384)

Ziņotājs:

J.Beļajeva

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, Z.Starks , I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Igaunijas - Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmā Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības ietvaros.

9. Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums (nolikums Nr.10)

Ziņotājs:

J.Beļajeva

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, Z.Starks , I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikumu.

10. Par Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvo padomi (lēmums Nr.385)

Ziņotājs:

J.Beļajeva

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, Z.Starks , I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvo padomi.

11. Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes daļas izmantošanu (saistošie noteikumi Nr.27)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Izsakās:

M.Dzenītis ierosina šos saistošos noteikumus nosūtīt Rīgai un Babītes novadam, jo arī viņiem vajadzētu pieņemt ko līdzīgu. Vajadzētu arī papldināt ar laivu piestātni Tīklu ielā 10.

Z.Starks – Lielupes izmantošanas plānā viena veida apzīmējumiem nav vienāda krāsa, to vajadzētu precizēt.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par M.Dzenīša priekšlikumu papildināt saistošos noteikumus ar piestātni Tīklu ielā 10 („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, Z.Starks , I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt priekšlikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar grozījumu („par” – 15 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, Z.Starks , I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes daļas izmantošanu.

12. Par ūdenstilpju nomas noteikumiem un iznomāšanas kārtību (nolikums Nr.11)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Izsakās:

I.Blaua jautā, kādēļ VID izziņai par nodokļu nomaksu noteikts termiņš 3 mēneši? Ierosina noteikt, ka izziņa nedrīkst būt vecāka par 1 mēnesi.

A.Ābelītis uzskata, ka izvietojot ūdenī jebkādu objektu, vajadzētu saņemt saskaņojumu no pieguļošās zemes teritorijas īpašnieka vai nomnieka.

J.Artemjevs pieguļošo teritoriju īpašniekiem saskaņā ar nolikumu būs priekšroka ūdens nomai, un viņi par to tiks informēti, jo šis nolikums tiks publicēts.

G.Truksnis uzskata, ka saskaņojums nebūtu nepieciešams, jo nolikumu varētu papildināt ar 2.4.punktu „Domei informēt pieguļošo zemesgabalu īpašniekus un/vai nomniekus par ūdens nomas pieteikumu. Ja zemesgabala īpašnieks mēneša laikā nedod atbildi kurā izteiktu vēlmi nomāt ūdeni, ūdens teritorija tiek nodota nomā pretendentam.”

R.Munkevics uzskata, ka nav pareizi pašvaldību apgrūtināt ar pieguļošo teritoriju īpašnieku informēšanu, jo nolikums tiks publicēts vietējos laikrakstos un ikvienam šī informācija būs zināma.

J.Visockis uzskata, ka tas ir kā papildus nodoklis cilvēkiem, kas dzīvo pie upes.

Z.Starks uzskata, ka dokuments ir jāpieņem, taču pašvaldība nedrīkst norobežoties no pieguļošo zemesgabalu īpašniekiem. Šis nolikums būtu jānoņem no izskatīšanas un jāpārstrādā. Nevajadzētu sasteigt.

A.Tampe uzskata, ka šo jautājumu vajadzētu atlikt.

I.Ančāns šobrīd šo nolikumu vajadzētu apstiprināt, un, ja nepieciešams rudenī pārskatīt.

Pārtraukums no plkst.11.40-12.00

G.Truksnis ir divi priekšlikumi. Pirmais: papildināt nolikumu ar 2.4.punktu, kas noteiktu, ka pieguļošo zemesgabalu īpāsnieki būtu jāinformē par nomas pieteikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par priekšlikumu („par” - 7 (L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, M.Dzenītis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 8 (J.Visockis, Z.Starks , I.Blaua, E.Krūmiņš, I.Ančāns, R.Munkevics, Dz.Hirša, A.Ābelītis)), priekšlikums netiek pieņemts.

G.Truksnis otrs priekšlikums ir papildināt nolikumu ar punktu, kas noteiktu, ka jebkāda ūdens teritorijas izmantošana ir jāsaskaņo ar pieguļošo zemesgabalu īpašniekiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par priekšlikumu („par” – 5 (A.Ābelītis, J.Visockis, I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša,), „pret” – nav, „atturas” – 10 (R.Munkevics, I.Ančāns, E.Krūmiņš, Z.Starks , L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, M.Dzenītis)), priekšlikums netiek pieņemts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 8 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, Dz.Homka, M.Dzenītis,), „pret” – 4 (J.Visockis, Z.Starks , I.Blaua, A.Tampe), „atturas” – 3 (R.Munkevics, Dz.Hirša, A.Ābelītis,)), nolēma pieņemt nolikumu par ūdenstilpju nomas noteikumiem un iznomāšanas kārtību.

13. Par ūdenstilpes nomas maksas apmēru un samaksas kārtību (lēmums Nr.386)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Izsakās:

M.Dzenītis ierosina noteikt atvieglojumus.

J.Artemjevs - Ministru kabineta noteikumi jau nosaka atvieglojumu piešķiršanu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – 3 (I.Blaua, R.Munkevics, A.Tampe), balsošanas laikā izgājis Z.Starks), nolēma pieņemt lēmumu par ūdenstilpes nomas maksas apmēru un samaksas kārtību.

14. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta nolikumā Nr.14 „Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas nolikums” (nolikums Nr.12)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav, I.Blaua nebalso, balsošanas laikā izgājis Z.Starks), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta nolikumā Nr.14 „Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas nolikums”.

15. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 5.augusta lēmumā Nr.568 „Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju” (lēmums Nr.387)

Ziņotājs:

J.Artemjevs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, I.Blaua, Dz.Homka, M.Dzenītis, A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis Z.Starks), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 5.augusta lēmumā Nr.568 „Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju”.

16. Par darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādē „Sprīdītis” (lēmums Nr.388)

Ziņotājs:

M.Stalmoka

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis Z.Starks), nolēma pieņemt lēmumu par darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādē „Sprīdītis”.

17. Jūrmalas pilsētas Izglītības konsultatīvās padomes nolikums (nolikums Nr.13)

Ziņotājs:

L.Bobkovs

Izsakās:

I.Ančāns - nolikuma 12.punktā svītrot teikuma daļu pēc vārdiem „Padomes sēdes ir atklātas”.

G.Truksnis aicina balsot par nolikumua ar I.Ančāna ierosināto grozījumu un papildināt nolikumu ar punktu par nolikuma iepriekšējās redakcijas atzīšanu par spēku zaudējušu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu ar grozījumiem („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis Z.Starks), nolēma pieņemt nolikumu par Jūrmalas pilsētas Izglītības konsultatīvās padomes nolikumu.

18. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ceriņu ielā 22 (lēmums Nr.389)

Ziņotājs:

A.Birina

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – 2 (E.Krūmiņš, R.Munkevics), balsošanas laikā izgājis Z.Starks), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ceriņu ielā 22.

19. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kļavu ielā 14

Ziņotājs:

A.Birina

Izsakās:

E.Krūmiņš jautā, vai ir pievienoti īpašumu tiesības apliecinoši dokumenti?

A.Birina īpašuma tiesiskais valdītājs SIA „Jūrmalas Madara” nav nostiprinājusi savas īpašumtiesības Zemesgrāmatā.

G.Truksnis noņem šo jautājmu no izskatīšanas.

Jautājums noņemts no izskatīšanas.

20. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vidus prospektā 16 (lēmums Nr.390)

Ziņotājs:

A.Birina

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis Z.Starks), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vidus prospektā 16

21. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā Jūrmalā, Baznīcas ielā 30 (lēmums Nr.391)

Ziņotājs:

A.Birina

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis Z.Starks), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā Jūrmalā, Baznīcas ielā 30.

22. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 4618 Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 18 (lēmums Nr.392)

Ziņotājs:

A.Birina

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis Z.Starks), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 4618 Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 18.

23. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 6321 Jūrmalā, Rīgas ielā 21 (lēmums Nr.393)

Ziņotājs:

A.Birina

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis Z.Starks), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 6321 Jūrmalā, Rīgas ielā 21.

24. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmumā Nr.568 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 001 1414 Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 20” (lēmums Nr.394)

Ziņotājs:

A.Birina

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – 3 (A.Tampe, R.Munkevics, A.Ābelītis), balsošanas laikā izgājis Z.Starks), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmumā Nr.568 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 001 1414 Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 20”.

25. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Kalnu ielā 16/18, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.395)

Ziņotājs:

R.Ansule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis Z.Starks), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Kalnu ielā 16/18, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

26. Par zemes vienību Slokas ielā 69A, Jūrmalā un Slokas ielā 69B, Jūrmalā robežu maiņas apstiprināšanu (lēmums Nr.396)

Ziņotājs:

R.Ansule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav, J.Visockis nebalso, balsošanas laikā izgājis Z.Starks), nolēma pieņemt lēmumu par zemes vienību Slokas ielā 69A, Jūrmalā un Slokas ielā 69B, Jūrmalā robežu maiņas apstiprināšanu.

27. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija lēmumā Nr.566„Par zemesgabala apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Amatas ielā 1 un Jūrmalā, Amatas ielā 3A” (lēmums Nr.397)

Ziņotājs:

R.Ansule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājis Z.Starks), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija lēmumā Nr.566 „Par zemesgabala apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Amatas ielā 1 un Jūrmalā, Amatas ielā 3A”.

28. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kļavu ielā 5 (lēmums Nr.398)

Ziņotājs:

R.Ansule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Dz.Hirša), balsošanas laikā izgājuši Z.Starks, J.Visockis), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kļavu ielā 5.

29. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Otīlijas ielā 3 (lēmums Nr.399)

Ziņotājs:

R.Ansule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka, M.Dzenītis, I.Blaua, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Dz.Hirša), balsošanas laikā izgājuši Z.Starks, J.Visockis), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Otīlijas ielā 3.

30. Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 21.jūnija lēmuma Nr.583„Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jaunķemeru ceļš 2” atzīšanu par spēku zaudējušu un par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jaunķemeru ceļš 2” (lēmums Nr.400)

Ziņotājs:

R.Ansule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 2 (I.Blaua, Dz.Hirša), balsošanas laikā izgājis Z.Starks), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 21.jūnija lēmuma Nr.583 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jaunķemeru ceļš 2” atzīšanu par spēku zaudējušu un par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jaunķemeru ceļš 2”.

31. Par detālplānojuma grozījumu pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Puķu ielā 1 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.401)

Ziņotājs:

R.Ansule

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, M.Dzenītis, A.Tampe), „pret” – nav, „atturas” – 2 (I.Blaua, Dz.Hirša), balsošanas laikā izgājis Z.Starks), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Puķu ielā 1 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

32. Par detālplānojuma zemesgabaliem Slokas ielā 51 un Slokas ielā 55B apstiprināšanu

33. Par detālplānojuma zemesgabaliem Slokas ielā 51 un Slokas ielā 55B projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Ziņotājs:

R.Ansule

Izsakās:

G.Truksnis noņem šos jautājumus no izskatīšanas, uz nākamo sēdi lūgt zemesgabala attīstītājiem iesniegt vizualizāciju.

Jautājumi noņemti no izskatīšanas.

34. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Muižas ielā 6, kadastra apzīmējums 1300 007 5504 001, daļas nomas līguma pagarināšanu ar V.B. (lēmums Nr.402)

35. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Muižas ielā 6, kadastra apzīmējums 1300 007 5504 001, daļas nomas līguma pagarināšanu ar I.S. (lēmums Nr.403)

Ziņotājs:

G.Jubele

Izsakās:

A.Tampe jautā, vai dome drīkst māksliniekiem saglabāt iepriekšējo nomas maksu?

G.Jubele – diemžēl dome to nedrīkst darīt, jo nomas maksas apmēru nosaka Ministru kabineta noteikumi.

R.Munkevics ierosina šos jautājumus noņemt no izstatīšanas un meklēt iespēju māksliniekiem piešķirt atlaides.

G.Jubele – ja šodien šie lēmumi netiek pieņemti, iepriekšējie nomnieki zaudēs iespēju pagarināt nomas līgumu bez nomas maksas izsoles.

G.Truksnis ierosina šobrīd, lai nezaudētu pēctecību, šos lēmumus pieņemt, un tad meklēt iespējas, kā piešķirt nomas maksas atvieglojumus.

G.Jubele - abos lēmumos 1.punktā svītrot teikuma daļu „noteikt telpu nomas maksu Ls (summa) apmērā mēnesī, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli un…”.

G.Truksnis aicina deputātus balsot par lēmumu projektiem ar G.Jubeles minēto labojumu.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem ar grozījumiem („par” – 13 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, I.Blaua, A.Tampe, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši M.Dzenītis, Z.Starks), nolēma:

1. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Muižas ielā 6, kadastra apzīmējums 1300 007 5504 001, daļas nomas līguma pagarināšanu ar V.B.

2. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Muižas ielā 6, kadastra apzīmējums 1300 007 5504 001, daļas nomas līguma pagarināšanu ar I.S.

36. Par zemesgabala Jūrmalā, Jomas ielā 26 nomas līguma pagarināšanu ar akcijas sabiedrību „Fēnikss” (lēmums Nr.3404)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši M.Dzenītis, Z.Starks, A.Tampe), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Jomas ielā 26 nomas līguma pagarināšanu ar akcijas sabiedrību „Fēnikss”.

37. Par zemesgabala Jūrmalā, „Sloka 0011” daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Bleste” (lēmums Nr.3405)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši M.Dzenītis, Z.Starks, A.Tampe), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, „Sloka 0011” daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Bleste”.

38. Par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 30.decembra nekustamā īpašuma patapinājuma līguma Nr.1.1-16/953 grozījumiem (lēmums Nr.406)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši M.Dzenītis, Z.Starks, A.Tampe), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 30.decembra nekustamā īpašuma patapinājuma līguma Nr.1.1-16/953 grozījumiem.

39. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Slokas ielā 6 iznomāšanu (lēmums Nr.407)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši M.Dzenītis, Z.Starks, A.Tampe), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Slokas ielā 6 iznomāšanu.

40. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija lēmumā Nr.375 „Par zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 0119 ar kadastra apzīmējumu 1300 010 0119 nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai „Jurmala Racing Team”” (lēmums Nr.408)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 9 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, Dz.Homka), „pret” – 3 (J.Visockis, I.Blaua, Dz.Hirša), „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši M.Dzenītis, Z.Starks, A.Tampe), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija lēmumā Nr.375 „Par zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 0119 ar kadastra apzīmējumu 1300 010 0119 nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai-biedrībai „Jurmala Racing Team””.

41. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ludzas ielā 2-6, Ludzas ielā 2-7, Ludzas ielā 2-9 un Ludzas ielā 2-10 otrās izsoles rīkošanu (lēmums Nr.409)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, Dz.Homka, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši M.Dzenītis, Z.Starks, A.Tampe), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ludzas ielā 2-6, Ludzas ielā 2-7, Ludzas ielā 2-9 un Ludzas ielā 2-10 otrās izsoles rīkošanu.

42. Par dzīvokļa īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 2-3, Jūrmalā atsavināšanu (lēmums Nr.410)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši M.Dzenītis, Z.Starks, A.Tampe, Dz.Homka), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 2-3, Jūrmalā atsavināšanu.

43. Par dzīvokļa īpašuma Mārupes ielā 7-3, Jūrmalā atsavināšanu (lēmums Nr.411)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši M.Dzenītis, Z.Starks, A.Tampe, Dz.Homka), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma Mārupes ielā 7-3, Jūrmalā atsavināšanu.

44. Par nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 3-600, Jūrmalā atsavināšanu (lēmums Nr.412)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 11 (I.Ančāns, E.Krūmiņš, L.Loskutova, G.Truksnis, A.Ābelītis, M.Vorobjova, V.Maksimovs, R.Munkevics, J.Visockis, I.Blaua, Dz.Hirša), „pret” – nav, „atturas” – nav, balsošanas laikā izgājuši M.Dzenītis, Z.Starks, A.Tampe, Dz.Homka), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 3-600, Jūrmalā atsavināšanu.

Sēde slēgta 13.05

Nākamā kārtējā domes sēde notiks 2012.gada 9.augustā plkst.10.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

L.Zalkovska

2012.gada 26.jūlijā


Lejupielāde: DOC un PDF