Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 11.oktobrīNr. 525

protokols Nr. 17, 10. punkts

Par atzinības izteikšanu un naudas balvas piešķiršanu
jūrmalniecei L.I. un viņas trenerim A.A.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2011. gada 31. marta nolikuma Nr.7 „Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” 9.3.3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izteikt atzinību un piešķirt naudas balvu LVL 4000 (četri tūkstoši latu, 00 santīmi) apmērā (pēc nodokļu nomaksas), pamatojoties uz minētā nolikuma 9.1.4. un 9.3.3.punktiem Jūrmalas pilsētas iedzīvotājai L.I. (personas kods ***) dzīvojošas *** Jūrmalā, ***, par dalību Londonas XXX Olimpiskajās spēlēs vieglatlētikā un izcīnīto 3.vietu Eiropas čempionātā vieglatlētikā Helsinkos un viņas trenerim A.A. piešķirt naudas balvu LVL 2000 (divi tūkstoši latu, 00 santīmi) (personas kods ***) dzīvojošs *** Jūrmalā, ***, saskaņā ar nolikuma 11.punktu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF