Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2013.gada 21.februāra 69.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2012.gada 11.oktobrīNr. 532

protokols Nr. 17, 20. punkts

Par ESF projekta „Speciālistu piesaiste
Jūrmalas pilsētas domei” īstenošanu

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumu Nr.7 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu,” 2010.gada 8.jūnija Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.523 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.1.aktivitāti „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” un 2010.gada 16.novembra Vienošanās Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/059/080 par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Eiropas Sociālā Fonda (ESF) projektu „Speciālistu piesaiste Jūrmalas pilsētas domei,” līdz 2013.gada 1.novembrim.

2. Līdz 2013.gada 1.oktobrim nodrošināt šādu štata vietu saglabāšanu:

Nodaļa

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Ekonomikas un attīstības nodaļa

Finanšu ekonomists

1

614.00

614.00

Pilsētplānošanas nodaļa

Arhitekta palīgs

1

628.00

628.00

Grozīts ar domes 2013.gada 21.februāra 69.lēmumu

3. Noteikt projekta kopējās izmaksas Ls 51 487 (piecdesmit viens tūkstotis četri simti astoņdesmit septiņi lati), saskaņā ar pielikumu:

3.1. Projekta attiecināmie izdevumi ir Ls 28 000 (divdesmit astoņi tūkstoši latu), kuri tiek segti no Eiropas Sociālā fonda finansējuma.

3.2. Neattiecināmie izdevumi Ls 23 487 (divdesmit trīs tūkstoši četri simti astoņdesmit septiņi lati) tiek finansēti no Jūrmalas pilsētas domes budžeta. Grozīts ar domes 2013.gada 21.februāra 69.lēmumu

4. Noteikt, ka projekta īstenošanas laikā konkursa rezultātā pieņemtajiem darbiniekiem atlīdzība tiek piešķirta saskaņā ar Jūrmalas pašvaldības apstiprināto vienoto darbinieku atlīdzības kārtību.

5. Projekta īstenošanas laikā visi norēķini tiek veikti caur projektam paredzēto norēķinu kontu Valsts kasē.

6. Projekta īstenošanu uzdot Ekonomikas un attīstības nodaļai, sadarbībā ar Pilsētplānošanas nodaļu un Personāla nodaļu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 11.oktobra lēmumu Nr.532

(protokols Nr.17, 20.punkts)

Grozīts ar domes 2013.gada 21.februāra 69.lēmumu

Projekta finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs

Jūrmalas pilsētas dome

Projekta nosaukums

Speciālistu piesaiste Jūrmalas pilsētas domei

Funkcionālās klasifikācijas kods

4.9

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar līgumu:

28 000 ESF + JPD 23 487

Pozīcija / gads

2011.gada gaidāmā izpilde

2012.

2013.

2014.

2015.

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā

17 607

7 398

4 084

4 103

9 330

20 582

21 296

0

0

Atlikums gada (perioda) sākumā, t.sk.

14 000

2 398

839

2 398

2 800

0

0

no pašvaldības budžeta

175

839

no valsts budžeta

no ES fonda

14 000

2 398

3 319

2 800

no ārvalstu finanšu palīdzības

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

765

1 335

700

2 800

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

4 991

4 991

18 496

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (18.6.3.0.)

3 607

5 000

2 593

2 800

10 393

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

0

IZDEVUMI kopā

15 209

4 079

3 909

3 264

6 530

17 782

18 496

0

0


Lejupielāde: DOC un PDF