Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 11.oktobrīNr. 553

protokols Nr. 17, 44. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.932
„Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Vidus prospektā 21”

[1] Jūrmalas pilsētas dome 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.932 (protokols Nr.27, 26.punkts) „Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Vidus prospektā 21” (turpmāk tekstā – Lēmums).

Lēmuma 1.punktā pasūtītājai I.S. (personas kods ***) tika uzdots līdz 2011.gada 31.oktobrim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā izstrādāt un Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldē akceptēt dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 007 2109 001) un palīgēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 007 2109 003) Vidus prospektā 21, Jūrmalā būvprojektu un saņemt būvatļauju.

Lēmuma 2.punktā punktā pasūtītājai L.A. (personas kods ***) tika uzdots līdz 2011.gada 31.oktobrim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā izstrādāt un Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldē akceptēt palīgēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 007 2109 002) Vidus prospektā 21, Jūrmalā būvprojektu un saņemt būvatļauju

[2] Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļa 2012.gada 21.maijā saņēma administratīvā akta adresāta I.S. (personas kods ***) (turpmāk tekstā – Iesniedzējs) iesniegumu (lietas Nr.1.1-39/5167-B) ar lūgumu pagarināt Lēmuma izpildes termiņu līdz 2014.gada 21.maijam.

Iesniedzējs savu lūgumu par Lēmuma izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamību argumentē ar to, ka tiesas ceļā tiek risināts jautājums par tiesību atzīšanu realizēt savas likumīgās tiesības saskaņā ar būvprojektu.

Jūrmalas pilsētas tiesas 2010.gada 14.jūnijā pieņemtais spriedums lietā C 17056006, C-0030-10/3 nav stājies likumīgā spēkā, tiesvedība turpinās apelācijas kārtībā.

[3] Pamatojoties uz I.S. (personas kods ***) iesniegumu un Administratīvā procesa likuma 55.panta pirmo daļu, iestādē tika ierosināta administratīvā lieta.

[4] Administratīvā procesa likuma 68.panta otrajā daļā noteikts, ja piemērojamā tiesību norma neparedz ierobežojoša nosacījuma iekļaušanu administratīvajā aktā, iestāde to var ietvert, ja pati iestāde lemj par administratīvā akta izdošanu un saturu. Administratīvā procesa likuma 68.panta trešajā daļā noteikts, ka nosacījumam ir jābūt samērīgam ar administratīvā akta saturu un jāatbilst administratīvā akta jēgai un mērķim.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma prasībām pēc nepieciešamo faktu konstatēšanas un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas Jūrmalas pilsētas domei ir jāizvērtē lietas apstākļi un jāpieņem viens no lēmumiem:

1) par lietas izbeigšanu faktu trūkuma dēļ;

2) par lietas izbeigšanu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošana nav lietderīga – ja piemērojamā tiesību norma piešķir iestādei tā izdošanas izvēles tiesības;

3) par administratīvā akta izdošanu – ja piemērojamā tiesību norma paredz, ka administratīvais akts ir jāizdod vai arī piešķir iestādei izdošanas izvēles tiesības.

Konkrētajā gadījumā administratīvā lieta ir ierosināta pamatojoties uz iesniegumu.

Demokrātiskas valsts pamatprasība ir, ka attiecībām starp valsti un personu jābūt taisnīgām. Administratīvo tiesību piemērošanas uzdevums ir sabalansēt personas un sabiedrības intereses, radīt vislabāko līdzsvaru starp personas atsevišķo un sabiedrības kopīgo interešu ievērošanu, vienlaikus nodrošinot personu pret neattaisnotu viņa tiesību un leģitīmo interešu ierobežošanu.

Apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību, iestādei jālemj arī par administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu leģitīmo mērķi; par administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai; par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot personas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu aizskārumu un ņemot vērā, ka personas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums.

[5] No lietas materiāliem ir redzams, ka I.S. (personas kods ***) un L.A. (personas kods ***) tiesas ceļā risina jautājumu par nekustamā īpašuma lietošanas kārtības noteikšanu un dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 007 2109 001) Vidus prospektā 21, Jūrmalā renovācijas projekta saskaņošanu un tātad Lēmums administratīvā kārtībā šobrīd nav izpildāms un tātad Lēmuma 1. Un 2.punkta izpildes termiņš ir pagarināms.

Jūrmalas pilsētas dome, novērtējusi lietas apstākļus un iesniegumā minētos argumentus, secina, ka pieņemams lēmums par Jūrmalas pilsētas dome 2009.gada 03.decembra lēmuma Nr.932 (protokols Nr.27, 26.punkts) „Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Vidus prospektā 21” grozījumiem.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 5.,8.,9.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 68.panta otrās daļas 1.punktu, 68.panta trešo daļu, 79.panta pirmo daļu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta sesto daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997. gada noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 102. un 105.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmuma Nr.932 „Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Vidus prospektā 21” 1., 2. un 3. punktu izsakot šādā redakcijā:

„1. Uzdot nekustamā īpašuma Vidus prospektā 21, Jūrmalā kopīpašniecei un būvētājai I.S. (personas kods ***) novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 007 2109 Vidus prospektā 21, Jūrmalā un līdz 2013.gada 01.oktobrim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādāt, saskaņot, Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijā akceptēt būvprojektu, saņemt būvatļauju dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 007 2109 001) un palīgēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 007 2109 003) Vidus prospektā 21, Jūrmalā būvniecībai un nodot būvi ekspluatācijā.

2. Uzdot nekustamā īpašuma Vidus prospektā 21, Jūrmalā kopīpašniecei un būvētājai L.A. (personas kods ***) novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 007 2109 Vidus prospektā 21, Jūrmalā un līdz 2013.gada 01.oktobrim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādāt, saskaņot, Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijā akceptēt būvprojektu, saņemt būvatļauju palīgēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 007 2109 002) Vidus prospektā 21, Jūrmalā būvniecībai un nodot būvi ekspluatācijā.

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītājam.”

2. Papildināt lēmumu ar 21.punktu šādā redakcijā:

„21. Lēmuma 1.punkta neizpildes gadījumā:

21.1. I.S. (personas kods ***) līdz 2013.gada 01.decembrim atjaunojot dzīvojamo māju ar kadastra apzīmējumu 1300 007 2109 001 Vidus prospektā 21, Jūrmalā iepriekšējā stāvoklī un nojaukt patvaļīgi uzbūvēto palīgēku (būves kadastra apzīmējums 1300 007 2109 003) Vidus prospektā 21, Jūrmalā;

21.2. L.A. (personas kods ***) līdz 2013.gada 01.decembrim nojaukt patvaļīgi uzbūvēto palīgēku (būves kadastra apzīmējums 1300 007 2109 003) Vidus prospektā 21, Jūrmalā.”

3. Papildināt lēmumu ar 4.punktu šādā redakcijā:

„4. Lēmuma 21.punktā uzlikto pienākumu neizpildes gadījumā, Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.panta noteikumiem, administratīvā akta adresātam ir tiesības uzlikt piespiedu naudu.”

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF