Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 11.oktobrīNr. 570

protokols Nr. 17, 63. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 7816
daļas nomas līguma noslēgšanu ar L.Č.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 2005.gada 11.novembra lēmumu Nr.312 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Dzintari 7816” izveidots Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošs zemesgabals Jūrmalā, Dzintari 7816 1051 m2 platībā pašvaldības pastāvīgo funkciju pildīšanai – zaļās zonas uzturēšanai.

Zemesgabala īpašuma tiesības zemesgrāmatā nav nostiprinātas.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2012.gada 18.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Iznomāt L.Č. (personas kods ***) zemesgabala Jūrmalā, „Dzintari 7816” ar kadastra apzīmējumu 1300 008 7816 un kopējo platību 1051 m2 daļu 406 m2 platībā (saskaņā ar pievienoto zemes plānu) uz pieciem gadiem teritorijas labiekārtošanai un zaļās zonas uzturēšanai bez apbūves un teritorijas ierobežošanas tiesībām.

2. Līdz saistošo noteikumu pieņemšanai par nomas maksas apmēra noteikšanu zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli un paredzot, ka maksājumi par zemes faktisko lietošanu tiek veikti no 2012.gada 16.augusta.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF