Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 11.oktobrīNr. 574

protokols Nr. 17, 67. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Kolkas ielā 2
daļas nomāšanu no A.P.

Ar Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 2001.gada 9.novembra lēmumu Nr.707 „Par adreses maiņu, zemesgabala izveidošanu un zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalā, Kolkas ielā 2” izveidots zemesgabals 103627 m2 platībā Jūrmalas pilsētas domes bilancē esoša kempinga „Jaunķemeri” uzturēšanai un atjaunotas īpašuma tiesības D.K. uz 0,07759 domājamām daļām 8040 m2 platībā, V.P. uz 0,07623 domājamām daļām 7900 m2 platībā, A.V. uz 0,09943 domājamām daļām 10304 m2 platībā, M.M.M. uz 0,25669 domājamām daļām 26600 m2 platībā, V.P. uz 0,03885 domājamām daļām 4026 m2 platībā, O.G. uz 0,05086 domājamām daļām 5270 m2 platībā un M.C. uz 0,14216 domājamām daļām 14732 m2 platībā. Uz zemesgabala atrodas Jūrmalas pilsētas domes bilancē esošas kempinga „Jaunķemeri” ēkas un būves.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2012.gada 17.augusta lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabala Jūrmalā, Kolkas ielā 2 ar kadastra numuru 1300 025 1108 un kopējo platību 103627 m2 7623/10000 domājamām daļām nostiprinātas A.P., pamats 2012.gada 15.augusta Mantojuma apliecība, zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000064236.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2012.gada 9.oktobra lēmumu (protokols Nr.1.1-58/8) un pieņemot zināšanai A.P. 2012.gada 7.septembra iesniegumu (lietas Nr.1.1-39/6444-K), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar A.P. (personas kods ***) par zemesgabala Jūrmalā, Kolkas ielā 2 ar kadastra numuru 1300 025 1108 un kopējo platību 103627 m2 (saskaņā ar pievienoto zemesgabala plānu) 7623/100000 domājamo daļu nomu līdz 2012.gada 31.decembrim kempinga ēku un būvju uzturēšanai.

2. Noteikt nomas maksu 4% (četru) procentu apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, paredzot, ka maksājumi tiek veikti no 2012.gada 17.augusta. 2012.gada 1.janvārī zemesgabala 103627 m2 platībā kadastrālā vērtība ir Ls 1467846.

3. Noteikt, ka vienlaikus ar zemes nomas līgumu tiek parakstīts līgums par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kolkas ielā 2 lietošanas kārtību.

4. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu tiesiskās reģistrācijas un datu bāzes nodaļai (A.Deičmane) mēneša laikā sagatavot lēmuma 3.punktā minēto līgumu.

5. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) mēneša laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF