Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 11.oktobrīNr. 576

protokols Nr. 17, 69. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra lēmumā Nr.799
„Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām”, 2012.gada 25.septembrī starp valsts akciju sabiedrību „Latvijas Pasts” un Jūrmalas pilsētas domi noslēgto nekustamā īpašuma Tukuma ielā 30, Jūrmalā pirkuma līgumu Nr.1.1-16.1/845, kā arī, lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo nekustamā īpašuma racionālu apsaimniekošanu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra lēmumā Nr.799 „Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā” grozījumu un papildināt 2.pielikumu ar nekustamo īpašumu Jūrmalā, Tukuma ielā 30, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4805, ar kopējo platību 2459 kv.m, nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4805 001 un palīgceltnes ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4805 004.

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) viena mēneša laikā sagatavot vienošanos par grozījumiem 2002.gada 2.janvārī ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” noslēgtajā pilnvarojuma līgumā Nr.47 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamā un vasarnīcu fonda) apsaimniekošanu”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF