Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2017.gada 27.aprīļa 245.lēmumu

2012.gada 20.decembrīNr. 704

protokols Nr. 20, 71. punkts

Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Konkordijas ielā 19,
kadastra apzīmējums 1300 009 4623 001

Jūrmalas pilsētas dome, izvērtējot situāciju saistībā ar būvi Jūrmalā, Konkordijas ielā 19 – dzīvojamo māju ar kadastra apzīmējumu 1300 009 4623 001 (turpmāk – Ēka), konstatēja:

Nekustamais īpašums Jūrmalā, Konkordijas ielā 19, kadastra Nr.1300 009 4623, sastāv no zemesgabala ar platību 710 kv.m un dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 4623 001, uz kuru īpašuma tiesības nostiprinātas A.M. (uzvārda maiņa uz B.), (personas kods ***), adrese ***, (turpmāk – Īpašnieks) 2008.gada 18.decembrī Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000025382.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas būvinspektors 2012.gada 25.aprīlī veica Ēkas apsekošanu, kuras laikā konstatēja, ka ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 009 4623 001 ir valsts aizsargājamais kultūras piemineklis, aizsardzības kārtas Nr.5552. Būve nav noslēgta, tajā var iekļūt nepiederošas personas, radot veselībai un dzīvībai bīstamas situācijas. Būvei pieguļošā zemesgabala teritorija nav sakopta. Būve ar savu vizuālo izskatu bojā apkārtējo ainavu.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2012.gada 25.aprīļa Atzinumā Nr.155 par būves pārbaudi ir konstatēts, ka nekustamajā īpašumā Jūrmalā, Konkordijas ielā 19 ir pārkāptas sekojošu normatīvo aktu prasības:

1. Būvniecības likuma 31.panta pirmajā daļā noteiktais - ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir bīstama vai tā bojā ainavu, īpašniekam saskaņā ar attiecīgās pašvaldības lēmumu tā jāsaved kārtībā vai jānojauc atbilstoši Civillikuma 1084.panta un 1083.panta noteikumiem, kuru pirmā daļa nosaka, ka katram būves īpašniekam, lai aizsargātu sabiedrisko drošību, jātur sava būve tādā stāvoklī, ka no tās nevar rasties kaitējums ne kaimiņiem, ne garāmgājējiem, ne arī tās lietotājiem;

2. Būvniecības likuma 31.panta ceturtajā daļā noteiktais – lēmums par būves nojaukšanu saskaņojams ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, ja ēka ir iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā vai ir vecāka par 50 gadiem;

3. Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” 56.13.punktā noteiktais - namīpašumu īpašniekiem namīpašumus, kas uz noteiktu vai nenoteiktu laiku ir neapdzīvoti vai kuros nenotiek saimnieciskā darbība, jāaizslēdz (ieejas, pagraba durvis un logus), lai novērstu nepiederošu personu uzturēšanos un iekļūšanu, un to teritorijas jāiežogo, ja tajās var rasties veselībai un dzīvībai bīstamas situācijas. Namīpašumos un to teritorijās jāievēro ugunsdrošības noteikumus un sanitārās normas, nepieļaujot atkritumu uzkrāšanos. Šie objekti nedrīkst bojāt ainavu, traucēt blakus esošo namīpašumu lietošanu.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta otro un trešo daļu un Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, nekustamā īpašuma Jūrmalā, Konkordijas ielā 19 īpašniekam A.B. (uzvārda maiņa no M.), (personas kods ***), ir uzdots līdz 2012.gada 11.jūnijam sakārtot dzīvojamo māju ar kadastra apzīmējumu 1300 009 4623 Konkordijas ielā 19, Jūrmalā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas izdotai atļaujai, 2012.gada 28.maijā Īpašnieks ir uzaicināts ierasties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā paskaidrojuma sniegšanai un administratīvā pārkāpuma protokola parakstīšanai. Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2012.gada 25.aprīļa Atzinums Nr.155 par būves pārbaudi Jūrmalā, Konkordijas ielā 19 ir nosūtīts Īpašniekam 2012.gada 25.aprīlī. Īpašnieks nav atsaucies uz aicinājumu ierasties Pilsētplānošanas nodaļā un nav sniedzis paskaidrojumus, kā arī Ēka nav sakārtota noteiktajā termiņā.

Tā kā Ēka degradē Jūrmalas pilsētas ainavu, Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 66.pantu, izvērtējot administratīvā akta izdošanas lietderīgumu, uzskata par nepieciešamu piemērot tiesiskos līdzekļus, lai Īpašnieks sakārtotu Ēkas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kas novērstu šobrīd pastāvošo Jūrmalas pilsētas vides degradāciju.

Tādējādi Jūrmalas pilsētas dome, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta trešo daļu, kas noteic - ja administratīvais akts ir izdots rakstveidā un personas viedoklis un argumenti nav noskaidroti, administratīvā akta pamatojumā norāda iemeslu, un ņemot vērā konstatēto un secināto, uzskata, ka aicināt Īpašnieku izteikt viedokli vai argumentus administratīvās lietas, kas saistīta ar Ēkas sakārtošanas procesu, ietvaros, lietderības apsvērumu dēļ nav nepieciešams.

Ņemot vērā to, ka Īpašnieks nav nodrošinājis Ēkas sakārtošanu atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.20 noteiktajām prasībām, Ēkai tehniskā un vizuālā stāvokļa dēļ ir vidi degradējoša ietekme uz pilsētas ainavu, tādēļ, lai stimulētu Īpašnieku sakārtot Ēku atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Īpašniekam piederošā Ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 009 4623 001 ir klasificējama kā vidi degradējošas būve, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17,septembra saistošo noteikumu Nr.35 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā” 2.2.punktam, un būvei piekritīgā zemes platība ir nosakāma atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr.35 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā” 2.4.punktam.

Ņemot vērā iepriekšminēto, vadoties no Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr.35 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā” 2.2., 2.4.punkta, Administratīvā procesa likuma 62.panta, 66.panta, 70.panta pirmās un otrās daļas, 79.panta pirmās daļas, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Klasificēt nekustamajā īpašumā Jūrmalā, Konkordijas ielā 19 esošo dzīvojamo māju ar kadastra apzīmējumu 1300 009 4623 001 kā vidi degradējošu būvi un noteikt būvei piekritīgo zemes platību 710 kv.m (visa zemesgabala platība) saskaņā ar grafisko pielikumu.

Administratīvo aktu par Ēkas klasificēšanu kā vidi degradējošu būvi var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF