Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2017.gada 27.aprīlīNr. 245

protokols Nr. 8, 46. punkts

Par 2012.gada 20.decembra lēmuma Nr.704 „Par vidi degradējošu būvi
Jūrmalā, Konkordijas ielā 19, kadastra apzīmējums 1300 009 4623 001”
atzīšanu par spēku zaudējušu

Pamatojoties uz Vārds Uzvārds, personas kods, (turpmāk – Iesniedzējs) 2017.gada 16.marta iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr.14-3/1339 (turpmāk – Iesniegums) ar lūgumu atcelt Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk-Dome) 2012.gada 20.decembra lēmumu Nr.704 „Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Konkordijas ielā 19, kadastra apzīmējums 1300 009 4623 001” (turpmāk – Lēmums) Dome konstatēja šādus lietā svarīgus faktus:

[1] Dome 2012.gada 20.decembrī pieņēma Lēmumu, ar kuru noteica degradējošu būves statusu ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 009 4623 001 Konkordijas ielā 19, Jūrmalā (turpmāk - Ēka), un palielināja nekustamā īpašuma nodokļa likmi, nosakot Ēkai piekritīgo zemes platību 710 m2 saskaņā ar grafisko pielikumu.

[2] Pamatojoties uz Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2013.gada 4.marta lēmumu lietā Nr.C04162413; C-1624-13/3 Iesniedzējs ieguva īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Konkordijas ielā 19, Jūrmalā, ar kadastra Nr. 1300 009 4623. Vārds Uzvārds, personas kods, īpašuma tiesības nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000025382 2013.gada 27.maijā.

[3] 2006.gada 31.oktobrī Domes Būvvaldes komisija ir akceptējusi tehnisko projektu Nr.429 “Dzīvojamās mājas Konkordijas ielā 19, Jūrmalā rekonstrukcija, restaurācija” (turpmāk – Būvprojekts) un 2007.gada 23.martā izsniedza būvatļauju Nr.61 (turpmāk – Būvatļauja).

[4] Domes Pilsētplānošanas nodaļa 2017.gada 16.martā ir veikusi nekustamā īpašuma Konkordijas ielā 19, Jūrmalā apsekošanu un sagatavoja atzinumu Nr.190 par Ēkas pārbaudi. Veicot objekta Konkordijas ielā 19, Jūrmalā pārbaudi tika konstatēts, ka saskaņā ar Būvprojektu un Būvatļauju ir uzsākta Ēkas pārbūve. Zemesgabala teritorijas perimetrs ir nožogots. Būvobjekts, kurā notiek būvniecības process nav uzskatāms par vidi degradējošu objektu.

Tā kā ir uzsākta Ēkas pārbūve un objekts ir norobežots no nepiederošo personu iekļūšanas tajā, Pilsētplānošanas nodaļa uzskata par nepieciešamu atcelt Domes Lēmumu, jo ir pamats uzskatīt, ka būvobjekts, kurā notiek būvniecības process atbilstoši reglamentējošo normatīvo aktu prasībām nevar būt uzskatāms par vidi degradējošu objektu.

Tādējādi šobrīd nepastāv tie apstākļi, kas deva pamatu klasificēt nekustamajā īpašumā Jūrmalā, Konkordijas ielā 19, Jūrmalā esošo ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 009 4623 001, kā vidi degradējošu.

Ievērojot iepriekš minētos apsvērumus, Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.39 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” 7.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atcelt dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 1300 009 4623 001 Konkordijas ielā 19, Jūrmalā vidi degradējošas ēkas statusu un paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi.

2. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumu Nr.704 “Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Konkordijas ielā 19, kadastra apzīmējums 1300 009 4623 001”.

3. Uzdot Īpašumu pārvaldes Nodokļu nodaļai veikt pārrēķinu saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.39 “Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” 7.punktu.

4. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

Priekšsēdētāja

R.Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF