Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 20.decembrīNr. 730

protokols Nr. 20, 97. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra lēmumā Nr.192
„Pludmales nogabalu iznomāšanas kārtība”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma Par pašvaldībām 14.panta 2.punktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes deputāta Arņa Ābelītes 2012.gada 7.septembra iesniegumu (lietas Nr.1.1-33/6475) un Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2012.gada 16.novembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-58/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra lēmumā Nr.192 „Pludmales nogabalu iznomāšanas kārtība” un lēmuma 1.4.punktu izteikt šādā redakcijā:

„1.4. Pludmales nogabala nomas maksa par vienu metru gadā (neskaitot PVN) ir:

- rajonā no Lielupes ietekas līdz 36.līnijai – 2Ls/m;

- rajonā no 36.līnijas līdz 9.līnijai - 6 Ls/m;

- rajonā no 9.līnijas līdz Krišjāņa Barona ielai - 6 Ls/m;

- rajonā no Krišjāņa Barona ielas līdz Rūjienas ielai - 4 Ls/m;

- rajonā no Rūjienas ielas līdz Turaidas ielai - 6 Ls/m;

- rajonā no Turaidas ielas līdz Ērgļu ielai - 10 Ls/m;

- rajonā no Ērgļu ielas līdz Parka ielai - 4 Ls/m;

- rajonā no Parka ielas līdz Slokas ielai - 6 Ls/m;

- rajonā no Slokas ielas līdz Kapteiņa Zolta ielai - 4 Ls/m;

- rajonā no Kapteiņa Zolta ielas līdz Prīmulu ielai – 2 Ls/m;

- rajonā no Prīmulu ielas līdz Jaunķemeriem – 1Ls/m”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF