Oficiālā publikācija tiesību aktu vortālā "Likumi.lv" Stājas spēkā 27.01.2012.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2021.gada 16.decembra 49.saistošajiem noteikumiem

2012.gada 26.janvārīNr. 1

protokols Nr. 1, 6. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”:

1. Papildināt 10.1. ar 10.1.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

„10.1.10. sociālo, veselības, kultūras un sporta jautājumu komiteja 5 locekļu sastāvā.”

2. Papildināt ar 372.punktu šādā redakcijā:

„372. Sociālo, veselības, kultūras un sporta jautājumu komiteja sniedz atzinumus domei jautājumos par :

372.1. pasākumiem sociālās palīdzības un veselības aprūpes sfērā;

372.2. perspektīvo ilgtermiņa programmu sociālo un veselības problēmu risināšanai un rīcības programmu katram gadam;

372.3. kultūras, sporta un mākslas iestāžu dibināšanu, reorganizēšanu un likvidēšanu;

372.4. ar kultūras iestādēm un bibliotēkām saistītos jautājumos;

372.5. kultūras un sporta jautājumiem Jūrmalas pilsētā;

372.6. pilsētas attīstības priekšlikumiem, kas saistīti ar kultūrpolitiku un kultūrvidi;

372.7. pašvaldības sociālo, veselības, kultūras un sporta iestāžu budžeta projektiem;

372.8. pašvaldības sociālo, veselības, kultūras sporta un ārpusskolas iestāžu dibināšanu, slēgšanu vai reorganizēšanu.”

3. Svītrot 10.1.3., 10.1.8., 34’. un 37.punktus.

4. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes struktūras shēmu saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


PASKAIDROJUMU RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

1.Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošo noteikumu projekts izstrādāts saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 24.pantu, ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 7.pantu

2.Īss projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir optimizēt pašvaldības strukturējumu, kompetences un pilnvaru sadalījumu.

3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projekta īstenošana ietekmi uz pašvaldības budžetu neatstāj

4.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms

5.Informācija par administratīvajām procedūrām

Jautājumos, kas saistīti ar pašvaldības darbību attiecībā uz trešajām personām, izmaiņas nav paredzamas

6.Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav attiecināms

Priekšsēdētājs

G.Truksnis