Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2012.gada 11.oktobrīNr. 38

protokols Nr. 17, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. un 46.pantu
un Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”

1. Veikt grozījumus 2012.gadā pašvaldības budžetā:

1.1. budžeta izpildītājiem pamatbudžeta tāmēs saskaņā ar 1.,2. un 3. pielikumu, attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 3., 6., 7., 12., 13., 15., 16., 18., 19. un 21.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.2. samazināt pamatbudžeta asignējumus par Ls 304 286, t.sk.:

1.2.1.  pašvaldības pamatbudžeta programmai „Procentu maksājumi Valsts kasei” par Ls 259 907 (klasifikācijas kods 01.720.4311);

1.2.2.  pašvaldības pamatbudžeta programmai „Tiesas spriedumu izpilde” Ls 39 379 (klasifikācijas kods 01.330.2276);

1.2.3.  SIA „Dzintaru koncertzāle” par Ls 5 000 programmas „Atbalstāmie pasākumi Dzintaru koncertzālē 2012.gada sezonā” šādu aktivitāšu īstenošanai:

1.2.3.1. Mūzikas festivāls Ls 2 500 (klasifikācijas kods 08.620.2279);

1.2.3.2. Rezerve Ls 2 500 (klasifikācijas kods 08.620.2279), attiecīgi precizējot 25.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.3. novirzīt ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Ls 304 286, t.sk.,:

1.3.1.  pašvaldības pamatbudžetam programmai „POS termināla nodrošinājums” Ls 230 (klasifikācijas kods 04.920.2236);

1.3.2.  Jūrmalas pilsētas domei Ls 260 307, t.sk.,:

1.3.2.1. programmas „Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana” aktivitātes „Dārzkopības pakalpojumi Jūrmalas pilsētā (parku, skvēru, meža parku, ielu zaļo zonu kopšana)” īstenošanai – dīķa tīrīšanas izdevumu segšanai Ķemeru parkā Ls 10 730 (klasifikācijas kods 05.100.2244), attiecīgi precizējot 12.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.3.2.2. programmas „Sporta pasākumi”, t.sk.:

1.3.2.2.1. aktivitātei „Pašvaldības atzinības izteikšana par īpašiem sasniegumiem un rezultātiem” Ls 13 775 (klasifikācijas kods 08.100.6422);

1.3.2.2.2. aktivitātei „Atbalsts hokejistam Kristiānam Rubīnam” Ls 900 (klasifikācijas kods 08.100.2279);

1.3.2.2.3. aktivitātei „Atbalsts hokejistam Kirilam Mitrofanovam” Ls 900 (klasifikācijas kods 08.100.2279),

1.3.2.2.4. aktivitātei „LBL basketbola komandas „Jūrmala/Fēniks” atbalstam Ls 3 000 (klasifikācijas kods 08.100.2279), attiecīgi precizējot 16.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.3.2.3. nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanai un programmatūras izstrādei nodokļu parādu piedziņai Ls 5 847 (klasifikācijas kods 04.900.5121);

1.3.2.4. pasta pakalpojumu apmaksai Ls 3 500 (klasifikācijas kods 01.110.2219);

1.3.2.5. degvielas apmaksai pašvaldības autobusam Ls 1 000 (klasifikācijas kods 04.510.2322);

1.3.2.6. programmas „Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā” aktivitātei „Patriotiskās audzināšanas pasākumi” 3.jūras skautu vienības darbības līdzfinansējumam Ls 400 (klasifikācijas kods 09.510.2279), attiecīgi precizējot 9.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.3.2.7. programmas „Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana” aktivitātei „Zemes noma” Ls 220 255 (klasifikācijas kods 06.600.2263), attiecīgi precizējot 13.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”.

1.3.3.  Jūrmalas Kultūras centram programmas „Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” Ls 4 000, t.sk.:

1.3.3.1. aktivitātei „Jūrmalas mākslinieku kataloga izdošanas līdzfinansējums” Ls 3 000 (klasifikācijas kods 08.620.2279);

1.3.3.2. aktivitātei „Dokumentālā romāna „Caur sirdi plūstošā dzīve” līdzfinansējumam Ls 1 000 (klasifikācijas kods 08.620.2279), attiecīgi precizējot 21.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.3.4.  Jaundubultu vidusskolai ugunsdrošības signalizācijas ierīkošanai Ls 4 200 (klasifikācijas kods 09.210.5239);

1.3.5.  privatizējamai SIA „Jūrmalas namsaimnieks” karstā ūdens apgādes sistēmas izbūvei nakts patversmei Raiņa ielā 62, Jūrmalā Ls 3 583 (klasifikācijas kods 06.600.3261);

1.3.6.  SIA „Jūrmalas ūdens” pamatkapitāla palielināšanai – ūdensvada un kanalizācijas izbūvei Siguldas ielā, Tērbatas ielā un Asaru prospektā – Ls 31 486 (klasifikācijas kods F 55010000), sakarā ar papildus darbiem ūdensapgādes un kanalizācijas inženierkomunikāciju izbūvē Tērbatas ielā;

1.3.7.  Jūrmalas pilsētas muzejam transporta nomai, lai nodrošinātu materiālo vērtību pārvešanu sakarā ar Aspazijas mājas rekonstrukciju – restaurāciju Ls 480 (klasifikācijas kods 08.220.2262).

1.4. veikt grozījumus izglītības iestādēm piešķirtajos asignējumos no pašvaldības budžeta bērnu ēdināšanas izdevumu apmaksai saskaņā ar 4.pielikumu;

1.5. samazināt Jūrmalas pilsētas domei pašvaldības pamatbudžeta asignējumus no mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) programmas „Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana)” aktivitātei „Ielu, ietvju un zaļo zonu mehanizētā un nemehanizētā tīrīšana” par Ls 38 000 (klasifikācijas kods 05.100.2244), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot Ls 38 000, t.sk.:

1.5.1.  programmas „Ceļu infrastruktūras remonti” aktivitātei „Ielu asfalta seguma kapitālais remonts” Ls 15 000 (klasifikācijas kods 04.510.5250);

1.5.2.  programmas „Ceļu infrastruktūras remonti” aktivitātei „Grantēto ielu uzturēšana” Ls 23 000 (klasifikācijas kods 04.510.2246), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 3.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;

1.6. samazināt Jūrmalas pilsētas domei pašvaldības pamatbudžeta asignējumus no vispārējiem ieņēmumiem par Ls 38 000, t.sk.:

1.6.1.  programmas „Ceļu infrastruktūras remonti” aktivitātei „Ielu asfalta seguma kapitālais remonts” par Ls 15 000 (klasifikācijas kods 04.510.5250);

1.6.2.  programmas „Ceļu infrastruktūras remonti” aktivitātei „Grantēto ielu uzturēšana” par Ls 23 000 (klasifikācijas kods 04.510.2246), ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem novirzot programmas „Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana)” aktivitātei „Ielu, ietvju un zaļo zonu mehanizētā un nemehanizētā tīrīšana” par Ls 38 000 (klasifikācijas kods 05.100.2244), attiecīgi precizējot apstiprinātā budžeta 3.pielikumu 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”.

1.7. samazināt asignējumus pašvaldības pamatbudžeta programmai „Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā” par Ls 1 448 (klasifikācijas kods 04.900.2275), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas domei projekta ESF „Speciālistu piesaiste Jūrmalas pilsētas domei”īstenošanai Ls 1 448, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

04.900.2275 Ls -284;

04.900.2235 Ls -159;

04.900.1119 Ls 656;

04.900.1146 Ls 746;

04.900.1210 Ls 366;

04.900.1221 Ls 123.

2. Palielināt 2012.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no valsts mērķdotācijas kultūras pasākumiem par Ls 4 332 (klasifikācijas kods 18.6.2.2.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas kultūras centram māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 4 332, t.sk pa klasifikācijas kodiem:

08.230.1119 Ls 3 491;

08.230.1210 Ls 841.

3. Samazināt 2012.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus no valsts budžeta pārējām dotācijām par Ls 1 092 (klasifikācijas kods 18.6.1.9.), samazinot ieņēmumus un izdevumus pašvaldības vispārizglītojošo skolu 1.klašu skolēnu ēdināšanai saskaņā ar 5.pielikumu.

4. Samazināt 2012.gadā pašvaldības pamatbudžeta atlikumu no mērķdotācijas pašvaldību pamata un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām uz 2013.gada 1.janvāri par Ls 12 938, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēm saskaņā ar 6.pielikumu.

5. Palielināt 2012.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus maksas pakalpojumos par Ls 1 800, t.sk.:

5.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei „Sprīdītis” ieņēmumus no ēdināšanas pakalpojumiem Ls 1 100 (klasifikācijas kods 21.3.9.9), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem to maksājumu segšanai, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu Ls 1 100, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

10.700.2363 Ls 710;

10.700.2321 Ls 300;

10.700.2223 Ls 60;

10.700.2362 Ls 30;

5.2. Jūrmalas Centrālajai bibliotēkai ieņēmumus par Ls 700, t.sk.:

- ieņēmumus par nomu un īri par Ls 530 (klasifikācijas kods 21.3.8.1.);

- citus ieņēmumus par maksas pakalpojumiem – darbinieku samaksa par ēdināšanas pakalpojumiem – par Ls 170 (klasifikācijas kods 21.3.9.9),

novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem uzturēšanas izdevumu segšanai Ls 700, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

08.210.2221 Ls 70;

08.210.2222 Ls 100;

08.210.2224 Ls 30;

08.210.2312 Ls 100;

08.210.2223 Ls 400.

6. Samazināt 2012.gadā ieņēmumus no maksas pakalpojumiem - vecāku maksām par bērnu ēdināšanu - un izdevumus par Ls 99 106 pašvaldības izglītības iestādēm saskaņā ar 7.pielikumu.

7. Samazināt 2012.gadā plānoto maksas pakalpojumu atlikumu uz 2013.gada 1.janvāri par Ls 2 249, t.sk.:

7.1. Jūrmalas Mākslas skolai par Ls 1 034, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem atlīdzības palielinājumam Ls 1 034, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.510.1119 Ls 633;

09.510.1147 Ls 200;

09.510.1210 Ls 201.

7.2. Jūrmalas mūzikas skolai par Ls 1 215, novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem uzturēšanas izdevumu segšanai Ls 1 215, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.510.2312 Ls 915;

09.510.2352 Ls 300.

8. Palielināt 2012.gadā ieņēmumus no pārējiem iepriekš neklasificētiem pašu ieņēmumiem Jūrmalas vakara vidusskolai par Ls 8 434 (klasifikācijas kods 21.4.9.9), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Nordplus programmas ietvaros projekta „Tālmācības materiālu veidošana vakarskolēniem” īstenošanai Ls 8 434, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2231 Ls 1 325;

09.210.2311 Ls 63;

09.210.7720 Ls 5363;

Atlikums gada beigās Ls 1683.

9. Palielināt 2012.gadā ieņēmumus no saņemtajiem transfertiem no valsts budžeta iestādēm Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) Jūrmalas Jaundubultu vidusskolai par Ls 11 807 (klasifikācijas kods 18.6.3.0.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolai Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu daudzpusējās partnerības” ietvaros projekta „Dream Do Decide” īstenošanas izdevumu segšanai Ls 11 807, t.sk. pa klasifikācijas kodiem:

09.210.2121 Ls 598;

09.210.2122 Ls 984;

09.210.2311 Ls 21;

09.210.2390 Ls 21;

Atlikums gada beigās Ls 10 183.

10. Palielināt 2012.gadā ieņēmumus no saņemtajiem transfertiem no valsts budžeta iestādēm Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) Jūrmalas Alternatīvajai skolai par Ls 13 662 (klasifikācijas kods 18.6.3.0.), novirzot ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem projekta „Trīsvalodu runājošā grāmata valodu un sociālo zinību integrētai apguvei” īstenošanas izdevumu segšanai Ls 13 662 (klasifikācijas kods 09.210.5240).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.38

(protokols Nr.17, 4.punkts)

IZMAIŅAS 2012.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU PAMATBUDŽETA TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

204 443

204 443

Jūrmalas pilsētas dome

171 988

171 988

LV84PARX0002484572001

08.100.2390

83

Programma "Sporta pasākumi"; aktivitāte "Atklātās sacensības "Jūrmalas domes kauss" 5.posms 3 vecuma grupās pludmales futbolā" (16.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4).

Līdzekļu atlikums pēc pasākuma noslēgšanās.

08.100.2223

55

Programma "Sporta pasākumi"; aktivitāte "Latvijas veterānu sacensības Jūrmalā" (16.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4).

Naudas līdzekļi nepieciešami elektrības nodrošināšanai sacensību laikā.

08.100.2262

28

Programma "Sporta pasākumi"; aktivitāte "Latvijas veterānu sacensības Jūrmalā" (16.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4).

Naudas līdzekļi nepieciešami transporta pakalpojumiem aizsargtīkla uzvilkšanai.

08.100.2244

2 240

Programma "Atpūtu un sportu veicinoši labiekārtošanas pasākumi"; aktivitāte "Pludmales labiekārtošana, tai skaitā rotaļu aprīkojuma, sporta aprīkojuma, informatīvo norāžu un koka laipu remonts, izvietošana, demontāža atjaunošana" (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4).

Līdzekļu atlikums .

08.100.5240

2 240

Programma "Atpūtu un sportu veicinoši labiekārtošanas pasākumi"; aktivitāte "Sporta aprīkojuma (trenažieru uzstādīšana pludmalē un Dzintaru mežaparkā"" (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4).

Papildus nepiciešami naudas līdzekļi trenažieru iegādei.

04.510.2242

147

Aktivitāte "Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts"

Līdzekļu pārdale.

04.510.2247

147

Aktivitāte "Transportlīdzekļu valsts obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas prēmija"

Līdzekļi autobusa Scania KASKO apdrošināšanas izdevumu apmaksai.

01.320.2231

308

Programma " Pilsētas attīstības pasākumi"; aktivitāte "Sadarbība ar Jūrmalas uzņēmējiem" (7.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4).

Līdzekļu atlikums.

01.320.2390

188

Programma " Pilsētas attīstības pasākumi"; aktivitāte "Sadarbība ar Jūrmalas uzņēmējiem" (7.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4).

Līdzekļi balvu iegādei.

01.320.1150

120

Programma " Pilsētas attīstības pasākumi"; aktivitāte "Sadarbība ar Jūrmalas uzņēmējiem" (7.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4).

Naudas līdzekļi pasākuma vadītāja apmaksai.

04.730.2390

3 374

Programma "Tūrisma attīstības pasākumi"; aktivitāte "Tūrisma brošūra Jūrmala (lv, ru, eng, de, nor, fin, swe, de, lt, ee) (18.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4).

Līdzekļu ekonomija pēc līguma noslēgšanas.

04.730.2122

3 374

Programma "Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi"; aktivitāte "Dalība tūrisma darba semināros, dienās, prezentācijās un to rīkošana (Norvēģija, Somija, Polija, Zviedrija, Krievija, Ukraina, Baltkrievija, Izraēla u.c.)" (18.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4).

Naudas līdzekļi nepieciešami komandējuma izdevumiem darbsemināros rudenī Krievijā, Izraēlā un Norvēģijā.

04.730.2390

3

Programma "Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi"; aktivitāte "Jūrmalas buklets (plēšamā un lokāmā karte)" (18.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4).

Līdzekļu ekonomija pēc iepirkuma noslēgšanas.

04.730.2121

500

Programma "Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi"; aktivitāte "Dalība tūrisma darba semināros, dienās, prezentācijās un to rīkošana (Norvēģija, Somija, Polija, Zviedrija, Krievija, Ukraina, Baltkrievija, Izraēla u.c.)" (18.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4).

Naudas līdzekļi nepieciešami dienas naudai darbsemināros rudenī Krievijā, Izraēlā un Norvēģijā.

04.730.2390

190

Programma "Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi"; aktivitāte "Veselības tūrisma brošūra (ru, eng)" (18.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4).

Līdzekļu ekonomija pēc iepirkuma noslēgšanas.

04.730.2390

190

Programma: Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi. Aktivitāte: Darījumu tūrisma brošūra (lv,ru)" (18.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4).

Līdzekļu ekonomija pēc iepirkuma noslēgšanas.

04.730.2390

43

Programma "Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi"; aktivitāte "Kultūras tūrisma maršruta karte "Rainis&Aspazija" (18.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4).

Līdzekļu ekonomija pēc iepirkuma noslēgšanas.

04.730.2390

13

Programma "Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi"; aktivitāte "Tūrisma avīze (lt, ee)" (18.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4).

Līdzekļu ekonomija pēc iepirkuma noslēgšanas.

04.730.7712

20

Programma "Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi"; aktivitāte "Dalības maksa UBC "Baltijas pilsētu savienība"" (18.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4).

Līdzekļu ekonomija pēc dalības maksas apmaksas.

04.730.7712

14

Programma "Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi"; aktivitāte"Dalības maksa ECAD (Eiropas pilsētu kustība pret narkotikām)" (18.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4).

Līdzekļu ekonomija pēc dalības maksas apmaksas.

04.730.7712

22

Programma "Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi"; aktivitāte "Dalības maksa ESPA (Eiropas kūrortu asociācija)" (18.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4).

Līdzekļu ekonomija pēc dalības maksas apmaksas.

04.730.2312

5

Programma "Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi"; aktivitāte "Tūrisma informatīvo ceļa zīmju kājāmgājējiem un autottransportam finansējums" (18.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4).

Līdzekļu atlikums pēc informatīvo ceļa zīmju iegādes.

04.510.2246

21 000

Programma "Ceļu infrastruktūras remonti"; aktivitāte "Ceļu seguma remonti (t.sk. bedrīšu remonts)" (3. un 6.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4).

2012.gadā plānots līdzekļu atlikums.

04.510.5250

40 365

Programma "Ceļu infrastruktūras remonti"; aktivitāte "Grantēto ielu asfaltēšana" (3. un 6.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4).

Iztrūkstošais finansējumsTērbatas ielas asfaltēšanai posmā no Rūpniecības līdz Pļaviņu ielai.

09.210.5250

117 527

Programma "Vispārējās izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti"; aktivitāte "Lielupes vidusskolas rekonstrukcija (t.sk. sporta zāles būvniecība)" (6.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4).

Ņemot vērā nepieciešamību koriģēt tehnisko projektu, būvdarbu uzsākšana plānota 2013.gada sākumā.

04.510.5250

25 000

Programma "Ceļu infrastruktūras remonti"; aktivitāte "Ielu seguma kapitālais remonts" (3. un 6.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4).

Iztrūkstošais finansējums Ezeru ielas grants seguma remontam posmā no Slokas ielas līdz Lielupei saskaņā ar 03.05.12. domes lēmumu Nr.232.

06.600.5250

10 000

Programma "Teritoriju un mājokļu kapitālā celtniecība, kapitālais un kārtējais remonts"; aktivitāte "Pašvaldības dzīvojamā fonda remonts" (6.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4).

Nepieciešamais finansējums pašvaldības īpašumā esošu dzīvokļu remontam līdz 2012.gada beigām.

09.100.5250

4 278

Programma "Pirmsskolas izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti"; aktivitāte "Ūdensvada pievada izbūve p.i.i. "Zvaniņš"" (6.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4).

Sakarā ar novecojušu esošo ūdensvada ievadu un nepietiekamu ūdensapgādes spiedienu iestādē, nepieciešams izbūvēt jaunu ūdensvada ievadu.

09.100.5250

3 912

Programma "Pirmsskolas izglītības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālie un kārtējie remonti"; aktivitāte "Ūdensvada pievada izbūve p.i.i. "Podziņa"" (6.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4).

Sakarā ar novecojušu esošo ūdensvada ievadu un nepietiekamu ūdensapgādes spiedienu iestādē, nepieciešams izbūvēt jaunu ūdensvada ievadu.

06.600.2241

40 000

Programma "Teritoriju un mājokļu kapitālā celtniecība, kapitālais un kārtējais remonts"; aktivitāte "Ēku nojaukšana" (6.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4).

Finansējums nepieciešams ēku nojaukšanai Kolkas ielā 2.

10.600.5250

14 972

Programma "Nekustamā īpašuma sociālās sfēras vajadzībām kapitālais, kārtējais remonts un rekonstrukcija"; aktivitāte "Nakts patversmes izveidošana" (6.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4).

Finansējums nepieciešams pandusa izbūvei Raiņa ielā 62, Jūrmalā.

08.300.2219

3 000

Programma "Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi"; aktivitāte "Pasta pakalpojumi" (15.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4).

Līdzekļu atlikums saskaņā ar noslēgto līgumu.

08.300.2239

1 500

Programma "Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi"; aktivitāte "Publisko attiecību kampaņas" (15.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4).

Līdzekļi pētniecības pakalpojumiem un informācijas ievietošanai laikrakstā.

08.300.2231

1 000

Programma "Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi"; aktivitāte "Publisko attiecību kampaņas" (15.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4).

Līdzekļi organizatoriskajiem izdevumiem.

08.300.2279

500

Programma "Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi"; aktivitāte "Publisko attiecību kampaņas" (15.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4).

Līdzekļi dalības maksas nodrošināšanai, floristikas pakalpojumiem, fotopakalpojumiem.

03.600.1150

229

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu atlikums.

03.600.1142

229

Iestādes uzturēšana

Naudas līdzekļi nepieciešami piemaksu apmaksai par virsstundu darbu.

04.900.2276

600

Programma "Nekustamā īpašuma iegāde"; aktivitāte "Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem" (13.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4).

Līdzekļu atlikums.

06.600.2263

600

Programma "Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana"; aktivitāte "Zemes noma" (13.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4).

Līdzekļi zemes nomas apmaksai.

08.100.2279

575

Programma „Sporta pasākumi”; aktivitāte „Dalība LSVS 49.sporta spēles” (16.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4);

Līdzekļu atlikums.

08.100.2262

575

Programma „Sporta pasākumi”; aktivitāte „Atklātās sacensības „Jūrmalas domes kauss” 5.posmos 3 vecuma grupās pludmales futbolā” (16.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4);

Naudas līdzekļi transporta pakalpojumiem

08.100.2312

642

Programma „Sporta pasākumi”; aktivitāte „Biedrība „Hokeja skola Jūrmala””” (16.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4);

Līdzekļu pārdale, jo nepieciešams slēgt līdzfinansējuma līgumu.

08.100.2279

4 102

Programma „Sporta pasākumi”; aktivitāte „Biedrība „Hokeja skola Jūrmala””” (16.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4);

Naudas līdzekļi līdzfinansējuma apmkasai.

08.100.2261

2 500

Programma „Sporta pasākumi”; aktivitāte „Biedrība „Hokeja skola Jūrmala””” (16.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4);

Līdzekļu pārdale, jo nepieciešams slēgt līdzfinansējuma līgumu.

08.100.2262

960

Programma „Sporta pasākumi”; aktivitāte „Biedrība „Hokeja skola Jūrmala””” (16.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4);

Līdzekļu pārdale, jo nepieciešams slēgt līdzfinansējuma līgumu.

05.100.2244

300

Programma „Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana)”; aktivitāte „Tualešu konteineru noma un apsaimniekošana” (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4);

Līdzekļu atlikums.

08.100.2244

300

Programma „Atpūtu sportu veicinoši labiekārtošanas pasākumi”; aktivitāte „Strūklakas apsaimniekošana Turaidas ielā pie koncertzāles” (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4);

Naudas līdzekļi strūklakas ieziemošanas darbiem.

06.600.5239

26

Programma „Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi”; aktivitāte „Autobusu pieturu nojumju izgatavošana un uzstādīšana” (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4);

Līdzekļu atlikums.

06.600.5240

26

Programma „Teritoriju un mājokļu labiekārtošanas pasākumi”; aktivitāte „Bērnu rotaļu aprīkojuma izvietošana daudzdzīvokļu māju iekšpagalmos un pilsētas parkos” (12.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4);

Naudas līdzekļi nepieciešami bērnu rotaļu aprīkojuma izbūvei pašvaldības piederošā zemesgabalā.

08.100.2243

230

Iestādes uzturēšana

Līdzekļi gāzes skaitītāja vertifikācijai Slokas stadiona katlu mājā.

LV57PARX0002484572002

06.600.2235

230

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu atlikums.

04.900.5239

511

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu atlikums.

04.900.5121

4 057

Iestādes uzturēšana

Naudas līdzekļi nepieciešami papildus licenču un NINO papildus moduļu iegādei.

04.900.2219

2 140

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu atlikums.

04.900.2259

1 416

Iestādes uzturēšana

Naudas līdzekļi nepieciešami uzstādīšanas un konfigurēšanas darbiem.

04.900.2251

2 822

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu atlikums.

06.600.1119

3 500

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu atlikums.

04.900.1150

700

Iestādes uzturēšana

Finansējums atalgojuma nodrošināšanai.

06.600.1210

1 200

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu atlikums darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās.

06.600.1150

5 500

Iestādes uzturēšana

Finansējums atalgojuma nodrošināšanai.

06.600.1150

600

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu ekonomija atalgojuma nodrošināšanai paredzētajos izdevumos.

08.100.1147

100

Iestādes uzturēšana

Naudas līdzekļi piemaksām par papildu darbu.

08.300.1150

3 200

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu ekonomija atalgojuma nodrošināšanai paredzētajos izdevumos.

08.100.1221

200

Iestādes uzturēšana

Naudas līdzekļi pabalstu izmaksām.

08.100.1210

2 000

Iestādes uzturēšana

Līdzekļi darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

06.600.2244

1 200

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu pārdale no ēku un telpu uzturēšanai parezētajiem izdevumiem.

06.600.2242

1 200

Iestādes uzturēšana

Līdzekļ idomes autotransporta tehnisko apkopju un remontu nodrošināšanai.

01.110.2390

1 187

Iestādes uzturēšana

Līdzekļu atlikums.

01.110.2279

1 000

Iestādes uzturēšana

Naudas līdzekļi Jūrmalas pilsētas bilžu apkopošanai un rediģēšanai.

01.110.5239

187

Iestādes uzturēšana

Naudas līdzekļi pārējo pamatlīdzekļu iegādei.

LV23TREL9802008033000

04.900.2112

7

ESF projekta "Jūrmalas pilsētas domes kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinanšto projektu sagatavošanā un īstenošanā" (vienošanās Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/082/90)

Pieredzes apmaiņas brauciena uz Ventspili (06.09.12.-07.09.12.) ietvaros ir izveidojusies finanšu līdzekļu ekonomija.

04.09.2322

7

ESF projekta "Jūrmalas pilsētas domes kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinanšto projektu sagatavošanā un īstenošanā" (vienošanās Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/082/90)

Līdzekļi degvielas izdevumu segšanai, kas radušies degvielas sadārdzinājuma dēļ.

LV16PARX0002484572061

04.120.2312

1 380

ESF projekts ”Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās (vienošanās Nr.1DP/1.3.5.0/12/IPIA/NVA/0010)

Līdzekļu pārdale saskaņā ar 2012.gada 21.septembra iepirkuma Nr.JPD 2012/136 RIK rezultātiem, projekta īstenošanai tiek iegādātas atstarojošās vestes un saimniecības materiāli.

04.120.2352

1 380

ESF projekts ”Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās (vienošanās Nr.1DP/1.3.5.0/12/IPIA/NVA/0010)

Līdzekļi saimniecības materiālu iegādei.

Jaundubultu vidusskola

270

270

09.210.5239

120

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija, iegādāts mazāks tāfeļu skaits nekā bija plānots.

09.210.2249

120

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Finansējums aktu zāles aizkaru ķīmiskai tīrīšanai (Ls 1.10 x 1 kv.m.).

09.210.1210

150

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izdevumos (2012.gada janvāri nomaksājamā summa, nomaksāta 2011.gada decembrī).

09.210.1228

150

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Finansējums pabalsta izmaksai darbiniekam sakarā ar tuvinieka nāvi.

Kauguru vidusskola

1 200

1 200

09.210.2311

700

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Iedalīti līdzekļi uz citu ekonomiskās klasifikācijas kodu.

09.210.2312

500

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Finansējums 5.ekrānu iegādei kabinetos.

09.210.5239

500

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Iedalīti līdzekļi uz citu ekonomiskās klasifikācijas kodu.

09.210.2355

700

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Finansējums kārtridžu iegādei.

Sākumskola "Atvase"

3 323

3 323

09.210.2311

630

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Papildus piešķirtie līdzekļi paredzēti printeru toneriem, kas atbilst citam ekonomiskās klasifikācijas kodam.

09.210.2355

630

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi paredzēti printeru toneru iegādei.

09.210.2370

250

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Papildus piešķirtie līdzekļi nepieciešami biroja tehnikas iegādei, kas atbilst citam ekonomiskās klasifikācijas kodam.

09.210.2312

335

Iestādes uzturēšana un visāprējās izglītības nodrošināšana

Finansējums ķebļu iegādei mājturības kabinetam (Ls 110), sakarā ar 1.klašu skolēnu skaita palielināšanos un ekrānu iegādei (Ls 225).

09.210.5239

1 865

Iestādes uzturēšana un visāprējās izglītības nodrošināšana

Papildus piešķirtie līdzekļi nepieciešami biroja tehnikas un inventāra iegādei, kas atbilst citam ekonomiskās klasifikācijas kodam.

09.210.5238

1 890

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Finansējums biroja tehnikas iegādei.

09.210.2239

110

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Piešķirtie līdzekļi dzeramā ūdens iegādei bija plānoti visam gadam, līgums tika noslēgts tikai maijā un vasaras periodā ūdens netika pasūtīts.

09.210.5121

468

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija pēc datorprogrammu iegādes.

09.210.2312

468

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi bezvadu mikrefonu iegādei.

P.i.i. "Pienenīte"

649

649

09.100.2239

104

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Sakarā ar ieilgušo iepirkuma procedūru par dzeramā ūdens iegādi iestādei, netiks apgūti visi naudas līdzekļi.

09.100.2362

104

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Saskaņā ar Pārtikas un veterinārā dienesta norādījumiem nepieciešams atjaunot virtuves inventāru.

09.100.2352

270

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi vairāk nepieciešami iestādes kurināmā iegādei.

09.100.2321

545

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi kurināmā iegādei, lai nodrošinātu iestādes apsildīšanu līdz 2013.gada janvāra mēnesim.

09.100.2361

275

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi vairāk nepieciešami iestādes kurināmā iegādei.

P.i.i. "Lācītis"

63

63

09.100.2244

63

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija ēku, būvju un telpu uzturēšanai paredzētajiem izdevumiem.

09.100.2243

63

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi gludināmā dēļa remontam.

P.i.i. "Katrīna"

11

11

09.100.2352

11

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija saimniecības materiāliem paredzētajos izdevumos, sakarā ar mazo bērnu bērnudārza apmeklējumu vasaras mēnešos.

09.100.2312

11

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi 5-6 gadīgo bērnu darba galdu iegādei.

P.i.i. "Mārīte"

710

710

09.100.2352

5

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija par saimniecības precēm sakarā ar PVN likmes maiņu.

09.100.2390

5

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Piešķirtā budžeta (Ls 33) ietvaros pēc ēkas renovācijas tika atjaunotas adreses plāksnes (Ls 30.25), kā rezultātā nepieciešami papildus līdzekļi karoga iegādei.

09.100.1146

705

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija piemaksām par personīgo darba ieguldījumu un darba kvalitāti.

09.100.1145

705

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi piemaksām par darbu īpašos apstakļos, pamatojoties uz MK noteikumu Nr.836 (28.07.2009.) 4.pielikumu.

P.i.i. "Bitīte"

31

31

09.100.2244

31

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija 2012.gadā plānotajos jumta tīrīšanai paredzētajos izdevumos.

09.100.2243

31

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi klavieru skaņošanai un remontam.

Pumpuru vidusskola

24

24

09.210.1141

9

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija piemaksu kodā par nakts darbu.

09.210.1149

9

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Finansējums pirmskolas pedagoga piemaksai par kvalitātes 4.pakāpi.

09.210.1141

15

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija piemaksu kodā par nakts darbu.

09.210.1149

15

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Finansējums interešu izglītības skolotāja piemaksai par kvalitātes 5.pakāpi.

P.i.i. "Zvaniņš"

460

460

09.100.2214

9

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija mobilā telefona abonēšanas maksas un sarumu apmaksas izdevumos.

09.100.2212

52

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Nepieciešamais finansējums telekomunikācijas pakalpojumu nodrošināšanai.

09.100.2239

451

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Sakarā ar ieilgušo iepirkuma procedūru par dzeramā ūdens iegādi iestādei, netiks apgūti visi naudas līdzekļi.

09.100.2234

95

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi obligāto veselības pārbaužu izdevumiem.

09.100.2312

163

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Nepieciešamais finansējums vienas grupiņas skapīšu nomaiņai.

09.100.2351

150

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi remontmateriālu iegādei.

Ķemeru vidusskola

1468

1468

09.210.1221

44

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Ekonomija slimības naudas izmaksām paredzētajos izdevumos.

09.210.1119

44

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Pamatojoties uz izmaiņām MK noteikumos Nr.836 (28.07.2009.), papildus finansējums bibliotekāra darba algas likmes nodrošināšanai.

09.210.2519

67

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Ekonomija transportlīdzekļu ikgadējās nodevas izdevumos.

09.210.2244

67

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Finansējums aktu zāles parketa grīdas atjaunošanai - restaurācijai.

09.210.2234

64

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija darba devēja izdevumos darba ņēmējam, sakarā ar darbinieku darba uzteikumu.

09.210.2244

51

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Finansējums aktu zāles parketa grīdas atjaunošanai - restaurācijai.

09.210.2219

13

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

E-klases sistēmas uzturēšanai nepieciešamais finansējums.

09.210.5238

982

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Iepirkumu procedūras rezultātā radās līdzekļu ekonomija.

09.210.2312

632

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi inventāra iegādei.

09.210.2322

150

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi degvielas iegādei.

09.210.2370

200

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Finansējums mācību līdzekļu un materiālu iegādei.

09.210.5121

311

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija pēc līguma par datoru un licenču iegādi parakstīšanas.

09.210.2390

211

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi Ziemassvētku pasākumu balvām, reprezentācijas pasākumiem.

09.210.2312

100

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi zāles pļaušanas trimmera iegādei.

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

574

574

09.510.2222

1

Iestādes uzturēšana un interešu izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija ūdens un kanalizācijas izdevumos.

09.510.2247

1

Iestādes uzturēšana un interešu izglītības nodrošināšana

Līdzekļi apdrošināšanas izdevumiem.

09.510.2239

15

Iestādes uzturēšana un interešu izglītības nodrošināšana

Sakarā ar ieilgušo iepirkuma procedūru par dzeramā ūdens iegādi iestādei, netiks apgūti visi naudas līdzekļi.

09.510.2279

35

Iestādes uzturēšana un interešu izglītības nodrošināšana

Nav nepieciešami visi ieplānotie līdzekļi

09.510.2351

50

Iestādes uzturēšana un interešu izglītības nodrošināšana

Līdzekļi krāsu iegādei, lai veiktu kosmētisko remontu iekštelpās.

09.510.5238

139

Iestādes uzturēšana un interešu izglītības nodrošināšana

Nebūs nepieciešami visi ieplānotie līdzekļi datortehnikas iegādei

09.510.2312

523

Iestādes uzturēšana un interešu izglītības nodrošināšana

Līdzekļi inventāra iegādei centra saimniecības darbu darba nodrošināšanai, žalūziju iegādei modelēšanas pulciņa telpām .

09.510.5121

384

Iestādes uzturēšana un interešu izglītības nodrošināšana

Nebūs nepieciešami visi ieplānotie līdzekļi programmatūras iegādei

Sākumskola "Ābelīte"

596

596

09.210.1146

596

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija piemaksām par personīgo darba ieguldījumu un darba kvalitāti.

09.210.1145

596

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi piemaksām par darbu īpašos apstakļos, pamatojoties uz MK noteikumu Nr.836 (28.07.2009.) 4.pielikumu.

Jūrmalas pašvaldības policija

731

731

03.110.1210

150

Iestādes uzturēšanas izdevumi un sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija VSAOI (samazināta VSAOI likme pensionāriem un izdienas pensionāriem).

03.110.1228

150

Iestādes uzturēšanas izdevumi un sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Finansējums pabalsta izmaksai amatpersonai (darbiniekam) sakarā ar tuvinieka nāvi.

03.110.2519

206

Iestādes uzturēšanas izdevumi un sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija par izdevumiem no transportlīdzekļu ekspluotācijas nodokļu nomaksas.

03.110.2235

206

Iestādes uzturēšanas izdevumi un sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Finansējums semināru apmaksai.

03.110.2389

364

Iestādes uzturēšanas izdevumi un sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Izdevumu samazinājums pārējo specifisko lietošanas materiālu un inventāra iegādei.

03.110.2312

51

Iestādes uzturēšanas izdevumi un sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Finansējums drošības sistēmas (signalizācijas) uzstādīšanai glābšanas stacijas ēkas garāžai, Kapteiņa Zolta ielā 123, Jūrmalā.

03.110.2361

229

Iestādes uzturēšanas izdevumi un sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Finansējums mīkstā inventāra iegādei.

03.110.2352

84

Iestādes uzturēšanas izdevumi un sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Finansējums bateriju (akumulatoru) iegādei LION mēraparātiem un fotoaparātiem.

03.110.5121

6

Iestādes uzturēšanas izdevumi un sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija pēc iepirkumu procedūras veikšanas.

03.110.5238

11

Iestādes uzturēšanas izdevumi un sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Finansējums videonovērošanas kameru iegādei.

03.110.5231

5

Iestādes uzturēšanas izdevumi un sabiedriskās kārtības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija pēc iepirkumu procedūras veikšanas.

Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa

96

96

10.400.2212

12

Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija telefona abonēšanas maksas un sarunu apmaksas izdevumos.

10.400.2214

12

Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana

Nepieciešams papildus finansējums mobilo telefonu abonēšanas izdevumu apmaksai.

10.400.2222

84

Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija ūdens un kanalizācijas izdevumiem.

10.400.2223

84

Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana

Nepieciešams papildus finansējums elektroenerģijas izdevumu apmaksai.

Jūrmalas peldēšanas un futbola skola

1520

1520

09.510.1141

420

Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Atvaļinājuma laikā netika aprēķinātas piemaksas par nakts stundām.

09.510.1119

1277

Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Pedagogu likmes palielinājuma nodrošināšanai par 30 Ls, 14.19 likmēm.

09.510.1145

420

Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Atvaļinājuma laikā netika aprēķinātas piemaksas par hlora kaitīgumu.

09.510.1147

81

Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Piemaksas darbiniekiem par aizvietošanu atvaļinājuma laikā.

09.510.1149

300

Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Atvaļinājuma laikā netika aprēķināta piemaksa direktoram.

09.510.1221

218

Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļu atlikums pēc atvaļinājuma pabalstu izmaksas.

08.100.1141

47

Pilsētas stadiona un skeitparka uzturēšana

Līdzekļu ekonomija sakarā ar darbinieku slimību.

08.100.1147

162

Pilsētas stadiona un skeitparka uzturēšana

Piemaksas darbiniekiem par aizvietošanu atvaļinājuma laikā.

08.100.1221

115

Pilsētas stadiona un skeitparka uzturēšana

Līdzekļu atlikums pēc atvaļinājuma pabalstu izmaksas.

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola

2363

2363

09.210.1119

363

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija sakarā ar darbinieku slimību

09.210.1147

239

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Piemaksas darbiniekiem (sargiem un apkopējām) par aizvietošanu atvaļinājuma laikā

09.210.2221

1300

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Apkures izdevumu segšanai atlikums būs pietiekams

09.210.1145

52

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Piemaksa logopēdam par specifiku (10%)

09.210.2311

700

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale atbilstoši plānotajam izlietojumam

09.210.1149

72

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Piemaksa pedagogam par pakāpi (8%)

09.210.2222

800

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Ūdens un kanalizācijas apmaksai (bija notikusi avārija (plīsušas caurules))

09.210.2223

500

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Elektroenerģijas apmaksai (nomainīts skaitītājs, palielinājies patēriņš)

09.210.2355

700

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Kartridžu iegādei printeriem

Jūrmalas mūzikas vidusskola

1648

1648

09.510.1146

1648

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Motivācijas piemaksu izmaksai līdzekļu atlikums būs pietiekams

09.510.1149

748

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Piemaksa pedagogiem par pakāpi (8% noteikti 8.334 slodzēm un 12% 1.857 slodzēm)

09.510.1119

900

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Pedagogu likmes palielinājuma nodrošināšanai par 25 Ls, 11 likmēm pedagogiem un 1 bibliotekāram

P.i.i. "Madara"

189

189

09.100.1146

189

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija piemaksām par personīgo darba ieguldījumu un darba kvalitāti.

91 001 145

189

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi piemaksām par darbu īpašos apstakļos, pamatojoties uz MK noteikumu Nr.836 (28.07.2009.) 4.pielikumu.

Sākumskola "Taurenītis"

628

628

09.210.5121

340

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija pēc iepirkumu procedūras veikšanas.

09.210.2243

340

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi iekārtu un inventāra remontam.

09.210.2312

240

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija pēc iepirkumu procedūras veikšanas.

09.210.5238

240

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi bibliotekas čeku printera iegādei, lai nodrošinātu bibliotēku informācijas sistēmas "Alise"elektronisku lasītāju apkalpošanu.

09.210.2235

18

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija kursu un semināru apmaksai paredzētajos izdevumos.

09.210.2390

18

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi papagaiļu barības iegādei.

09.210.5121

30

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija pēc iepirkumu procedūras veikšanas.

09.210.2251

30

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi datorprogrammas "Kurmis-ēdnīca" apkalpošanai.

Jūrmalas sporta skola

1804

1804

09.510.2279

700

Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Lai nokļutu Austrumeiropas meiteņu basketbola līgas sacensībās, netiks iegādātas transporta biļetes, bet tiks nomāts autobuss.

09.510.2262

700

Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļi autobusa nomai.

09.510.1146

1065

Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija piemaksām par personīgo darba ieguldījumu un darba kvalitāti.

09.510.1119

1065

Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļi atalgojuma nodrošināšanai sakarā ar pedagogu likmes palielināšanos.

09.510.1146

39

Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale no piemaksām par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti.

09.510.1149

39

Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļi piemaksām par profesionālās darbības kvalitātes pakāpi.

Jūrmalas Alternatīvā skola

2143

2143

09.210.1146

1275

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija piemaksām par personīgo darba ieguldījumu un darba kvalitāti.

09.210.1119

1275

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Finansējums papildus pieškirto amata vienību atalgojumam.

LV84TREL9813049002000

09.210.2121

668

ES Mūžizglītības programma Comenius apakšprogramma "Ēst gudri, strādāt vairāk, esi veselīgs"

Līdzekļu pārdale no komandējuma dienas naudas izdevumiem.

09.210.2122

68

ES Mūžizglītības programma Comenius apakšprogramma "Ēst gudri, strādāt vairāk, esi veselīgs"

Līdzekļi komandējuma izdevumiem.

09.210.2312

50

ES Mūžizglītības programma Comenius apakšprogramma "Ēst gudri, strādāt vairāk, esi veselīgs"

Līdzekļu pārdale no inventāra iegādes izdevumiem.

09.210.2311

800

ES Mūžizglītības programma Comenius apakšprogramma "Ēst gudri, strādāt vairāk, esi veselīgs"

Līdzekļi kancelejas preču iegādei.

09.210.2355

50

ES Mūžizglītības programma Comenius apakšprogramma "Ēst gudri, strādāt vairāk, esi veselīgs"

Līdzekļu pārdale no datortehnikas uzturēšanas izdevumiem.

09.210.2363

100

ES Mūžizglītības programma Comenius apakšprogramma "Ēst gudri, strādāt vairāk, esi veselīgs"

Līdzekļu pārdale no ēdināšanas izdevumiem

Jūrmalas pilsētas pašvaldības ietāde "Sprīdītis"

325

325

10.700.5121

293

Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās

Līdzekļu ekonomija pēc iepirkumu procedūras veikšanas.

10.700.2312

325

Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās

Līdzekļi printeru iegādei.

10.700.5238

32

Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās

Līdzekļu ekonomija pēc iepirkumu procedūras veikšanas.

Labklājības pārvalde

3300

3300

07.620.3262

3300

Programma "Pārējo veselības aprūpes pakalpojumu līdzfinansējums; aktivitāte "Diennakts aptiekas darba nodrošinājums (19.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu ekonomija sakarā ar līguma darbības izbeigšanos.

07.620.7712

3300

Programma "Pārējo veselības aprūpes pakalpojumu līdzfinansējums; aktivitāte "Starptautiskie projekti (dalības maksa) (19.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Jūrmalas pilsētas dalības maksa projektā Healthy City.

Jūrmalas Kultūras centrs

6794

6794

08.230.2361

825

Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Līdzekļu ekonomija mīksta inventāra iegādei - saskaņā ar veikto iepirkumu samazinājās izdevumi tautas tērpu un to aksesuāru izgatavošanai.

08.230.2312

825

Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Izdevumu palielinājums inventāra iegādei (valsts karogi svētku, āra noformējumam - 10gab. Valsts karogi (Ls 185.00) un 10 gab . karogu masti 6m.gari alumīnija (Ls 640.00).

08.230.2279

44

Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Samazinājums pārējiem pakalpojumiem - kļūdaini ieplānoti preses abonēšanas izdevumi.

08.230.2239

44

Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Izdevumu palielinājums pārējiem iestādes izdevumiem - žurnāla ''Praktiskais likumdošanas ziņnesis'' abonēšana 2013.gadam.

08.620.2262

100

Programma ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi''; pasākums ''LR proklamēšanas diena'' (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu pārdale - izdevumu samazinājums kravas transporta izmantošanai.

08.620.1150

2 263

Programma ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi''; pasākums ''LR proklamēšanas diena'' (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļi autoratlīdzībām (sakarā ar paredzēto grupas ''Pērkons'' uzstašanos pasākuma laikā).

08.620.2264

564

Programma ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi''; pasākums ''LR proklamēšanas diena'' (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4) -

Līdzekļu pārdale - izdevumu samazinājums skatuves un gaismas tehnikas nomai.

08.620.2279

418

Programma ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi''; pasākums ''LR proklamēšanas diena'' (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļi videotranslācijas (pasākuma laikā) pakalpojumam un uguņošanai.

08.620.2390

1 083

Programma ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi''; pasākums ''LR proklamēšanas diena'' (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu pārdale - izdevumu samazinājums noformējuma materiāliem.

08.620.2279

1 810

Programma ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi''; aktivitāte "Citas kultūras pasākumu izmaksas - ''AKKA/LAA un LaIPA'' (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Izdevumu samazinājums autortiesību aģentūru rēķinu apmaksai (saskaņā ar iesniegtām atskaitēm un saņemtiem rēķiniem).

08.620.1150

220

Programma ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi''; pasākums ''18.novembra svinību rīkošana Ķemeros'''' (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu pārdale sakarā ar izmaiņām pasākuma rīkošanās kārtībā - pasākums tiks rīkots ar ''Ķemeru iedzīvotāju biedrību'' kā līdzfinansējamais projekts.

08.620.2279

950

Programma ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi''; pasākums ''18.novembra svinību rīkošana Ķemeros'''' (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļi projekta līdzfinansējumam.

08.620.2264

180

Programma ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi''; pasākums ''18.novembra svinību rīkošana Ķemeros''' (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu pārdale sakarā ar izmaiņām pasākuma rīkošanās kārtībā - pasākums tiks rīkots ar ''Ķemeru iedzīvotāju biedrību'' kā līdzfinansējamais projekts.

08.620.2279

250

Programma ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums ''18.novembra svinību rīkošana Ķemeros'' (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu pārdale sakarā ar izmaiņām pasākuma rīkošanās kārtībā - pasākums tiks rīkots ar ''Ķemeru iedzīvotāju biedrību'' kā līdzfinansējamais projekts.

08.620.2390

300

Programma ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi''; pasākums ''18.novembra svinību rīkošana Ķemeros''' (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu pārdale sakarā ar izmaiņām pasākuma rīkošanās kārtībā - pasākums tiks rīkots ar ''Ķemeru iedzīvotāju biedrību'' kā līdzfinansējamais projekts.

08.620.2390

120

Programma ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums 'Lāčplēša diena'' (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu pārdale - izdevumu samazinājums noformējuma materiāliem.

08.620.2279

120

Programma ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi''; pasākums 'Lāčplēša diena'' (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļi pārējiem pakalpojumiem - ugunskura uzstādīšana.

08.620.2264

300

Programma ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi''; pasākums 'Vidējās paaudzes deju kolektīva ''Vēlreiz'' 10 gadu jubilejas pasākums''' (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu pārdale - izdevumu samazinājums skaņu tehnikas nomai.

08.620.2390

300

Programma ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', pasākums "Vidējās paaudzes deju kolektīva ''Vēlreiz'' 10 gadu jubilejas pasākums''' (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4) -

Līdzekļi skatuves noformējuma izdevumiem.

08.620.2239

262

Programma ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi''; aktivitāte "Citas kultūras pasākumu izmaksas - reklāmas izdevumi kultūras pasākumiem'' (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļi reklāmai preses izdevumos un radio.

08.620.2390

601

Programma ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi''; aktivitāte "Citas kultūras pasākumu izmaksas - Reklāmas izdevumi kultūras pasākumiem'' (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu pasākumu reklāmas baneru izgatavošanai.

08.620.2248

63

Programma ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi''; aktivitāte " Citas kultūras pasākumu izmaksas - Publisko pasākumu apdrošināšana'' (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu ekonomija saskaņā ar noslēgto gada līgumu.

08.620.1150

33

Programma ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi''; pasākums ''Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas'' (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu ekonomija - autoratlīdzību apmaksā.

08.620.2322

200

Programma ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi"; aktivitāte ''Koncerti,izrādes lekcijas, kinoseansi'' (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu pārdale - izdevumu samazinājums degvielas apmaksai.

08.620.2279

341

Programma ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi''; aktivitāte ''Koncerti,izrādes lekcijas, kinoseansi'' (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļi pārējo pakalpojumu apmaksai (pieaicināto mākslinieku apmaksa, noformējuma pakalpojumi).

08.620.2262

52

Programma ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi''; pasākums ''Kūrortsezonas noslēguma pasākums'' (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu ekonomija kravas transporta nomas izdevumos.

08.620.2279

20

Programma ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi''; pasākums ''Kūrortsezonas noslēguma pasākums'' (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu pārdale - sakarā ar kļūdainu informāciju par pakalpojuma izmaksām (L.Rācenāja priekšnesums) sagatavošanas periodā - faktiskie izdevumi lielāki.

08.620.2279

650

Programma ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi''; pasākums ''Starptautiskās kultūras dienas - Indijas dienas'' (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu pārdale - izdevumu samazinājums pārējiem pakalpojumiem (pieaicināto mākslinieku, priekšnesumu apmaksa)(09/2012 kļūdas labojums).

08.620.2279

650

Programma ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi''; pasākums ''Kūrortsezonas atklāšanas pasākums'' (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļi pārējiem pakalpojumiem .

Jūrmalas vakara vidusskola

300

300

09.210.1119

300

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Darba algas ekonomija darbinieku slimības dēļ.

09.210.1228

300

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Finansējums pabalsta izmaksai darbiniekam sakarā ar tuvinieka nāvi.

Jūrmalas pilsētas muzejs

500

500

08.220.2221

500

Iestādes uzturēšana un muzeju un izstāžu pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums

Līdzekļu pārdale no apkures izdevumiem.

08.620.1150

500

Programma "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi"; aktivitāte "Piemiņas plāksne Pēterim Beltem"(22.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.24)

Piemiņas plāksne Pēterim Beltem - autoratlīdzība māksliniekam.

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

735

735

09.210.2222

500

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības programmas nodrošināšana.

Līdzekļu ekonomija ūdens un kanalizācijas apmaksai paredzētajos izdevumu.

09.210.2242

500

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības programmas nodrošināšana.

Līdzekļi mikroautobusa "RENAULT" sagatavošanai tehniskajai apskatei.

09.210.2247

8

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības programmas nodrošināšana.

Ekonomija OCTA izdevumos.

09.210.2242

8

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības programmas nodrošināšana.

Līdzekļi maksas stāvvietas izdevumu apmaksai.

09.210.2222

115

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības programmas nodrošināšana.

Līdzekļu ekonomija ūdens un kanalizācijas apmaksai paredzētajos izdevumu.

09.210.2262

115

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības programmas nodrošināšana.

Līdzekļi transporta nomai lapu izvešanai no skolas teritorijas.

09.210.2247

12

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības programmas nodrošināšana.

Ekonomija OCTA izdevumos.

09.210.2262

12

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības programmas nodrošināšana.

Līdzekļi automašīnas nomas līguma Nr.1.1-16.3.5/373 apmaksai.

09.210.2222

100

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības programmas nodrošināšana.

Līdzekļu ekonomija ūdens un kanalizācijas apmaksai paredzētajos izdevumu.

09.210.2352

100

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības programmas nodrošināšana.

Līdzekļi saimniecības materiālu iegādei.2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.38

(protokols Nr.17, 4.punkts)

IZMAIŅAS 2012.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU MAKSAS PAKALPOJUMU TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

9 120

9 120

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

140

140

09.510.2363

140

Interešu izglītības nodrošināšanai

Nebūs nepiciešami visi ieplānotie līdzekļu bērnu ēdināšanai vasaras nometnēs

09.510.2212

120

Interešu izglītības nodrošināšanai

Papildus finansējums Lattelecom pakalpojumu apmaksai sakarā ar bērnu vasaras nometņu organizēšanu

09.510.2214

20

Interešu izglītības nodrošināšanai

Papildus finansējums mobilo telefonu pakalpojumu apmaksai sakarā ar bērnu vasaras nometņu organizēšanu

Jūrmalas peldēšanas un futbola skola

2 800

2 800

09.510.2222

1 000

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija sakarā ar ūdens nomaiņas skaita samazināšanu baseinā

09.510.2223

1 000

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Elektroenerģijas apmaksai (mašīnnodaļas iekārtu nolietošanās koeficienta pazemināšanās rezultātā pieaug elektrības patēriņš)

09.510.2370

485

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija mācību līdzekļu iegādes izdevumiem

09.510.2351

300

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Ūdens attīrīsanas un siltummezgla iekārtu remontmateriālu iegādes izdevumu segšanai

09.510.2322

115

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Samazinājums degvielas izdevumiem sakarā ar braucienu samazināšanos

09.510.2361

1 200

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

T-kreklu iegādei (400 gab.* 3Ls) peldēšanas komandai

09.510.2239

274

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Dotajā brīdī tipogrāfijas izdevumiem plānotie līdzekļi nav nepieciešami

09.510.2512

626

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Izdevumu samazinājums PVN apmaksai

08.100.2222

300

Pilsētas stadiona un skeitparka uzturēšana

Ūdens un kanalizācijas izdevumi tiek apmaksāti no pamatbudžeta

08.100.2212

100

Pilsētas stadiona un skeitparka uzturēšana

Papildus līdzekļi nepieciešami vietējo sarunu apmaksai sakarā ar bērnu skaita pieaugumu futbolā

08.100.2512

200

Pilsētas stadiona un skeitparka uzturēšana

PVN apmaksai

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola

190

190

09.210.2242

155

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Netiek izmantoti autostāvvietas pakalpojumi, automašina ir novietota skolas pagalmā

09.210.2212

50

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Palielinājies sarunu skaits sakarā ar lielāku darba apjomu sociālajā jomā

09.210.2232

35

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Samazinājums degvielas izdevumiem sakarā ar braucienu samazināšanos

09.210.2214

105

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Mobilo telefonu apmaksai - bērnu vecāki izvēlas atšķirīgu pakalpojuma sniedzēju no LMT, sarunas ir dārgākas

09.210.2370

35

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Mācību materiālu iegādei (Latvijas kartes 6 gab.)

Pašvaldības aģentūra "Sociālās aprūpes centrs"

4 610

4 610

10.200.2212

300

Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās

Ekonomija telefonsarunām paredzētajos līdzekļos sakarā ar limitu ievērošanu un palielinātu mobilo telefonu skaitu uz ekonomiski izdevīgiem nosacījumiem.

10.200.2222

3 000

Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās

Līdzekļi izdevumiem par ūdeni un kanalizāciju.

10.200.2214

50

Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās

Ekonomija telefonsarunām paredzētajos līdzekļos sakarā ar limitu ievērošanu un palielinātu mobilo tetefonu skaitu uz ekonomiski izdevīgiem nosacījumiem.

10.200.2223

1 000

Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās

Ekonomija sakarā ar pastiprinātu elektrības taupības režīmu.

10.200.2224

190

Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās

Līdzekļu ekonomija atkritumu izvešanai paredzētajos izdevumos.

10.200.2232

350

Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās

Līdzekļu ekonomija pēc iepirkumu procedūras veikšanas.

10.200.2239

400

Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās

Ekonomija reklāmas izdevumiem paredzētajos līdzekļos, sakarā ar Latvijas Vēstneša elektroniskās versijas izmaksām 2013.gadam un mājas lapas izveidošanu.

10.200.2249

500

Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās

Līdzekļu ekonomija pēc iepirkumu procedūras veikšanas.

10.200.2313

210

Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās

Ekonomija spectērpu iegādei paredzētajos izdevumos.

10.200.2279

60

Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās

Līdzekļu ekonomija.

10.200.2235

60

Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās

Līdzekļi kursu, semināru apmaksai.

10.200.2353

150

Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās

Līdzekļu ekonomija.

10.200.2243

150

Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās

Līdzekļi veļas mašīnu remonta izdevumiem.

10.200.2369

900

Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās

Līdzekļu pārdale no higiēnas preču iegādei paredzētajiem izdevumiem uz specifiskas lietošanas inventāru.

10.200.2389

900

Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās

Līdzekļi specifiskas lietošanas inventāra iegādei (sakarā ar gulošu klientu skaita palielināšanos).

10.200.2352

400

Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās

Ekonomija saimniecības preču iegādei paredzētajos izdevumos.

10.200.2351

500

Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās

Līdzekļi remontmateriālu iegādei.

10.200.2355

100

Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās

Ekonomija datortehnikas remonta un uzturēšanas materiālu izdevumos.

Jūrmalas Kultūras centrs

660

660

08.620.1150

600

Programma ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi''; aktivitāte ''Koncerti, izrādes, lekcijas, kinoseansi'' (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu pārdale - izdevumu samazinājums autoratlīdzības izmaksai.

08.620.2279

660

Programma ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi''; aktivitāte ''Koncerti, izrādes, lekcijas, kinoseansi'' (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Izdevumu palielinājums pārējiem pakalpojumiem (viesmākslinieku apmaksa).

08.620.2269

60

Programma: ''Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi'', aktivitāte ''Koncerti, izrādes, lekcijas, kinoseansi'' (21.pielikums 2012.gada 26.janvāra SN Nr.4)

Līdzekļu pārdale - izdevumu samazinājums kinofilmu nomai.

Jaundubultu vidusskola

500

500

09.210.2223

500

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija elektroenerģijas izdevumiem.

09.210.2222

500

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi ūdens un kanalizācijas izdevumu nodrošināšanai.

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

220

220

09.210.2212

20

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija vietējo un tālsarumu apmaksas izdevumoe.

09.210.2219

20

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi sakaru pakalpojumu apmaksai.

09.210.2259

135

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Ekonomija interneta mājas lapas uzturēšanai un atjaunošanai paredzētajos līdzekļos.

09.210.2249

135

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi veļas mazgāšanai pēc vasaras nometņu slēgšanas.

09.210.2279

65

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale aktu zāles aizkaru tīrīšanai.

09.210.2249

65

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi aktu zālesaizkaru ķīmiskai tīrīšanai.3.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.38

(protokols Nr.17, 4.punkts)

IZMAIŅAS 2012.GADA BUDŽETA FINANSĒTU INSTITŪCIJU VALSTS BUDŽETA TRANSFERTA TĀMĒS

Budžeta finansēta institūcija

(VFK.EKK)

Samazinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

(VFK.EKK)

Palielinājums (Ls)

Programma/aktivitāte

Paskaidrojums

3 923

3 923

Kauguru vidusskola

500

500

09.210.1210

500

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija, jo pārmaksāts VSAOI.

09.210.1221

500

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Finansējums darba nespējas lapu apmaksai.

Speciālā p.i.i. "Podziņa"

300

300

09.100.2363

300

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija sakarā ar bērnu apmeklējumu un iestādes slēgšanu vasaras mēnešos.

09.100.2249

300

Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana

Līdzekļi veļas mazgāšanas pakalpojumiem sakarā ar terminēto līgumu par veļas mazgāšanas pakalpojumu ar firmu "Bārnijs".

Mežmalas vidusskola

900

900

09.210.1119

900

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu ekonomija sakarā ar darbinieku slimību.

09.210.1221

900

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļi slimības lapu apmaksai.

Jūrmalas vakara vidusskola

1168

1168

09.210.1149

941

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale no piemaksām pedagogiem par 4 un 5 kvalifikācijas pakāpi.

09.210.1147

1168

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Piemaksa pedagogiem par pedagoģisko darbu, kas neietilpst darba slodzēs, t.sk. par tālmācības apmācības procesa izstrādi.

09.210.1210

227

Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale no darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātājām iemaksām paredzētajiem izdevumiem.

Jūrmalas mūzikas vidusskolai

748

748

09.510.1119

748

Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale no pedagogu darba samaksai paredzētajiem izdevumiem.

09.510.1149

748

Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļi piemaksām par kvalitātes 4. un 5.pakāpi.

Jūrmalas Sporta skola

307

307

09.510.1119

307

Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļu pārdale no pedagogu darba samaksai paredzētajiem izdevumiem.

09.510.1149

307

Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana

Līdzekļi piemaksām par profesionālās darbības kvalitātes pakāpēm.4.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.38

(protokols Nr.17, 4.punkts)

Izmaiņas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanai un brīvpusdienu nodrošināšanai paredzētajos pamatbudžeta līdzekļos

Nr.p.k.

Iestādes nosaukums

Ieņēmumu klasifikācijas kods

Izdevumu klasifikācijas kods

Summa (Ls)

1

P.i.i. "Mārīte

21.7.0.0.

10.400.2363

-4 000

21.7.0.0.

09.600.2363

1 107

2

Sākumskola "Ābelīte"

21.7.0.0.

10.400.2363

-400

3

P.i.i."Bitīte"

21.7.0.0.

10.400.2363

-1 000

21.7.0.0.

09.600.2363

786

4

P.i.i."Lācītis"

21.7.0.0.

10.400.2363

-1 500

21.7.0.0.

09.600.2363

2 968

5

P.i.i. "Katrīna"

21.7.0.0.

10.400.2363

-500

21.7.0.0.

09.600.2363

567

6

P.i.i. Namiņš

21.7.0.0.

10.400.2363

-300

21.7.0.0.

09.600.2363

793

7

P.i.i. "Saulīte"

21.7.0.0.

09.600.2363

1 227

8

P.i.i. "Zvaniņš"

21.7.0.0.

09.600.2363

252

KOPĀ

05.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.38

(protokols Nr.17, 4.punkts)

Jūrmalas pašvaldības un tās teritorijā reģistrēto vispārizglītojošo skolu 1.klašu skolēnu ēdināšanai paredzēto Valsts budžeta līdzekļu ieņēmumu un izdevumu izmaiņas

Iestādes nosaukums

Ieņēmumu klasifikācijas kods

Izdevumu klasifikācijas kods

Summa Ls

Sākumskola "Atvase"

21.7.0.0.

09.600.2363

851

Sākumskola "Taurenītis

21.7.0.0.

09.600.2363

121

Sākumskola "Ābelīte"

21.7.0.0.

09.600.2363

-304

Jūrmalas Alternatīvā skola

21.7.0.0.

09.600.2363

-121

Majoru vidusskola

21.7.0.0.

09.600.2363

-729

Slokas pamatskola

21.7.0.0.

09.600.2363

-608

Vaivaru pamatskola

21.7.0.0.

09.600.2363

-547

Ķemeru vidusskola

21.7.0.0.

09.600.2363

-60

Lielupes vidusskola

21.7.0.0.

09.600.2363

0

Pumpuru vidusskola

21.7.0.0.

09.600.2363

-1 155

Jaundubultu vidusskola

21.7.0.0.

09.600.2363

0

Kauguru vidusskola

21.7.0.0.

09.600.2363

973

Mežmalas vidusskola

21.7.0.0.

09.600.2363

-608

Latvijas Starptautiskā skola

21.7.0.0.

09.600.3263

1 095

KOPĀ

18.6.1.9.

-1 0926.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.38

(protokols Nr.17, 4.punkts)

Grozījumi mērķdotācijā pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (Ls)

Klasifikācijas kods

Iestāde

1119

1145

1147

1149

1210

KOPĀ

09.210

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

796

191

987

09.210

Alternatīvā skola

373

90

463

09.210

Sākumskola "Atvase"

845

203

1048

09.210

Sākumskola "Ābelīte"

228

54

282

09.210

Ķemeru vidusskola

296

72

368

09.210

Jaundubultu vidusskola

519

125

644

09.210

Kauguru vidusskola

603

595

283

356

1837

09.210

Lielupes vidusskola

453

109

562

09.210

Majoru vidusskola

953

229

1182

09.210

Mežmalas vidusskola

1011

244

1255

09.210

Pumpuru vidusskola

1140

275

1415

09.210

Slokas pamatskola

788

191

979

09.210

Sākumskola "Taurenītis"

303

73

376

09.210

Vaivaru pamatskola

300

72

372

09.210

Vakara vidusskola

941

227

1168

1500

595

303

8029

2511

129387.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.38

(protokols Nr.17, 4.punkts)

Jūrmalas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta maksas pakalpojumu ieņēmumu un izdevumu izmaiņas

N.p.k.

Iestādes nosaukums

Ieņemumu klasifikācijas kods

Izdevumu klasifikācijas kods

Summa Ls

1

P.i.i. "Lācītis"

21.3.5.2.1.

09.100.2363

-21 514

2

P.i.i. "Madara"

21.3.5.2.1.

09.100.2363

-20 202

3

P.i.i. "Mārīte"

21.3.5.2.1.

09.100.2363

-11 608

4

P.i.i. "Namiņš"

21.3.5.2.1.

09.100.2363

-8 729

5

P.i.i. "Pienenīte"

21.3.5.2.1.

09.100.2363

-6 603

6

P.i.i. "Saulīte"

21.3.5.2.1.

09.100.2363

18 280

7

P.i.i. "Zvaniņš"

21.3.5.2.1.

09.100.2363

-9 630

8

Sākumskola "Ābelīte"

21.3.5.2.1.

09.210.2363

-21 246

9

P.i.i. "Bitīte"

21.3.5.2.1.

09.100.2363

-10 525

10

P.i.i. "Katrīna"

21.3.5.2.1.

09.100.2363

-7 329

KOPĀ

-99 106


Lejupielāde: DOC un PDF