Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2012.gada 22.novembra 44.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2012.gada 1.novembra 43.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2012.gada 11.oktobra 38.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2012.gada 17.septembra 36.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2012.gada 30.augusta 32.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2012.gada 9.augusta 29.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2012.gada 19.jūlija 26.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2012.gada 7.jūnija 23.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2012.gada 5.aprīļa 13.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2012.gada 5.aprīļa 12.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2012.gada 16.februāra 7.saistošajiem noteikumiem

2012.gada 26.janvārīNr. 4

protokols Nr. 1, 13. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības
2012.gada budžeta apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21., 46.pantu
un likumu „Par pašvaldības budžetiem”

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 24.janvāra apvienotās Attīstības un vides jautājumu komitejas, Sociālo un veselības jautājumu komiteja, Izglītības jautājumu komitejas, Kultūras un sporta jautājumu komitejas , Transporta un komunālo lietu komitejas, Tūrisma un kūrorta jautājumu komitejas, Finanšu komitejas (protokols Nr.1.1-63/01) atzinumu:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2012.gadam kopējos ieņēmumos un izdevumos Ls 45 945 302 saskaņā ar 1.pielikumu, 2.pielikumu un tāmēm Nr. 01.1.1-10.29.1, t.sk.:

Pamatbudžets Ziedojumi, dāvinājumi

Ieņēmumi Ls 36 150 290 Ls 9 224

Izdevumi Ls 42 519 649 Ls 20 122

Finansēšana Ls 6 369 359 Ls 10 898

Atlikums g.s. Ls 6 589 732 Ls 12 646

Atlikums g.b. Ls 296 628 Ls 1 748

Saņemtie aizņēmumi Ls 3 183 410

Aizņēmumu atmaksa Ls 3 107 155

2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas 2012.-2014.gada Ceļu fonda izlietojuma programmu saskaņā ar 3.pielikumu.

3. Apstiprināt 2012.gadā pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” Sociālās aprūpes nodaļā, Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļā un Veselības un sociālās aprūpes nodaļā aprūpējamo vienas dienas uzturēšanās izmaksu daļu, kas tiek segta no pašvaldības līdzekļiem saskaņā ar 4.pielikumu.

4. Apstiprināt 2012.gadā sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle” lielās zāles viena pasākuma pašizmaksu saskaņā ar 5.pielikumu.

5. Apstiprināt 2012.gadā budžeta finansēto programmu atšifrējumus saskaņā ar 6.-25.pielikumiem.

6. Apstiprināt neizlietoto kredītlīdzekļu atlikumu uz 2012.gada 1.janvāri Ls 190 000 apmērā Raiņa ielas rekonstrukcijai posmā no Satiksmes ielas līdz Nometņu ielai.

7. Apstiprināt 2012.gadā finansējumu pamatkapitāla palielināšanai Ls 1 581 583, t.sk.:

7.1. pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas attīstības projekti” Ls 1 086 827, t.sk.:

7.1.1. Ls 1 015 827 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecībai Jūrmalā, Līču ielā 2;

7.1.2. Ls 11 000 bērnu rotaļu laukuma izbūvei Jūrmalā, Līču ielā 3;

7.1.3. Ls 60 000 Līču ielas izbūvei;

7.2. pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas kapi” Ls 26 000 universālā minitraktora iegādei;

7.3. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” Ls 350 000 ūdensvada un kanalizācijas izbūvei Siguldas ielā, Tērbatas ielā un Asaru prospektā;

7.4. pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Kauguru veselības centrs” Ls 10 000 projekta „Ģimenes ārstu prakses ārstnieciskā procesa uzlabojumi Kauguru veselības centrā” īstenošanai;

7.5. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas slimnīca” Ls 88 756 projekta „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras pilnveidošana SIA „Jūrmalas slimnīca”, veicot pasākumus veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes un izmaksu efektivitātes uzlabošanai” īstenošanai;

7.6. pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” Ls 20 000 projekta „Ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu optimizēšana un pieejas veicināšana, izveidojot dienas stacionāru Veselības un sociālās aprūpes centrā – Sloka”” īstenošanai.

8. Noteikt, ka 2012.gadā profesionālās ievirzes izglītības un piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzības izmaksai finansējums no pašvaldības pamatbudžeta tiek piešķirts atbilstoši apstiprinātajam darbinieku skaita (darba vietu) sarakstam tikai par daļu, kas netiek finansēta no valsts budžeta.

9. Ņemot vērā, ka likumā „Par valsts budžetu 2012.gadam” mērķdotācijas apjoms Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ir noteikts 2012.gada 8 mēnešiem, Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēm mērķdotāciju atļauts izlietot tikai Budžeta nodaļas novadīto asignējumu apjomā.

10. Noteikt, ka 2012.gadā no Privatizējamās sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas gūtie prognozētie ieņēmumi ne mazāk kā Ls 1 136 832 apjomā pēc to ieskaitīšanas pašvaldības pamatbudžetā tiks novirzīti izglītības, kultūras vai sociālās sfēras infrastruktūras sakārtošanai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Paskaidrojuma raksts pie 2012.gada pašvaldības budžeta DOC

Pielikumi Nr.1 -2 XLS

Pielikumi Nr.3 - 25 XLS

Saistības XLS

Tāmes Nr. Funkcijas nosaukums
01.1.1. – 01.2.4. 01 Vispārējie valdības dienesti
03.1.1. – 03.5.1.03 Sabiedriskā kārtība un drošība
04.1.1. – 04.3.3.04 Ekonomiskā darbība
05.1.1. – 05.2.2.05 Vides aizsardzība
06.1.1. – 06.6.1.06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
07.1.1. – 07.5.1.07 Veselība
08.1.1. – 08.8.1.08 Atpūta, kultūra un reliģija
09.1.1. – 09.34.3.09 Izglītība
10.1.1. – 10.29.1.10 Sociālā aizsardzība

Tāmju numerācija veidota pēc šāda algoritma:

01. 1. 1. funkcionālā tāmes Nr. zem attiecīgās institūcijas kategorija funkcionālās kategorijas budžeta finansētas institūcijas kārtas numurs pēc kārtas 2.pielikumā zem attiecīgās funkcionālās kategorijas


Jūrmalas pašvaldības 2012.gada budžeta apraksts un informācija pie tā:

1.pielikums. Ieņēmumi.

2.pielikums. Izdevumi.

3.pielikums. Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.-2014.gada Ceļu fonda izlietojuma programma

4.pielikums. Aprūpējamā vienas dienas uzturēšanās izmaksas (no pašvaldības budžeta) Jūrmalas pilsētas pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”

5.pielikums. SIA „Dzintaru koncertzāle” lielās zāles viena pasākuma pašizmaksa 2012.gadam

6.pielikums. Pašvaldības iestāžu kapitālā celtniecība, kapitālais un kārtējais remonts

7.pielikums. Pilsētas attīstības pasākumi

8.pielikums. Pilsētas teritorijas attīstības pasākumi

9.pielikums. Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā

10.pielikums. Pašvaldības juridiskās pārstāvniecības izdevumi

11.pielikums. Ar kapitāla daļu pārvaldīšanu saistīti izdevumi

12.pielikums. Pilsētas teritoriju labiekārtošana un apsaimniekošana

13.pielikums. Ar pašvaldības īpašumu pārvaldīšanu saistīti izdevumi

14.pielikums. Pilsētas teritorijas attīstības pasākumi

15.pielikums. Sabiedrisko attiecību veidošanas izdevumi

16.pielikums. Sporta pasākumi

17.pielikums. Ar pašvaldības īpašumu uzskaiti saistīti izdevumi

18.pielikums. Tūrisma attīstības nodrošināšanas izdevumi

19.pielikums. Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes sociālā palīdzība veselības jomā

20.pielikums. Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes sociālās palīdzības izmaksa

21.pielikums. Jūrmalas Kultūras centra organizēto pasākumu atšifrējums

22.pielikums. Jūrmalas pilsētas muzeja (Aspazijas māja) organizēto pasākumu atšifrējums

23.pielikums. Jūrmalas pilsētas muzeja (Jūrmalas Brīvdabas muzejs) organizēto pasākumu atšifrējums

24.pielikums. Jūrmalas pilsētas muzeja organizēto pasākumu atšifrējums

25.pielikums. Atbalstāmie pasākumi SIA „Dzintaru koncertzāle” 2012.gada sezonā

Pielikumos ir norādīta gan funkcionālā kategorija, gan ekonomiskās klasifikācijas kodi, līdz ar to šos izdevumus iespējams atrast attiecīgā kredītrīkotāja tāmēs.


Lejupielāde: DOC un PDF