Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 26.10.2012. Stājas spēkā 27.10.2012.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2012.gada 11.oktobrīNr. 39

protokols Nr. 17, 17. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.33
„Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma Par pašvaldībām 43.panta trešo daļu Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktu

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs”:

1. Saistošo noteikumu 2.2.apakšpunktā vārdu „ģimenēs” aizstāt ar vārdu „ģimenēm”.

2. Visā saistošo noteikumu tekstā vārdus „darba grupa” aizstāt ar vārdu „komisija” attiecīgajā locījumā.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.39

„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr33
„Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs””.

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1 . Projekta nepieciešamības pamatojums

Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2012.gada 19.septembra vēstulē Nr.17-le/12881 izvērtējusi Jūrmalas 2012.gada 30.augusta saistošos noteikumus Nr.33 un ir lūgusi precizēt pieņemtos saistošos noteikumus un nodrošināt to atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā vērsusi uzmanību uz sekojošo:

1) saistošo noteikumu 2.2.apakšpunktā labot gramatisko kļūdu vārdā „ģimenes”;

2) darba grupas tiek veidotas kādas situācijas vai jautājuma apspriešanai, viedokļu apkopšanai un regulējuma izstrādei, kā arī ekspertu viedokļu un atzinumu sniegšanai, taču darba grupas nevar pieņemt lēmumus, kas pēc būtības ir administratīvi akti, tāpēc nepieciešams grozīt saistošo noteikumu 5.3. apakšpunktu.

2. Īss projekta satura izklāsts

1) redakcionāli precizēts saistošo noteikumu 2.2.apakšpunkts;

2) visā saistošo noteikumu tekstā vārdi „darba grupa” aizstāti ar vārdu „komisija”.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Grozījumi neatstās ietekmi uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Grozījumi neatstās ietekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Jūrmalas domes Izglītības nodaļa, Budžeta nodaļa un Centralizētā grāmatvedība. Saistošie noteikumi tiks izskatīti Jūrmalas domes sēdē un publicēti Jūrmalas pašvaldības informatīvajā izdevumā, kā arī ievietoti pašvaldības mājas lapā www.jurmala.lv sadaļā „Izglītība”.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav nepieciešamas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF