Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 24.janvārīNr. 4

protokols Nr. 1, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675
„Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” II nodaļas 19.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 ,,Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums):

1.1. Lēmuma 10.pielikumu (informatīvi – Pirmsskolas izglītības iestāde „Lācītis”) papildināt ar šādām amata vietnībām:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

18.

Pirmsskolas mūzikas skolotājs

1.00

345

345

19.

Pirmsskolas sporta skolotājs

1.00

345

345

1.2. Lēmuma 19.pielikumā (informatīvi - Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskola):

1.2.1. 17.amata vienību:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

17.

Pirmsskolas skolotājs

4.00

345

1380

turpmāk izteikt šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

17.

Pirmsskolas izglītības skolotājs

3.75

345

1294

1.2.2. papildināt ar šādu amata vienību:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

21.

Skolotājs logopēds

0.25

345

86

1.3. Lēmuma 21.pielikumā (informatīvi - Jūrmalas mākslas skola):

1.3.1. izslēgt 11.amata vienību:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

11

Inženieris tehnisko iekārtu apkalpei un skaņu apskaņošanai

0.5

270

135

1.3.2.  12.amata vienību:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

12.

Profesionālās ievirzes pedagogs

1.00

310

310

turpmāk izteikt šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

12.

Profesionālās ievirzes pedagogs

0.65

310

202

1.3.3.  papildināt ar šādām amata vienību:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

16.1.

Metodiķis

0.5

310

155

16.2.

Bibliotekārs

0.25

310

77

1.4. Lēmuma 27.pielikumā (informatīvi - Jūrmalas sākumskola „Taurenītis”):

1.4.1. 24.amata vienību:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

24.

Pagarinātās dienas grupas skolotājs

2.15

330

710

turpmāk izteikt šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

24.

Pagarinātās dienas grupas skolotājs

2.60

330

858

1.5. Lēmuma 31.pielikumā (informatīvi - Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde):

1.5.1. 14.amata vienību:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

14.

Ārpusskolas nodarbību vadītājs

1.00

403

403

turpmāk izteikt šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

14.

Ārpusskolas nodarbību vadītājs

0.5

403

202

1.5.2. papildināt ar šādu amata vienību:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

14.1.

Sociālais aprūpētājs

0.5

403

202

1.6. Lēmuma 37.pielikumā (informatīvi - Jūrmalas pilsētas dome):

1.6.1. 10.nodaļas ,,Pilsētplānošanas nodaļa” 55.punktu:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

55.

Būvinspektors

2

793

1586

turpmāk izteikt šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

55.

Būvinspektors

3

793

2379

1.6.2.  1.nodaļu ”Sabiedrisko attiecību nodaļa” papildināt ar šādu amata vienību:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

6.1

Fotogrāfs

1

480

480

1.7. Papildināt lēmuma 38.pielikumu (informatīvi - Jūrmalas pašvaldības aģentūra „Jūrmalas sociālais aprūpes centrs”) ar šādām amata vienībām:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Dienas aprūpes centrs personām ar garīgas veselības traucējumiem

65.

Dienas aprūpes centra vadītājs

1

520

520

66.

Saimniecības vadītājs

1

490

490

67.

Sociālais darbinieks

0.5

500

250

68.

Sociālais aprūpētājs

1

363

363

69.

Medicīnas māsa

0.75

403

302

70.

Interešu pulciņa vadītājs

2.5

363

908

71.

Pavārs

0.5

282

141

72.

Ēkas dežurants

0.5

200

100

73.

Apkopējs

1

200

200

2. Lēmums stājas spēkā 2013.gada 1.februārī.

3. Jūrmalas pašvaldības iestāžu vadītājiem veikt izmaiņas darbinieku darba tiesiskajās attiecībās atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF