Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 24.janvārīNr. 7

protokols Nr. 1, 8. punkts

Par atzinības izteikšanu un naudas balvas
piešķiršanu jūrmalniekam G. V.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2011. gada 31. marta nolikuma Nr.7 „Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” 9.3.2. un 14. punktiem , Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izteikt atzinību un piešķirt naudas balvu LVL 1750.00 (viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit lati, 00 santīmi) apmērā (pēc nodokļu nomaksas), pamatojoties uz minētā nolikuma 9.3.2. un 14. punktiem Jūrmalas pilsētas iedzīvotājam G. V. (personas kods ***) dzīvojošs ***, par izcīnīto 2.vietu Eiropas čempionātā dambretē Nīderlandē.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF