Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 24.janvārīNr. 9

protokols Nr. 1, 12. punkts

Par licencētās makšķerēšanas organizēšanu Varkaļu kanālā

Jūrmalas pilsētas dome 2011.gada 24.novembrī ar lēmumu Nr.506 „Par licencētās makšķerēšanas ieviešanu Varkaļu kanālā” pilnvaroja biedrību „Vides aizsardzības asociācija” (reģistrācijas Nr.50008135431) līdz 2012.gada 31.decembrim nodrošināt licencētās makšķerēšanas ieviešanu Varkaļu kanālā.

Biedrība „Vides aizsardzības asociācija” (turpmāk-VAA), realizējot pilnvarnieka pienākumus un tiesības saskaņā ar 2012.gada 10.janvārī noslēgto līgumu Nr.1.1-16/67,

ir sagatavojusi nolikumu par licencēto makšķerēšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošajā Varkaļu kanāla tauvas joslā, kas Jūrmalas pilsētas domē 2012.gada 3.maijā apstiprināts ar saistošajiem noteikumiem Nr.20 „Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā”;

noslēgusi 2012.gada 4.septembrī pakalpojuma līgumu par elektronisko licenču iegādi internetā (www.epakalpojumi.lv), nodrošinājusi licenču pārdošanu 4 veikalos, kopumā pārdodot 1502 licences par 1717.50 Ls, no kuriem 687 Ls pārskaitīti Valsts kasē;

pavasarī uzkopusi krasta joslu, savācot ap 250 maisiem sadzīves atkritumu, bet jūnija sākumā - 35 maisus ar sadzīves atkritumiem;

noslēgusi līgumu ar „Jūrmalas ATU” par 2 sadzīves atkritumu konteineru izvietošanu un regulāru konteineru izvešanu;

izvietojusi 6 licencētās makšķerēšanas vietas robežu norādes, kā arī 4 informatīvās norādes par licencēto makšķerēšanu, atjaunojusi 7 zīmes ar norādi „Makšķerēt aizliegts uz tilta konstrukcijām”;

veikusi 68 plānotas un 12 neplānotas pārbaudes Varkaļu kanāla licencētās makšķerēšanas teritorijā, kuru rezultātā sastādīti 26 administratīvā pārkāpuma protokoli, kā arī veikusi citus darbus.

2012.gada 07.decembrī Jūrmalas pilsētas domē ir reģistrēts VAA valdes priekšsēdētāja Aivara Ruņģa iesniegums, kurā lūdz pagarināt esošo līgumu vai izsniegt jaunu pilnvarojumu VAA.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām”, 2003.gada 14.oktobra Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.574 „Licencētās amatierzvejas- makšķerēšanas kārtība”, 2012.gada 3.maija Jūrmalas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.20 „Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā”, Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2013.gada 09.janvāra atzinumu (protokola Nr.1.1-59/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pilnvarot biedrību „Vides aizsardzības asociācija” turpināt licencētās makšķerēšanas organizēšanu Varkaļu kanālā līdz 2015.gada 31.decembrim.

2. Katra kalendārā gada beigās biedrībai „Vides aizsardzības asociācija” iesniegt Jūrmalas pilsētas domei atskaiti par īstenotajiem pasākumiem un no licencēm iegūto finanšu līdzekļu izlietojumu.

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļas vides aizsardzības vecākajai speciālistei Ilzei Černovskai koordinēt sadarbību ar biedrību „Vides aizsardzības asociācija” licencētās makšķerēšanas organizēšanas jautājumos.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF