Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2013.gada 4.jūlija 397.lēmumu

Atvērt spēkā esošo redakciju

2013.gada 24.janvārīNr. 11

protokols Nr. 1, 14. punkts

Par atbalstu kūrorta statusa piešķiršanai Jūrmalas pilsētai

Lai efektīvi, ilgtspējīgi un mērķtiecīgi attīstītu Jūrmalas pilsētas kūrorta nozari, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām”, Latvijas Republikas likuma „Tūrisma likums” 6.1 pantu un 2012.gada 18.decembra Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.905 „Kūrorta statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība”, kā arī saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmumu Nr.825 „Par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010. - 2030.gadam apstiprināšanu”, Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 14.februāra lēmumu Nr.127 „Par Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības stratēģijas 2007.-2018.gadam apstiprināšanu”, Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumu Nr.1007 „Par Jūrmalas pilsētas kūrorta koncepcijas 2009.-2018.gadam apstiprināšanu”, kā arī saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 9.janvāra Tūrisma un kūrortu jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.1-64/1) un 2013.gada 9.janvāra Attīstības un vides jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.1-59/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt pieteikuma iesniegšanu kūrorta statusa piešķiršanai visai Jūrmalas pilsētas administratīvajai teritorijai. Grozīts ar domes 2013.gada 4.jūlija 397.lēmumu

2. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju G.Truksni parakstīt pieteikuma dokumentus.

3. Jūrmalas pilsētas domes Tūrisma un ārējo sakaru nodaļas vadītājai G.Ušpelei sagatavot visus nepieciešamos dokumentus un iesniegt pieteikumu Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijā, saskaņā ar 2012.gada 18.decembra Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.905 „Kūrorta statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība”. Pieteikumu Ekonomikas ministrijā iesniegt pēc jaunā Jūrmalas teritorijas plānojuma 2010.-2022.gadam piemērošanas uzsākšanas.

4. Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam kontrolēt šī lēmuma izpildi.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF