Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 24.janvārīNr. 14

protokols Nr. 1, 17. punkts

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” pamatkapitāla samazināšanu,
dzēšot Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitāla daļas

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu un otro daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 45.pantu un Komerclikuma 182.panta trešo daļu,

ievērojot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” 2012.gada 22.oktobra vēstuli Nr.01-3.1/177 par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” pamatkapitāla dzēšanu atbilstoši faktiskajai vērtībai un tai pievienotajiem atzinumiem,

kā arī mantisko ieguldījumu novērtēšanas eksperta akciju sabiedrības „BDO” 2012.gada 13.augusta novērtējumus nekustamajiem īpašumiem, kas tika ieguldīti sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.septembra lēmumu Nr.418 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” pamatkapitālā”, pamatojoties uz kuriem sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” veica pamatlīdzekļu pārvērtēšanu siltumenerģijas tarifu stabilizācijai un pazemināšanai Jūrmalas pilsētas teritorijā,

lai nodrošinātu pamatkapitālā ieguldītās mantas vērtības samazināšanās rezultātā radītās starpības ar faktiski nosegto pamatkapitāla lielumu dzēšanu un novērstu kapitālsabiedrības pašu kapitāla un aktīvu rentabilitātes samazinājumu, kas ir būtiski nepieciešamo finanšu līdzekļu piesaistei apstiprinātajiem modernizācijas projektiem, ieviešot jaunus risinājumus siltumapgādei un paaugstinot esošo sistēmu efektivitāti, ņemot vērā Jūrmalas siltumapgādes koncepcijā un Jūrmalas pilsētas centralizētās siltumapgādes attīstības Tehniski ekonomiskā pamatojumā noteiktos kapitālsabiedrības mērķus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Samazināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” pamatkapitālu, dzēšot 1 315 900 (viens miljons trīs simti piecpadsmit tūkstoši deviņi simti) kapitāla daļas.

2. Uzdot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” kapitāla daļu turētāja pārstāvim dalībnieku sapulcē lemt par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” pamatkapitāla samazināšanu lēmuma 1.punktā noteiktajā apmērā, nosakot, ka Jūrmalas pilsētas pašvaldībai netiek izmaksāta kompensācija par dzēšamajām sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” kapitāla daļām.

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF