Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 24.janvārīNr. 39

protokols Nr. 1, 44. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Tirgus ielā 10A
nomas līguma noslēgšanu ar A. N.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2012.gada 21.septembra lēmumu Nr.39 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Tirgus ielā 10A” noteikts, ka namīpašuma labticīgajam ieguvējam ir beigušās zemes lietošanas tiesības un noslēdzams zemes nomas līgums.

Nekustamā īpašuma Tirgus ielā 10A labticīgais ieguvējs nav veicis nepieciešamās darbības „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 26.panta pirmās daļas 3.punktā noteiktajā termiņā – līdz 2011.gada 30.decembrim A. N. nav noslēdzis zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu.

Īpašuma tiesības Jūrmalas pilsētas pašvaldībai uz zemesgabalu Tirgus ielā 10A nav nostiprinātas Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļā.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 26.panta pirmās daļas 3.punktu un otro daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2013.gada 14.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.8-4/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar A. N. (personas kods ***) par zemesgabala Jūrmalā, Tirgus ielā 10A, kadastra numurs 1300 026 2306, kopējā platība 1269 m2 (saskaņā ar pievienoto zemes plānu) nomu uz pieciem gadiem namīpašuma uzturēšanai.

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% no apbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli un paredzot, ka maksājumi par zemes faktisko lietošanu tiek veikti no 2011.gada 31.decembra.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF