Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 24.janvārīNr. 42

protokols Nr. 1, 47. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Tirgoņu ielā 29
daļas nomāšanu no P.K.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 1998.gada 17.septembra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabala Jūrmalā, Tirgoņu ielā 29 ar kadastra Nr.1300 009 4106 71/100 domājamām daļām nostiprinātas P. K., Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.3693. Zemesgabala kopējā platība ir 2563 m2.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2002.gada 4.jūnija lēmumu īpašuma tiesības uz ēku (būvju) nekustamu īpašumu Jūrmalā, Tirgoņu ielā 29 ar kadastra Nr.1300 509 4108, kas sastāv no pamatēkas (kadastra apzīmējums 003) nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000069885.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un pieņemot zināšanai P. K. 2012.gada 10.decembra iesniegumu Nr.1.1-39/8353-K, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar P. K. (personas kods ***) par zemesgabala Jūrmalā, Tirgoņu ielā 29 ar kadastra Nr.1300 009 4106 un kopējo platību 2563 m2 (saskaņā ar pievienoto zemesgabala plānu) daļas 1300 m2 platībā nomu līdz 2013.gada 31.decembrim pamatēkas ar kadastra apzīmējumu 003 uzturēšanai.

2. Noteikt nomas maksu 5% (piecu procentu) apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, paredzot, ka maksājumi tiek veikti no 2013.gada 1.janvāra. 2013.gada 1.janvārī zemesgabala 2563 m2 platībā kadastrālā vērtība ir Ls 32880. Papildus nomas maksai nomnieks kompensē iznomātājam nekustamā īpašuma nodokļa par zemi maksājumu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) mēneša laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF