Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 24.janvārīNr. 44

protokols Nr. 1, 49. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmumā Nr.261
„Par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 31/25 daļas nomāšanu no A.F.”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un pieņemot zināšanai A.F. 2012.gada 5.jūlija iesniegumu Nr.1.1-39/4142-F, 2012.gada 29.novembra iesniegumu Nr.1.1-55/87-Š un 2013.gada 8.janvāra iesniegumu Nr.1.1-39/82-Š, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmumā Nr.261 „Par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 31/25 daļas nomāšanu no A.F.”:

1. Lēmuma 1.punktu izteikt šādā redakcijā:

„Noslēgt līgumu ar A. F. (personas kods ***) par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 31/25 ar kadastra Nr.1300 020 0807 un kopējo platību 512 m2 (saskaņā ar pievienoto zemesgabala plānu) daļas 160 m2 platībā nomu līdz 2013.gada 31.decembrim administratīvās ēkas Jūrmalā, Talsu šosejā 31 k-25 ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0807 001 uzturēšanai.”

2. Lēmuma 2.punktu izteikt šādā redakcijā:

„Noteikt nomas maksu 6% (sešu procentu) apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, paredzot, ka maksājumi tiek veikti no 2012.gada 1.janvāra. 2012.gada 1.janvārī zemesgabala 512 m2 platībā kadastrālā vērtība ir Ls 6083. Papildus nomas maksai nomnieks kompensē iznomātājam nekustamā īpašuma nodokļa par zemi maksājumu.”

3. Lēmuma 3.punktu izteikt šādā redakcijā:

„3.Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto līgumu un atbilstošus grozījumus 2012.gada 2.martā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” noslēgtajā nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr.1.1-16.3.2/184.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF