Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 24.janvārīNr. 48

protokols Nr. 1, 54. punkts

Par 2010.gada 5.novembra zemes nomas
līguma Nr.1.1-16.3.1/786 pārjaunošanu ar I. L.

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas Zemes komisijas 1997.gada 24.janvāra lēmumu Nr.65 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Aizputes ielā 11” izveidots zemesgabals Aizputes ielā 11 1044 m2 platībā 16 garāžas ēku uzturēšanai.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2006.gada 28.septembra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Aizputes ielā 11 ar kadastra Nr.1300 004 7412 un garāžas ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 004 7412 005 ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2012.gada 14.decembra lēmumu īpašuma tiesības uz garāžas ēku ar kadastra numuru 1300 504 7409 nostiprinātas I. L..

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 21.oktobra lēmumu Nr.718 „Par zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 11 daļas nomas līguma noslēgšanu ar S. L.” zemesgabala 1/16 domājamā daļa iznomāta līdz 2015.gada 6.jūlijam garāžas ēkas uzturēšanai.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2013.gada 14.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.8-4/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pārjaunot 2010.gada 5.novembrī ar S. L. (personas kods ***) noslēgto zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 11 1/16 domājamās daļas, kadastra Nr.1300 004 7412, ar kopējo platību 1044 m2, nomas līgumu Nr.1.1-16.3.1/786 ar I. L. (personas kods ***).

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto līgumu.

3. Ja divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas līgums netiek noslēgts jaunā nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF