Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 24.janvārīNr. 49

protokols Nr. 1, 55. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra lēmumā Nr.175
„Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Uzvaras ielā 3b nomas līguma pagarināšanu ar J. K.”

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 2004.gada 9.janvāra lēmumu Nr.6 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Uzvaras ielā 3b” izveidots pašvaldībai piekrītošs zemesgabals Jūrmalā, Uzvaras ielā 3b ar platību 886 m2 pašvaldības pastāvīgo funkciju pildīšanai – skvēra ierīkošanai. Piekļūšana zemesgabalam tiek nodrošināta par zemesgabalu Jūrmalā, Uzvaras ielā 3A.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2007.gada 4.oktobra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Uzvaras ielā 3b ar kadastra numuru 1300 020 6109 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, zemesgrāmatas nodalījums ***.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra lēmumu Nr.175 „Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Uzvaras ielā 3b nomas līguma pagarināšanu ar J. K.” zemesgabals Jūrmalā, Uzvaras ielā 3b iznomāts nekustamā īpašuma Jūrmalā, Uzvaras ielā 3A īpašniekam J. K. līdz 2015.gada 12.janvārim, bet ne ilgāk kā līdz atsavināšanai.

Pamatojoties uz 2012.gada 4.oktobra Mantojuma apliecību (par tiesībām uz mantojumu pēc likuma) J. K. mantojumu pieņēma sieva – G. K. un dēls A. K.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2012.gada 18.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.13), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra lēmumā Nr.175 „Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Uzvaras ielā 3b nomas līguma pagarināšanu ar J. K.” , lēmuma 1.punktu izsakot šādā redakcijā:

„1. Noslēgt līgumu ar G. K. (personas kods ***) par zemesgabala Jūrmalā, Uzvaras ielā 3b, kadastra numurs 1300 020 6109, kopējā platība 886 m2, (saskaņā ar pievienoto zemes plānu) nomu līdz 2015.gada 12.janvārim, bet ne ilgāk kā līdz zemesgabala atsavināšanai, teritorijas uzturēšanai un apsaimniekošanai, bez tiesībām apbūvēt.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF