Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 24.janvārīNr. 50

protokols Nr. 1, 56. punkts

Par 2010.gada 14.septembra būves Jūrmalā, „Kauguri 3118” nomas līguma
un 2011.gada 14.jūnija grozījumu pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2012.gada 13.jūnija lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, „Kauguri 3118”, kadastra numurs 1300 020 3118, kas sastāv no centrālā siltummezgla Nr.3 (kadastra apzīmējums 1300 020 3118 001) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 1300 020 3118) nostiprinātas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums”, zemesgrāmatu nodalījums Nr.***.

2010.gada 14.septembrī starp sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” un biedrību „Jāņa Roviča boksa klubs” tika noslēgts būves nomas līgums. Nomas līguma termiņš noteikts līdz 2014.gada 8.aprīlim. 2011.gada 14.jūnijā starp sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” un biedrību „Jāņa Roviča boksa klubs” noslēgtajā nomas līgumā tika veikti grozījumi.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 1.augusta lēmumu Nr.415 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” pamatkapitāla samazināšanu un pamatkapitālā ieguldītā nekustamā īpašuma iegūšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā” un 2012.gada 21.decembra pieņemšanas – nodošanas aktu Nr.1.1-42/6526, nekustamais īpašums Jūrmalā, „Kauguri 3118” ir pārņemts Jūrmalas pilsētas pašvaldības valdījumā.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts vai pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pārjaunot 2010.gada 14.septembrī ar biedrību „Jāņa Roviča boksa klubs” (vienotais reģistrācijas Nr.***) noslēgto būves Jūrmalā, „Kauguri 3118” nomas līgumu ar Jūrmalas pilsētas domi (saskaņā ar pievienoto zemesgabala un telpu plānu).

2. Maksājumi par telpu 134,60 m2 platībā faktisko lietošanu tiek veikti no 2012.gada 21.decembra nosakot nomas maksu Ls *** apmērā, atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, samaksu izdarot ar pārskaitījumu saņēmējam: Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.***, AS „Citadele banka”, kods PARXLV22; kontā ***. Maksājumi tiek veikti latos reizi ceturksnī, par kārtējo ceturksni maksājumus veicot līdz iepriekšējā mēneša 15.datumam.

3. Maksājumi par zemesgabala 258 m2 platībā faktisko lietošanu tiek veikti no 2012.gada 21.decembra nosakot zemes nomas maksu gadā 1,5% no apbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli, samaksu izdarot ar pārskaitījumu saņēmējam: Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.***, AS „Citadele banka”, kods PARXLV22; kontā *** (nekustamā īpašuma nodoklis par zemi); kontā *** (zemes nomas maksa) un paredzot, ka maksājumi par zemes faktisko lietošanu tiek veikti no 2012.gada 21.decembra.

4. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto līgumu.

5. Ja divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas līgums netiek noslēgts jaunā nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF