Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 24.janvārīNr. 54

protokols Nr. 1, 60. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7
daļas maksājumu par faktisko lietošanu piemērošanu

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 1999.gada 18.jūnija lēmumu Nr.1143 „Par īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7” tika izveidots zemesgabals Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 3321 m2 platībā. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2000.gada 25.augusta lēmumu Nr.829 „Par piesaistāmo platību noteikšanu 49 garāžām Jūrmalā Friča Brīvzemnieka ielā 7” tika noteiktas uz zemesgabala esošo 49 garāžas ēku apsaimniekošanai nepieciešamās piesaistāmās platības, garāžas ēkas Nr.020 apsaimniekošanai noteiktas zemesgabala 0,0182 domājamās daļas 60,76 m2 platībā.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2000.gada 5.septembra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, kadastra numurs 1300 010 3302. Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.6104.

Garāžas ēka Nr.020 Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7, pieņemta ekspluatācijā 2000.gada 18.februārī un tā aizņem apbūves laukumu 18 m2, tādejādi atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 16.pantam atzīstama par mazēku, kas saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 19.pantu nav ierakstāma zemesgrāmatā. Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2006.gada 2.novembra lēmumu īpašuma tiesības L. B. uz garāžas ēku netika nostiprinātas.

Ņemot vērā 2005.gada 14.novembra L.B. Jūrmalas pilsētas domē reģistrēto iesniegumu (lietas Nr.4593-1.1-B) Jūrmalas pilsētas domē 2006.gada 19.janvārī tika pieņemts lēmums Nr.65 „Par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas nomas līguma noslēgšanu ar L.B.” garāžas ēkas Nr.020 uzturēšanai.

Uz nosūtītajiem uzaicinājumiem noslēgt zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas nomas līgumu L.B. neierodas.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.pantu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noteikt, ka L. B. – S. veic maksājumus par zemes faktisko izmantošanu:

1.1. Zemes nomas maksu par laika periodu no 2006.gada 19.janvāra līdz 2008.gada 30. jūnijam - 5% apmērā gadā no zemes kadastrālās vērtības:

1.1.1. 2006.gadā zemesgabala 3321 m2 platībā kadastrālā vērtība ir Ls 28395. Tādējādi nomas maksa ir Ls 24,69 apmērā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

1.1.2. 2007.gadā zemesgabala 3321 m2 platībā kadastrālā vērtība ir Ls 29590. Tādējādi nomas maksa ir Ls 27,07 apmērā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

1.1.3. 2008.gadā zemesgabala 3321 m2 platībā kadastrālā vērtība ir Ls 180500. Tādējādi nomas maksa ir Ls 82,56 apmērā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

1.2. Zemes nomas maksu no 2008.gada 1. jūlija līdz 2009.gada 31.decembrim - 1,5% apmērā gadā no apbūvēta zemesgabala vērtības privatizācijas vajadzībām, kas zemesgabalam 3221 m2 platībā ir Ls 184346. Tādējādi nomas maksa ir Ls 75,89 apmērā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

1.3. No 2010.gada 1.janvāra zemes nomas maksu noteikt gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

2. Jūrmalas pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai (I.Kundziņa) izrakstīt rēķinus atbilstoši pieņemtajam lēmumam.

3. Ja L. B. – S. atbilstoši izrakstītajiem rēķiniem maksājumus neveic Jūrmalas pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (E.Rakiša) sniegt prasību tiesā par parādu piedziņu un piespiedu zemes nomas līguma noslēgšanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF