Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2013.gada 21.februārīNr. 58

protokols Nr. 2, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675
„Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” II nodaļas 19.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 ,,Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums):

1. Lēmuma 24.pielikumā (informatīvi - Jūrmalas Sporta centrs):

1.1. 14.amata vienību:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

14.

Vecākais lietvedis

1.00

484

484

turpmāk izteikt šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

14.

Personāla speciālists

1

500

500

1.2. 3.amata vienību:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

3.

Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā

1

517

517

turpmāk izteikt šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

3.

Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā

1

595

595

1.3. 19.amata vienību:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

19.

Tehniskais direktors

1

614

614

turpmāk izteikt šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

19.

Tehniskais direktors

1

675

675

1.4. 30.amata vienību:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

30.

Mehāniķis

3

350

1 050

turpmāk izteikt šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

30.

Mehāniķis

3

450

1 350

1.5. 27.amata vienībai vārdu ,,vecākais” aizstāt ar vārdu ,,galvenais”.

2. Lēmuma 13.pielikumā (informatīvi - Jūrmalas sākumskola „Ābelīte”) 17.amata vienību:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

17.

Sētnieks

1

224

224

turpmāk izteikt šādā redakcijā:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

17.

Sētnieks

2

224

448

3. Lēmuma svītrot 2.3.punktu:

2.3. 35.pielikumā (informatīvi: Jūrmalas centrālā bibliotēka):

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Saimniecības vadītājs

1

420

420

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF