Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2013.gada 30.maija 366.lēmumu

2013.gada 21.februārīNr. 112

protokols Nr. 2, 66. punkts

Par 2004.gada 1.aprīļa telpu Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 nomas līguma u
n 2010.gada 4.janvāra vienošanās un 2010.gada 29.maija vienošanās
pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2012.gada 13.jūnija lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5, kadastra numurs 1300 521 0028, kas sastāv no kantora ēkas (kadastra apzīmējums 1300 021 4813 001), palīgēkas (kadastra apzīmējums 1300 021 4813 003) nostiprinātas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums”, zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000491487.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2012.gada 13.jūnija lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5, kadastra numurs 1300 521 0016, kas sastāv no garāžas ēkas (kadastra apzīmējums 1300 021 4813 002) nostiprinātas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums”, zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000491531.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2006.gada 6.februāra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabala Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5, kadastra Nr.1300 021 4813, 3/10 domājamām daļām 3462,6 m2 platībā nostiprinātas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas nams”, zemesgrāmatu nodalījums Nr.2709.

2012.gada 18.jūnijā starp sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas nams”, kā zemesgabala 3/10 domājamo daļu īpašnieku un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums”, kā ēku īpašnieku tika noslēgts zemesgabala 3/10 domājamo daļu nomas līgums līdz 2022.gada 18.jūnijam. Nosakot nomas maksu 8% apmērā no kadastrālās vērtības.

2010.gada 29.maijā starp sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas nams” tika pagarināts 2004.gada 1.aprīļa nomas līgums Nr.1.1-16.3/429. Nomas līguma termiņš noteikts līdz 2014.gada 25.oktobrim.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 1.augusta lēmumu Nr.415 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” pamatkapitāla samazināšanu un pamatkapitālā ieguldītā nekustamā īpašuma iegūšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā” un 2012.gada 21.decembra pieņemšanas – nodošanas aktu Nr.1.1-42/6526, nekustamais īpašums Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 ir pārņemts Jūrmalas pilsētas pašvaldības valdījumā.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts vai pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 30.janvāra lēmuma Nr.51 „Par nomas maksas noteikšanas metodiku” 2.pielikumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pārjaunot ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas nams” (vienotais reģistrācijas Nr.40003205158) noslēgto Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 garāžas ēkas (kadastra apzīmējums 1300 021 4813 002) telpu Nr.11-12, Nr.15-17 nomas līgumu ar Jūrmalas pilsētas domi.

2. Maksājumi par telpu 822,30 m2 platībā faktisko lietošanu tiek veikti no 2012.gada 21.decembra nosakot nomas maksu Ls 945,65 apmērā mēnesī, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 30.janvāra lēmumam Nr.51 „Par nomas maksas noteikšanas metodiku”, samaksu izdarot ar pārskaitījumu saņēmējam: Jūrmalas pilsētas dome, nodokļu maksātāja kods 90000056357, AS „Citadele banka”, kods PARXLV22; kontā LV31PARX0002484571015. Maksājumi tiek veikti latos reizi ceturksnī, par kārtējo ceturksni maksājumus veicot līdz iepriekšējā mēneša 15.datumam.

3. Noteikt, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas nams” sedz Jūrmalas pilsētas domei izdevumus, kas radīsies pēc zemes nomas līgumu noslēgšanas ar īpašniekiem par zemesgabala Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 daļu 3924 m2 platībā izmantošanu, 8% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, paredzot, ka maksājumi tiks veikti no 2012.gada 21.decembra par zemesgabala faktisko lietošanu.

4. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto līgumu.

5. Ja divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas līgums netiek noslēgts jaunā nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF