Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2014.gada 18.decembra 570.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2013.gada 30.maijāNr. 366

protokols Nr. 12, 52. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmuma Nr.112
„Par 2004.gada 1.aprīļa telpu Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 nomas līguma un
2010.gada 4.janvāra vienošanās un 2010.gada 29.maija vienošanās
pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi” atzīšanu par spēku zaudējušu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts vai pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, Jūrmalas pilsētas domes 1994.gada 3.novembra lēmumu Nr.449 „Par „Nedzīvojamo telpu nomas maksas noteikšanas metodika” apstiprināšanu” un Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 30.janvāra lēmuma Nr.51 „Par nomas maksas noteikšanas metodiku” 2.pielikumu, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2013.gada 21.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.8-4/5) un Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2013.gada 14.maija sēdes lēmumu (protokola Nr.1.1-58/6) par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” pārņemto nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmumu Nr.112 „Par 2004.gada 1.aprīļa telpu Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 nomas līguma un 2010.gada 4.janvāra vienošanās un 2010.gada 29.maija vienošanās pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi”.

2. Jūrmalas pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai (I.Kundziņa) izrakstīt rēķinu par telpu 1014,1m2 platībā faktisko lietošanu no 2012.gada 21.decembra līdz 2013.gada 30.maijam atbilstoši iepriekš noslēgtajam nomas līgumam (2010.gada 29.maija vienošanās) nosakot nomas maksu Ls 345,11 apmērā mēnesī, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. Atcelts ar domes 2014.gada 118.decembra 570.lēmumu

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Lejupielāde: DOC un PDF